Hotararea 856 din 2002 – varianta actualizata

Hotararea 856 din 2002 stabileste cadrul legislativ pentru evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile.
Hotararea 856 din 2002 - EnviroCons

Hotararea 856 din 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 181 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – (1) Agentii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a gestiunii acestora, in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1, pentru fiecare tip de deseu.

(2) Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deseurilor se transmit autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la cererea acestora.

Art. 2. – (1) Agentii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, transport, depozitare temporara, valorificare si eliminare a deseurilor sunt obligati sa tina evidenta gestiunii deseurilor conform art. 1 alin. (1) numai pentru deseurile generate in cadrul activitatilor proprii.

(2) Evidenta gestiunii deseurilor colectate, transportate, depozitate temporar, valorificate si eliminate se raporteaza de catre agentii economici autorizati, mentionati la alin. (1), la solicitarea autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului sau a altor autoritati ale administratiei publice centrale si locale care au atributii si raspunderi in domeniul regimului deseurilor, conform prevederilor legale.

Art. 3. – (1) Pentru evidenta la nivel national a gestiunii deseurilor autoritatea publica centrala de protectie a mediului organizeaza, impreuna cu autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului si cu alte institutii aflate in coordonare, raportarea statistica anuala in acest domeniu.

(2) Metodologia si sistemul de raportare care stau la baza cercetarilor statistice vor fi actualizate periodic de autoritatea publica centrala de protectie a mediului, in conformitate cu cerintele legale in vigoare.

(3) Datele centralizate anual, referitoare la gestionarea deseurilor, se pastreaza de catre autoritatile publice teritoriale de protectie a mediului intr-un registru de evidenta o perioada de minimum 3 ani.

Art. 4. – (1) Pentru evidenta gestiunii deseurilor se stabileste, in baza prevederilor anexelor nr. IA si IB la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, lista cuprinzand deseurile, prevazuta in anexa nr. 2.

(2) Lista cuprinzand deseurile, prevazuta in anexa nr. 2, include si deseurile periculoase, stabilite in baza prevederilor art. 181 alin. (1) si ale anexelor nr. IC, ID si IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

(3) Deseurile periculoase prevazute in anexa nr. 2 sunt marcate cu un asterisc (*).

Art. 5. – (1) Tipurile de deseuri prevazute in anexa nr. 2 sunt definite in mod individual printr-un cod complet format din 6 cifre.

(2) Titlurile si subtitlurile categoriilor de deseuri sunt definite printr-un cod format din doua, respectiv din 4 cifre.

Art. 51. – (1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului transmite anual Comisiei Europene un raport privind luarea unor decizii de amendare a listei comunitare a deseurilor.

(2) Raportul prevazut la alin. (1) este elaborat pe baza unor documente justificative puse la dispozitie de catre detinatorul deseului, in urma carora autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate lua decizia, in situatii exceptionale, ca deseul specificat incadrat ca periculos nu indeplineste niciuna dintre proprietatile prevazute in anexa nr. IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ca deseul specificat incadrat ca nepericulos indeplineste una sau mai multe dintre proprietatile prevazute in aceeasi anexa.

Art. 6. – Pentru incadrarea in anexa nr. 2 a unui deseu in mod individual, agentii economici au obligatia codificarii acestora cu 6 cifre, dupa urmatoarea procedura:

a) se identifica activitatea generatoare de deseuri din cap. 01-12 sau 17-20;

b) se identifica subcapitolul in care se incadreaza deseul;

c) se identifica, in cadrul subcapitolului, deseul in mod individual, conform codului corespunzator, format din 6 cifre, excluzandu-se codurile terminate cu 99;

d) daca deseul nu este identificat la cap. 01-12 sau 17-20, se examineaza pentru identificarea deseului cap. 13, 14 si 15;

e) daca deseul nu este identificat nici in cap. 13, 14 si 15, se examineaza cap. 16;

f) daca deseul nu este identificat nici in cap. 16, atunci se examineaza pentru identificare codurile cu terminatia 99 – alte deseuri, corespunzatoare activitatii din care provine deseul.

Art. 7. – Deseurile rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite, se incadreaza la codul 15 01, si nu la codul 20 01.

Art. 8. – (1) Deseurile clasificate ca periculoase – deseurile marcate cu asterisc (*) – prezinta una sau mai multe dintre proprietatile periculoase din anexa nr. IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001.

(2) Deseurile care au proprietatile prevazute la H3 – H8, H10 si H11 din anexa nr. IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, sunt periculoase daca au una sau mai multe dintre urmatoarele caracteristici:

a) temperatura de inflamabilitate <= 55° C;

b) una sau mai multe substante clasificate ca foarte toxice, in concentratie totala >= 0,1%;

c) una sau mai multe substante clasificate ca toxice, in concentratie totala >= 3%;

d) una sau mai multe substante clasificate ca daunatoare, in concentratie totala >= 25%;

e) una sau mai multe substante corosive clasificate ca R35, in concentratie totala >= 1%;

f) una sau mai multe substante corosive clasificate ca R34, in concentratie totala >= 5%;

g) una sau mai multe substante iritante clasificate ca R41, in concentratie totala >= 10%;

h) una sau mai multe substante iritante clasificate ca R36, R37 si R38, in concentratie totala >= 20%;

i) o substanta cunoscuta ca fiind cancerigena din categoria 1 sau 2, in concentratie >= 0,1%;

j) o substanta cunoscuta ca fiind cancerigena din categoria 3, in concentratie >= 1%;

k) o substanta toxica pentru reproducere din categoria 1 sau 2, clasificata ca R60 si R61, in concentratie >= 0,5%;

l) o substanta toxica pentru reproducere din categoria 3, clasificata ca R62 si R63, in concentratie >= 5%;

m) o substanta mutagena din categoria 1 sau 2, clasificata ca R46, in concentratie >= 0,1%;

n) o substanta mutagena din categoria 3, clasificata ca R40, in concentratie >= 1%.

(3) Pentru proprietatile periculoase prevazute la alin. (2) se fac urmatoarele precizari:

a) se utilizeaza pentru proprietatea periculoasa H10 denumirea toxic pentru reproducere, definita in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata si modificata prin Legea nr. 451/2001, pentru a se evidentia mai clar aceasta proprietate periculoasa;

b) substantele sunt clasificate ca periculoase in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;

c) metal greu inseamna orice compus al arsenului, cadmiului, cromului (VI), cuprului, plumbului, mercurului, nichelului, seleniului, staniului, stibiului, taliului si telurului, precum si acestea in forma metalica, in masura in care sunt clasificate ca substante periculoase.

Art. 9. – Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 30 milioane lei la 75 milioane lei urmatoarele fapte:

a) absenta evidentei gestiunii deseurilor;

b) inscrierea de date incorecte in evidenta gestiunii deseurilor;

c) neutilizarea codurilor deseurilor prevazute in anexa nr. 2 pentru evidenta gestiunii deseurilor;

d) netransmiterea evidentei gestiunii deseurilor autoritatilor publice centrale si autoritatilor publice teritoriale de protectie a mediului.

Art. 10. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 9 se fac de catre personalul imputernicit din cadrul autoritatii publice centrale de protectie a mediului si din cadrul autoritatilor publice teritoriale de protectie a mediului.

Art. 11. – Contraventiilor prevazute la art. 9 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.

Art. 12. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 13. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 155/1999 pentru introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118 din 23 martie 1999.

ANEXA 1 la HG 856 din 2002

EVIDENTA GESTIUNII DESEURILOR

Agentul economic . . . . . . . . . . . . . . .
Anul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipul de deseu . . . . . . . . cod . . . . .(conform codificarii din anexa nr. 2)
Starea fizica . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unitatea de masura . . . . . . . . . . . . . .

CAPITOLUL 1
Generarea deseurilor

Nr.LunaCantitatea de deseuri
Generatedin care:
valorificataeliminata finalramasa in stoc
1Ianuarie
2Februarie
3Martie
4Aprilie
5Mai
6Iunie
7Iulie
8August
9Septembrie
10Octombrie
11Noiembrie
12Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 2
Stocarea provizorie, tratarea si transportul deseurilor

Nr. crt.LunaSectiaStocareTratareTransport
CantitateaTipul1)CantitateaModul2)Scopul3)Mijlocul4)Destinatia5)
1Ianuarie
2Februarie
3Martie
4Aprilie
5Mai
6Iunie
7Iulie
8August
9Septembrie
10Octombrie
11Noiembrie
12Decembrie
TOTAL

NOTA:

1) Tipul de stocare: RM – recipient metalic RP – recipient de plastic BZ – bazin decantor CT – container transportabil CF – container fix S – saci PD – platforma de deshidratare VN – in vrac, neacoperit VA – in vrac, incinta acoperita RL – recipient din lemn A – altele  2) Modul de tratare: TM – tratare mecanica TC – tratare chimica TMC – tratare mecano-chimica TB – tratare biochimica D – deshidratare TT – tratare termica A – altele  
3) Scopul tratarii: V – pentru valorificare E – in vederea eliminarii  

4) Mijlocul de transport: AS – autospeciale AN – auto nespecial H – transport hidraulic CF – cale ferata A – altele  
5) Destinatia: DO – depozitul de gunoi al orasului/comunei HP – halda proprie HC – halda industriala comuna I – incinerarea in scopul eliminarii Vr – valorificare prin agenti economici autorizati P – utilizare materiala sau energetica in propria intreprindere Ve – valorificare energetica prin agenti economici autorizati A – altele  

CAPITOLUL 3
Valorificarea deseurilor

Nr.LunaCantitatea de deseu valorificataOperatia de valorificare, conform Anexei IIB din legea 426/2001Agentul economic care efectueaza operatia de valorificare
1Ianuarie
2Februarie
3Martie
4Aprilie
5Mai
6Iunie
7Iulie
8August
9Septembrie
10Octombrie
11Noiembrie
12Decembrie
TOTAL AN

CAPITOLUL 4
Eliminarea deseurilor

Nr.LunaCantitatea de deseu eliminataOperatia de eliminare conform Anexei IIA din Legea 426/2001Agentul economic care efectueaza operatia de eliminare
1Ianuarie
2Februarie
3Martie
4Aprilie
5Mai
6Iunie
7Iulie
8August
9Septembrie
10Octombrie
11Noiembrie
12Decembrie
TOTAL AN

Echipa noastra de specialisti iti sta la dispozitie:

ANEXA 2* la HG 856 din 2002

*) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

 

LISTA cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

Deseurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*)

Categorii de deseuri

01.        Deseuri de la explorarea miniera si a carierelor si de la tratarea fizica si chimica a mineralelor

02.        Deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare si pescuit, de la prepararea si procesarea alimentelor

03.        Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea placilor si mobilei, pastei de hartie, hartiei si cartonului

04.        Deseuri din industriile pielariei, blanariei si textila

05.        Deseuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale si tratarea pirolitica a carbunilor

06.        Deseuri din procese chimice anorganice

07.        Deseuri din procese chimice organice

08.        Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri si emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor si cernelurilor tipografice

09.        Deseuri din industria fotografica

10.        Deseuri din procesele termice

11.        Deseuri de la tratarea chimica a suprafetelor si acoperirea metalelor si a altor materiale; hidrometalurgie neferoasa

12.        Deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafetelor metalelor si a materialelor plastice

13.        Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi (cu exceptia uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19)

14.        Deseuri de solventi organici, agenti de racire si carburanti (cu exceptia 07 si 08)

15.        Deseuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si imbracaminte de protectie, nespecificate in alta parte

16.        Deseuri nespecificate in alta parte

17.        Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate)

18.        Deseuri din activitati de ocrotire a sanatatii umane sau din activitati veterinare si/sau cercetari conexe (cu exceptia deseurilor de la prepararea hranei in bucatarii sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sanatatii)

19.        Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial

20.        Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat

01           DESEURI REZULTATE DE LA EXPLOATAREA MINIERA SI A CARIERELOR SI DE LA TRATAREA FIZICA SI CHIMICA A MINERALELOR

01 01                   deseuri de la excavarea minereurilor

01 01 01               deseuri de la excavarea minereurilor metalifere

01 01 02               deseuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere

01 03                   deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere

01 03 04*            reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri

01 03 05*            alte reziduuri cu continut de substante periculoase

01 03 06               reziduuri, altele decat cele specificate la 01 03 04 si 01 03 05

01 03 07*           alte deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea fizica si chimica a minereurilor metalifere

01 03 08               deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 01 03 07

01 03 09               namoluri rosii de la producerea aluminei, altele decat cele specificate la 01 03 07

01 03 99               alte deseuri nespecificate

01 04                   deseuri de la procesarea fizica si chimica a minereurilor nemetalifere

01 04 07*            deseuri cu continut de substante periculoase de la procesarea fizica si chimica a minereurilor nemetalifere

01 04 08               deseuri de pietris si sparturi de piatra, altele decat cele specificate la 01 04 07

01 04 09               deseuri de nisip si argila

01 04 10               deseuri sub forma de praf si pulberi, altele decat cele specificate la 01 04 07

01 04 11              deseuri de la procesarea lesiei si rocilor, care contin saruri, altele decat cele specificate la 01 04 07

01 04 12               reziduuri si alte deseuri de la spalarea si purificarea minereurilor, altele decat cele specificate la 01 04 07 si 01 04 11

01 04 13               deseuri de la taierea si slefuirea pietrei, altele decat cele specificate la 01 04 07

01 04 99               alte deseuri nespecificate

01 05                    noroaie de foraj si alte deseuri de la forare

01 05 04               deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce

01 05 05*            deseuri si noroaie de foraj cu continut de uleiuri

01 05 06*            noroaie de foraj si alte deseuri de forare cu continut de substante periculoase

01 05 07               noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06

01 05 08               noroaie de foraj si deseuri cu continut de cloruri, altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06

01 05 99               alte deseuri nespecificate


02                           DESEURI DIN AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACVACULTURA, SILVICULTURA, VANATOARE SI PESCUIT, DE LA PREPARAREA SI PROCESAREA ALIMENTELOR

02 01                   deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare si pescuit

02 01 01               namoluri de la spalare si curatare

02 01 02               deseuri de tesuturi animale

02 01 03               deseuri de tesuturi vegetale

02 01 04               deseuri de materiale plastice (cu exceptia ambalajelor)

02 01 06               dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei

02 01 07               deseuri din exploatarea forestiera

02 01 08*            deseuri agrochimice cu continut de substante periculoase

02 01 09               deseuri agrochimice, altele decat cele specificate la 02 01 08

02 01 10               deseuri metalice

02 01 99               alte deseuri nespecificate

02 02                     deseuri de la prepararea si procesarea carnii, pestelui si altor alimente de origine animala

02 02 01               namoluri de la spalare si curatare

02 02 02               deseuri de tesuturi animale

02 02 03               materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 02 04               namoluri de la epurarea, efluentilor proprii

02 02 99               alte deseuri nespecificate

02 03                     deseuri de la prepararea si procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului si tutunului; producerea conservelor; prepararea si fermentarea drojdiei si extractului de drojdie si melasei

02 03 01               namoluri de la spalare, curatare, decojire, centrifugare si separare

02 03 02               deseuri de agenti de conservare

02 03 03               deseuri de la extractia cu solventi

02 03 04               materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 03 05               namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 03 99               alte deseuri nespecificate

02 04                     deseuri de la procesarea zaharului

02 04 01               namoluri de la curatarea si spalarea sfeclei de zahar

02 04 02               deseuri de carbonat de calciu

02 04 03               namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 04 99               alte deseuri nespecificate

02 05                     deseuri din industria produselor lactate

02 05 01               materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 05 02               namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 05 99               alte deseuri nespecificate

02 06                     deseuri din industria produselor de panificatie si cofetarie

02 06 01               materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 06 02               deseuri de agenti de conservare

02 06 03               namoluri de la epurarea efluentilor proprii

02 06 99               alte deseuri nespecificate

02 07                     deseuri de la producerea bauturilor alcoolice si nealcoolice (exceptand cafeaua, ceaiul si cacaua)

02 07 01               deseuri de la spalarea, curatarea si prelucrarea mecanica a materiei prime

02 07 02               deseuri de la distilarea bauturilor alcoolice

02 07 03               deseuri de la tratamente chimice

02 07 04               materii care nu se preteaza consumului sau procesarii

02 07 05               namoluri de la epurarea efluentilor in incinta

02 07 99               alte deseuri nespecificate


03                             DESEURI DE LA PRELUCRAREA LEMNULUI SI PRODUCEREA PLACILOR SI MOBILEI, PASTEI DE HARTIE, HARTIEI SI CARTONULUI

03 01                       deseuri de la procesarea lemnului si producerea placilor si mobilei

03 01 01                 deseuri de scoarta si de pluta

03 01 04*              rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir cu continut de substante periculoase

03 01 05                 rumegus, talas, aschii, resturi de scandura si furnir, altele decat cele specificate la 03 01 04

03 01 99                 alte deseuri nespecificate

03 02                       deseuri de la conservarea lemnului

03 02 01*              agenti de conservare organici nehalogenati pentru lemn

03 02 02*              agenti de conservare organoclorurati pentru lemn

03 02 03*              agenti de conservare organometalici pentru lemn

03 02 04*              agenti de conservare anorganici pentru lemn

03 02 05*              alti agenti de conservare pentru lemn, cu continut de substante periculoase

03 02 99                 alti agenti de conservare pentru lemn, nespecificati

03 03                       deseuri de la producerea si procesarea pastei de hartie, hartiei si cartonului

03 03 01                 deseuri de lemn si de scoarta

03 03 02                 namoluri de lesie verde (de la recuperarea solutiilor de fierbere)

03 03 05                 namoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hartiei

03 03 07                 deseuri mecanice de la fierberea hartiei si cartonului reciclate

03 03 08                 deseuri de la sortarea hartiei si cartonului destinate reciclarii

03 03 09                 deseuri de namol de caustificare

03 03 10                 fibre, namoluri de la separarea mecanica, cu continut de fibre, material de umplutura, cretare

03 03 11                 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 03 03 10 03 03 99               alte deseuri nespecificate


04                             DESEURI DIN INDUSTRIILE PIELARIEI, BLANARIEI SI TEXTILA

04 01                       deseuri din industriile pielariei si blanariei

04 01 01                 deseuri de la seruire

04 01 02                 deseuri de la cenusarire

04 01 03*              deseuri de la degresare cu continut de solventi fara faza lichida

04 01 04                 flota de tabacire cu continut de crom

04 01 05                 flota de tabacire fara continut de crom

04 01 06                 namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de crom

04 01 07                 namoluri, in special de la epurarea efluentilor in incinta, fara continut de crom

04 01 08                 deseuri de piele tabacita (razaturi, stutuituri, taieturi, praf de lustruit) cu continut de crom

04 01 09                 deseuri de la apretare si finisare

04 01 99                 alte deseuri nespecificate

04 02                       deseuri din industria textila

04 02 09                 deseuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10                 materii organice din produse naturale (grasime, ceara)

04 02 14*              deseuri de la finisare cu continut de solventi organici

04 02 15                 deseuri de la finisare cu alt continut decat cel specificat la 04 02 14

04 02 16*              coloranti si pigmenti cu continut de substante periculoase

04 02 17                 coloranti si pigmenti, altii decat cei specificati la 04 02 16

04 02 19*              namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de substante periculoase

04 02 20                 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 04 02 19

04 02 21                 deseuri de fibre textile neprocesate

04 02 22                 deseuri de fibre textile procesate

04 02 99                 alte deseuri nespecificate


05                             DESEURI DE LA RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZELOR NATURALE SI TRATAREA PIROLITICA A CARBUNILOR

05 01                       deseuri de la rafinarea petrolului

05 01 02*              slamuri de la desalinizare

05 01 03*              slamuri din rezervoare

05 01 04*              namoluri acide alchilice

05 01 05*              reziduuri uleioase

05 01 06*              namoluri uleioase de la operatiile de intretinere a instalatiilor si echipamentelor

05 01 07*              gudroane acide

05 01 08*              alte gudroane

05 01 09*              namoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de substante periculoase

05 01 10                 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 05 01 09

05 01 11*              deseuri de la spalarea combustibililor cu baze

05 01 12*              acizi cu continut de uleiuri

05 01 13                 namoluri de la cazanul apei de alimentare

05 01 14                 deseuri de la coloanele de racire

05 01 15*              argile de filtrare epuizate

05 01 16                 deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea petrolului

05 01 17                 bitum

05 01 99                 alte deseuri nespecificate

05 06                       deseuri de la tratarea pirolitica a carbunilor

05 06 01*              gudroane acide

05 06 03*              alte gudroane

05 06 04                 deseuri de la coloanele de racire

05 06 99                 alte deseuri nespecificate

05 07                       deseuri de la purificarea si transportul gazelor naturale

05 07 01*              deseuri cu continut de mercur

05 07 02                 deseuri cu continut de sulf

05 07 99                 alte deseuri nespecificate


06                             DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ANORGANICE

06 01                       deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea acizilor

06 01 01*              acid sulfuric si acid sulfuros

06 01 02*              acid clorhidric

06 01 03*              acid fluorhidric

06 01 04*              acid fosforic si acid fosforos

06 01 05*              acid azotic si acid azotos

06 01 06*              alti acizi

06 01 99                 alte deseuri nespecificate

06 02                       deseuri de la PPFU bazelor

06 02 01*              hidroxid de calciu

06 02 03*              hidroxid de amoniu

06 02 04*              hidroxid de sodiu si potasiu

06 02 05*              alte baze

06 02 99                 alte deseuri nespecificate

06 03                       deseuri de la PPFU sarurilor si a solutiilor lor si a oxizilor metalici

06 03 11*              saruri solide si solutii cu continut de cianuri

06 03 13*              saruri solide si solutii cu continut de metale grele

06 03 14                 saruri solide si solutii, altele decat cele specificate la 06 03 11 si 06 03 13

06 03 15*              oxizi metalici cu continut de metale grele

06 03 16                 oxizi metalici, altii decat cei specificati la 06 03 15

06 03 99                 alte deseuri nespecificate

06 04                       deseuri cu continut de metale, altele decat cele specificate la 06 03

06 04 03*              deseuri cu continut de arsen

06 04 04*              deseuri cu continut de mercur

06 04 05*              deseuri cu continut de alte metale grele

06 04 99                 alte deseuri nespecificate

06 05                       namoluri de la epurarea efluentilor proprii

06 05 02*              namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase

06 05 03                 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 06 05 02

06 06                       deseuri de la PPFU produselor chimice cu sulf, proceselor chimice de sulfurare si desulfurare

06 06 02*              deseuri cu continut de sulfuri periculoase

06 06 03                 deseuri cu continut de sulfuri, altele decat cele specificate la 06 06 02

06 06 99                 alte deseuri nespecificate

06 07                       deseuri de la PPFU halogenilor si a proceselor chimice cu halogeni

06 07 01*              deseuri cu continut de azbest de la electroliza

06 07 02*              carbune activ de la producerea clorului

06 07 03*              namol de sulfat de bariu cu continut de mercur

06 07 04*            solutii si acizi, de exemplu acid de contact

06 07 99                 alte deseuri nespecificate

06 08                       deseuri de la PPFU siliconului si a derivatilor din silicon

06 08 02*              deseuri cu continut de siliconi periculosi

06 08 99                 alte deseuri nespecificate

06 09                       deseuri de la PPFU produselor chimice cu fosfor si de la procesele chimice cu fosfor

06 09 02                 zgura fosforoasa

06 09 03*              deseuri pe baza de calciu care contin sau sunt contaminate cu substante periculoase

06 09 04                 deseuri pe baza de calciu, altele decat cele specificate la 06 09 03

06 09 99                 alte deseuri nespecificate

06 10                       deseuri de la PPFU produselor chimice cu azot, procesele chimice cu azot si obtinerea ingrasamintelor

06 10 02*              deseuri cu continut de substante periculoase

06 10 99                 alte deseuri nespecificate

06 11                       deseuri de la producerea pigmentilor anorganici si a opacizantilor

06 11 01                 deseuri pe baza de calciu de la producerea bioxidului de titan

06 11 99                 alte deseuri nespecificate

06 13                       deseuri de la procese chimice anorganice fara alta specificatie

06 13 01*              produsi anorganici de protectie a instalatiei, agenti de conservare a lemnului si alte biocide.

06 13 02*              carbune activ epuizat (cu exceptia 06 07 02)

06 13 03                 negru de fum

06 13 04*              deseuri de la procesele cu azbest

06 13 05*              funingine

06 13 99                 alte deseuri nespecificate


07                             DESEURI DIN PROCESE CHIMICE ORGANICE

07 01                       deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (PPFU) produsilor chimici organici de baza

07 01 01*              solutii apoase de spalare si solutii muma

07 01 03*              solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma

07 01 04*              alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 01 07*              reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare si reactie

07 01 08*              alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare si reactie

07 01 09*              turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati

07 01 10*              alte turte de filtrare si absorbanti epuizati

07 01 11*              namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase

07 01 12                 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 01 11

07 01 99                 alte deseuri nespecificate

07 05                       deseuri de la PPFU produselor farmaceutice

07 05 01*              lichide apoase de spalare si solutii muma

07 05 03*              solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma

07 05 04*              alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 05 07*              reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie

07 05 08*              alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie

07 05 09*              turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati

07 05 10*              alte turte de filtrare si absorbanti epuizati

07 05 11*              namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase

07 05 12                 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 05 11

07 05 13*              deseuri solide cu continut de substante periculoase

07 05 14                 deseuri solide, altele decat cele specificate la 07 05 13

07 05 99                 alte deseuri nespecificate

07 06                       deseuri de la PPFU grasimilor, unsorilor, sapunurilor, detergentilor, dezinfectantilor si produselor cosmetice

07 06 01*              lichide apoase de spalare si solutii muma

07 06 03*              solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma

07 06 04*              alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 06 07*              reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie

07 06 08*              alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie

07 06 09*              turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati

07 06 10*              alte turte de filtrare si absorbanti epuizati

07 06 11*              namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase

07 06 12                 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 06 11

07 06 99                 alte deseuri nespecificate

07 07                       deseuri de la PPFU produselor chimice innobilate si a produselor chimice nespecificate in lista

07 07 01*              lichide apoase de spalare si solutii muma

07 07 03*              solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma

07 07 04*              alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 07 07*              reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie

07 07 08*              alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie

07 07 09*              turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati

07 07 10*              alte turte de filtrare si absorbanti epuizati

07 07 11*              namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase

07 07 12                 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 07 11

07 07 99                 alte deseuri nespecificate

07 02                       deseuri de la PPFU materialelor plastice, cauciucului sintetic si fibrelor artificiale

07 02 01*              lichide apoase de spalare si solutii muma

07 02 03*              solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma

07 02 04*              alti solventi organici, solutii de spalare si solutii muma

07 02 07*              reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie

07 02 08*              alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie

07 02 09*              turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati

07 02 10*              alte turte de filtrare si absorbanti epuizati

07 02 11*              namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase

07 02 12                 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 01 11

07 02 13                 deseuri de materiale plastice

07 02 14*              deseuri de aditivi cu continut de substante periculoase

07 02 15                 deseuri de aditivi, altele decat cele specificate la 07 02 14

07 02 16*              deseuri cu continut de siliconi periculosi

07 02 17                 deseuri cu continut de siliconi altele decat cele mentionate la 07 02 16*

07 02 99                 alte deseuri nespecificate

07 03                       deseuri de la PPFU vopselelor si pigmentilor organici (cu exceptia 06 11)

07 03 01*              lichide apoase de spalare si solutii muma

07 03 03*              solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma

07 03 04*              alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 03 07*              reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie

07 03 08*              alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie

07 03 09*              turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati

07 03 10*              alte turte de filtrare si absorbanti epuizati

07 03 11*              namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase

07 03 12                 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 03 11

07 03 99                 alte deseuri nespecificate

07 04                       deseuri de la PPFU produselor de protectie a instalatiilor (cu exceptia 02 01 08 si 02 01 09), agentilor de conservare a lemnului (cu exceptia 03 02) si altor biocide

07 04 01*              lichide apoase de spalare si solutii muma

07 04 03*              solventi organici halogenati, lichide de spalare si solutii muma

07 04 04*              alti solventi organici, lichide de spalare si solutii muma

07 04 07*              reziduuri halogenate din blazul coloanelor de reactie

07 04 08*              alte reziduuri din blazul coloanelor de reactie

07 04 09*              turte de filtrare halogenate si absorbanti epuizati

07 04 10*              alte turte de filtrare si absorbanti epuizati

07 04 11*              namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase

07 04 12                 namoluri de la tratarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 07 04 11

07 04 13*              deseuri solide cu continut de substante periculoase

07 04 99                 alte deseuri nespecificate


08                             DESEURI DE LA PRODUCEREA, PREPARAREA, FURNIZAREA SI UTILIZAREA (PPFU) STRATURILOR DE ACOPERIRE (VOPSELE, LACURI SI EMAILURI VITROASE), A ADEZIVILOR, CLEIURILOR SI CERNELURILOR TIPOGRAFICE

08 01                       deseuri de la PPFU vopselelor si lacurilor si indepartarea acestora

08 01 11*              deseuri de vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase

08 01 12                 deseuri de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 11

08 01 13*              namoluri de la vopsele si lacuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase

08 01 14                 namoluri de la vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 13

08 01 15*              namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase

08 01 16                 namoluri apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 15

08 01 17*              deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase

08 01 18                 deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor, altele decat cele specificate la 08 01 17

08 01 19*              suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase

08 01 20                 suspensii apoase cu continut de vopsele si lacuri, altele decat cele specificate la 08 01 19

08 01 21*              deseuri de la indepartarea vopselelor si lacurilor

08 01 99                 alte deseuri nespecificate

08 02                       deseuri de Ia PPFU altor materiale de acoperire (inclusiv materiale ceramice)

08 02 01                 deseuri de pulberi de acoperire

08 02 02                 namoluri apoase cu continut de materiale ceramice

08 02 03                 suspensii apoase cu continut de materiale ceramice

08 02 99                 alte deseuri nespecificate

08 03                       deseuri de la PPFU cernelurilor tipografice

08 03 07                 namoluri apoase cu continut de cerneluri

08 03 08                 deseuri lichide apoase cu continut de cerneluri

08 03 12*              deseuri de cerneluri cu continut de substante periculoase

08 03 13                 deseuri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 12

08 03 14*              namoluri de cerneluri cu continut de substante periculoase

08 03 15                 namoluri de cerneluri, altele decat cele specificate la 08 03 14

08 03 16*              deseuri de solutii de gravare

08 03 17*              deseuri de tonere de imprimante cu continut de substante periculoase

08 03 18                 deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la 08 03 17

08 03 19*              ulei de dispersie

08 03 99                 alte deseuri nespecificate

08 04                       deseuri de la PPFU adezivilor si cleiurilor (inclusiv produsele impermeabile)

08 04 09*              deseuri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase

08 04 10                 deseuri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 09

08 04 11*              namoluri de adezivi si cleiuri cu continut de solventi organici sau alte substante periculoase

08 04 12                 namoluri de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 11

08 04 13*              namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase

08 04 14                 namoluri apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 13

08 04 15*              deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri si solventi organici sau alte substante periculoase

08 04 16                 deseuri lichide apoase cu continut de adezivi si cleiuri, altele decat cele specificate la 08 04 15

08 04 17*              ulei de colofoniu

08 04 99                 alte deseuri nespecificate

08 05                       alte deseuri nespecificate in 08

08 05 01*              deseuri de izocianati


09                             DESEURI DIN INDUSTRIA FOTOGRAFICA

09 01                       deseuri din industria fotografica

09 01 01*              developanti pe baza de apa si solutii de activare

09 01 02*              solutii de developare pe baza de apa pentru placile offset

09 01 03*              solutii de developare pe baza de solventi

09 01 04*              solutii de fixare

09 01 05*              solutii de albire si solutii de albire filatoare

09 01 06*              deseuri cu continut de argint de la tratarea in incinta a deseurilor fotografice

09 01 07                 film sau hartie fotografica cu continut de argint sau compusi de argint

09 01 08                 film sau hartie fotografica fara continut de argint sau compusi de argint

09 01 10                 camere de unica folosinta fara baterii

09 01 11*              camera de unica folosinta cu baterii incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03

09 01 12                 camere de unica folosinta cu baterii, altele decat cele specificate la 09 01 11

09 01 13*              deseuri apoase lichide de la recuperarea in incinta a argintului, altele decat cele specificate la 09 01 06

09 01 99                 alte deseuri nespecificate


10                             DESEURI DIN PROCESELE TERMICE

10 01                       deseuri de la centralele termice si de la alte instalatii de combustie (cu exceptia 19)

10 01 01                 cenusa de vatra, zgura si praf de cazan (cu exceptia prafului de cazan specificat la 10 01 04)

10 01 02                 cenusa zburatoare de la arderea carbunelui

10 01 03                 cenusa zburatoare de la arderea turbei si lemnului netratat

10 01 04*              cenusa zburatoare de la arderea uleiului si praf de cazan

10 01 05                 deseuri solide, pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 07                 namoluri pe baza de calciu, de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 09*              acid sulfuric

10 01 13*              cenusi zburatoare de la hidrocarburile emulsionate folosite drept combustibil

10 01 14*              cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea deseurilor cu continut de substante periculoase

10 01 15                 cenusa de vatra, zgura si praf de cazan de la co-incinerarea altor deseuri decat cele specificate la 10 01 14

10 01 16*              cenusa zburatoare de la co-incinerare cu continut de substante periculoase

10 01 17                 cenusa zburatoare de la co-incinerare, alta decat cea specificata la 10 01 16

10 01 18*              deseuri de la spalarea gazelor cu continut de substante periculoase

10 01 19                 deseuri de la spalarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 si 10 01 18

10 01 20*              namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, cu continut de substante periculoase

10 01 21                 namoluri de la epurarea efluentilor in incinta, altele decat cele specificate la 10 01 20

10 01 22*              namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere cu continut de substante periculoase

10 01 23                 namoluri apoase de la spalarea cazanului de ardere, altele decat cele specificate la 10 01 22

10 01 24                 nisipuri de la paturile fluidizate

10 01 25                 deseuri de la depozitarea combustibilului si de la pregatirea carbunelui de ardere pentru instalatiile termice

10 01 26                 deseuri de la epurarea apelor de racire

10 01 99                 alte deseuri nespecificate

10 02                       deseuri din industria siderurgica

10 02 01                 deseuri de la procesarea zgurii

10 02 02                 zgura neprocesata

10 02 07*              deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase

10 02 08                 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 02 07

10 02 10                 cruste de tunder

10 02 11*              deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de uleiuri

10 02 12                 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 02 11

10 02 13*              namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase

10 02 14                 namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 10 02 13

10 02 15                 alte namoluri si turte de filtrare

10 02 99                 alte deseuri nespecificate

10 03                       deseuri din metalurgia termica a aluminiului

10 03 02                 resturi de anozi

10 03 04*              zguri de la topirea primara

10 03 05                 deseuri de alumina

10 03 08*              zguri saline de la topirea secundara

10 03 09*              scorii negre de la topirea secundara

10 03 15*              cruste care sunt inflamabile sau emit in contact cu apa, gaze inflamabile in cantitati periculoase

10 03 16                 cruste, altele decat cele specificate la 10 03 15

10 03 17*              deseuri cu continut de gudroane de la producerea anozilor

10 03 18                 deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 03 17

10 03 19*              praf din gazele de ardere cu continut de substante periculoase

10 03 20                 praf din gazele de ardere, altul decat cel specificat la 10 03 19

10 03 21*              alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu continut de substante periculoase

10 03 22                 alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decat cele specificate la 10 03 21

10 03 23*              deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase

10 03 24                 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 23

10 03 25*              namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase

10 03 26                 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 25

10 03 27*              deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 03 28                 deseuri de la epurarea, apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 03 27

10 03 29*              deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre cu continut de substante periculoase

10 03 30                 deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre, altele decat cele specificate la 10 03 29

10 03 99                 alte deseuri nespecificate

10 04                       deseuri din metalurgia termica a plumbului

10 04 01*              zguri de la topirea primara si secundara

10 04 02*              scorii si cruste de la topirea primara si secundara

10 04 03*              arseniat de calciu

10 04 04*              praf din gazul de ardere

10 04 05*              alte particule si praf

10 04 06*              deseuri solide de la epurarea gazelor

10 04 07*              namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 04 09*              deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 04 10                 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 04 09

10 04 99                 alte deseuri nespecificate

10 05                       deseuri din metalurgia termica a zincului

10 05 01                 zguri de la topirea primara si secundara

10 05 03*              praf din gazul de ardere

10 05 04                 alte particule si praf

10 05 05*              deseuri solide de la epurarea gazelor

10 05 06*              namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 05 08*              deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 05 09                 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 05 08

10 05 10*              scorii si cruste care sunt inflamabile sau emit, in contactul cu apa, gaze inflamabile in cantitati periculoase

10 05 11                 scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 05 10

10 05 99                 alte deseuri nespecificate

10 06                       deseuri din metalurgia termica a cuprului

10 06 01                 zguri de la topirea primara si secundara

10 06 02                 scorii si cruste de la topirea primara si secundara

10 06 03*              praf din gazul de ardere

10 06 04                 alte particule si praf

10 06 06*              deseuri solide de la epurarea gazelor

10 06 07*              namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 06 09*              deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 06 10                 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 06 09

10 06 99                 alte deseuri nespecificate

10 07                       deseuri din metalurgia termica a argintului, aurului si platinei

10 07 01                 zguri de la topirea primara si secundara

10 07 02                 scorii si cruste de la topirea primara si secundara

10 07 03                 deseuri solide de la epurarea gazelor

10 07 04                 alte particule si praf

10 07 05                 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 07 07*              deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 07 08                 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 07 07

10 07 99                 alte deseuri nespecificate

10 08                       deseuri din metalurgia termica a altor neferoase

10 08 04                 particule si praf

10 08 08*              zgura salina de la topirea primara si secundara

10 08 09                 alte zguri

10 08 10*              scorii si cruste care sunt inflamabile sau care emit, in contact cu apa, gaze inflamabile in cantitati periculoase

10 08 11                 scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 08 10

10 08 12*              deseuri cu continut de gudron de la producerea anozilor

10 08 13                 deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 08 12

10 08 14                 resturi de anozi

10 08 15*              praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase

10 08 16                 praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 08 15

10 08 17*              namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase

10 08 18                 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele mentionate la 10 08 17

10 08 19*              deseuri de la epurarea apelor de racire cu continut de ulei

10 08 20                 deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele mentionate la 10 08 19

10 08 99                 alte deseuri nespecificate

10 09                       deseuri de la turnarea pieselor feroase

10 09 03                 zgura de topitorie

10 09 05*              miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare cu continut de substante periculoase

10 09 06                 miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 09 05

10 09 07*              miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante periculoase

10 09 08                 miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 09 07

10 09 09*              praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase

10 09 10                 praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 09 09

10 09 11*              alte particule care contin substante periculoase

10 09 12                 alte particule decat cele specificate la 10 09 11

10 09 13*              deseuri de lianti cu continut de substante periculoase

10 09 14                 deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 09 13

10 09 15*              deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de substante periculoase

10 09 16                 deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele specificate la 10 09 15

10 09 99                 alte deseuri nespecificate

10 10                       deseuri de la turnarea pieselor neferoase

10 10 03                 zgura de topitorie

10 10 05*              miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare cu continut de substante periculoase

10 10 06                 miezuri si forme de turnare care nu au fost inca folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 10 05

10 10 07*              miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare cu continut de substante periculoase

10 10 08                 miezuri si forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decat cele specificate la 10 10 07

10 10 09*              praf din gazul de ardere cu continut de substante periculoase

10 10 10                 praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 10 09

10 10 11*              alte particule cu continut de substante periculoase

10 10 12                 alte particule, decat cele specificate la 10 10 11

10 10 13*              deseuri de lianti cu continut de substante periculoase

10 10 14                 deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 10 13

10 10 15*              deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, cu continut de substante periculoase

10 10 16                 deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele specificate la 10 10 15

10 10 99                 alte deseuri nespecificate

10 11                       deseuri de la producerea sticlei si a produselor din sticla

10 11 03                 deseuri din fibre de sticla

10 11 05                 particule si praf

10 11 09*              deseuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesarii termice, cu continut de substante periculoase

10 11 10                 deseuri de la prepararea, amestecurilor, anterior procesarii termice, altele decat cele specificate la 10 11 09

10 11 11*              deseuri de sticla, sub forma de particule fine si pudra de sticla cu continut de metale grele (de ex: de la tuburile catodice)

10 11 12                 deseuri de sticla, altele decat cele specificate la 10 11 11

10 11 13*              namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei cu continut de substante periculoase

10 11 14                 namoluri de la slefuirea si polizarea sticlei, altele decat cele specificate la 10 11 13

10 11 15*              deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase

10 11 16                 deseuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele specificate la 10 11 15

10 11 17*              namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu continut de substante periculoase

10 11 18                 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele specificate la 10 11 17

10 11 19*              deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase

10 11 20                 deseuri solide de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 10 11 19

10 11 99                 alte deseuri nespecificate

10 12                       deseuri de la fabricarea materialelor ceramice, caramizilor, tiglelor si materialelor de constructie

10 12 01                 deseuri de la prepararea amestecurilor anterior procesarii termice

10 12 03                 particule si praf

10 12 05                 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 12 06                 forme si mulaje uzate

10 12 08                 deseuri ceramice, de caramizi, tigle sau materiale de constructie (dupa procesarea termica)

10 12 09*              deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase

10 12 10                 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 12 09

10 12 11*              deseuri de la smaltuire cu continut de metale grele

10 12 12                 deseuri de la smaltuire, altele decat cele specificate la 10 12 11

10 12 13                 namoluri de la epurarea efluentilor proprii

10 12 99                 alte deseuri nespecificate

10 13                       deseuri de la fabricarea cimentului, varului si gipsului, a articolelor si produselor derivate din ele

10 13 01                 deseuri de la prepararea amestecului, anterior procesarii termice

10 13 04                 deseuri de la calcinarea si hidratarea varului

10 13 06                 particule si praf (cu exceptia 10 13 12 si 10 13 13)

10 13 07                 namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 13 09*              deseuri de la fabricarea azbesto-cimenturilor, cu continut de azbest

10 13 10                 deseuri de la producerea azbesto-cimenturilor, altele decat cele specificate la 10 13 09

10 13 11                 deseuri de materiale compozite pe baza de ciment, altele decat cele specificate la 10 13 09 si 10 13 10

10 13 12*              deseuri solide de la epurarea gazelor cu continut de substante periculoase

10 13 13                 deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 13 12

10 13 14                 deseuri de beton si namoluri cu beton

10 13 99                 alte deseuri nespecificate

10 14                       deseuri de la crematorii

10 14 01*              deseuri de la spalarea gazelor cu continut de mercur


11                             DESEURI DE LA TRATAREA CHIMICA A SUPRAFETELOR SI ACOPERIREA METALELOR SI ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIE NEFEROASA

11 01                       deseuri de la tratarea chimica de suprafata si acoperirea metalelor si altor materiale (de ex: procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalina, de fabricare a anozilor)

11 01 05*              acizi de decapare

11 01 06*              acizi fara alta specificatie

11 01 07*              baze de decapare

11 01 08*              namoluri cu continut de fosfati

11 01 09*              namoluri si turte de filtrare cu continut de substante periculoase

11 01 10                 namoluri si turte de filtrare, altele decat cele specificate la 11 01 09

11 01 11*              lichide apoase de clatire cu continut de substante periculoase

11 01 12                 lichide apoase de clatire, altele decat cele specificate la 11 01 11

11 01 13*              deseuri de degresare cu continut de substante periculoase

11 01 14                 deseuri de degresare, altele decat cele specificate la 11 01 13

11 01 15*              eluati si namoluri de la sistemele de membrane sau de schimbatori de ioni care contin substante periculoase

11 01 10*              rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate

11 01 98*              alte deseuri continand substante periculoase

11 01 99                 alte deseuri nespecificate

11 02                       deseuri din procesele de hidrometalurgie neferoasa

11 02 02*              namoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)

11 02 03                 deseuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliza in solutie

11 02 05*              deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu continut de substante periculoase

11 02 06                 deseuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decat cele specificate la 11 02 05

11 02 07*              alte deseuri cu continut de substante periculoase

11 02 99                 alte deseuri nespecificate

11 03                       namoluri si solide de la procesele de calire

11 03 01*              deseuri cu continut de cianuri

11 03 02*              alte deseuri

11 08                       deseuri de la procesele de galvanizare la cald

11 05 01                 zinc dur

11 05 02                 cenusa de zinc

11 05 03*              deseuri solide de la epurarea gazelor

11 05 04*              baie uzata

11 05 99                 alte deseuri nespecificate


12                             DESEURI DE LA MODELAREA, TRATAREA MECANICA SI FIZICA A SUPRAFETELOR METALELOR SI A MATERIALELOR PLASTICE

12 01                       deseuri de la modelarea si tratamentul fizic si mecanic al suprafetelor metalelor si materialelor plastice

12 01 01                 pilitura si span feros

12 01 02                 praf si suspensii de metale feroase

12 01 03                 pilitura si span neferos

12 01 04                 praf si particule de metale neferoase

12 01 05                 pilitura si span de materiale plastice

12 01 06*              uleiuri minerale de ungere uzate cu continut de halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)

12 01 07*              uleiuri minerale de ungere uzate fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)

12 01 08*              emulsii si solutii de ungere uzate cu continut de halogeni

12 01 09*              emulsii si solutii de ungere uzate fara halogeni

12 01 10*              uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 12*              ceruri si grasimi uzate

12 01 13                 deseuri de la sudura

12 01 14*              namoluri de la masini-unelte cu continut de substante periculoase

12 01 15                 namoluri de la masini-unelte, altele decat cele specificate la 12 01 14

12 01 16*              deseuri de materiale de sablare cu continut de substante periculoase

12 01 17                 deseuri de materiale de sablare, altele decat cele specificate la 12 01 16

12 01 18*              namoluri metalice (de la maruntire, honuire, lepuire) cu continut de ulei

12 01 19*              uleiuri de ungere usor biodegradabile

12 01 20*              piese de polizare uzate maruntite si materiale de polizare maruntite cu continut de substante periculoase

12 01 21                 piese uzate de polizare maruntite si materiale de polizare maruntite, altele decat cele specificate la 12 01 20

12 01 99                 alte deseuri nespecificate

12 03                       deseuri de la procesele de degresare cu apa sau abur (cu exceptia 11)

12 03 01*              lichide apoase de spalare

12 03 02*              deseuri de la degresarea cu abur


13                             DESEURI ULEIOASE SI DESEURI DE COMBUSTIBILI LICHIZI (cu exceptia uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19)

13 01                       deseuri de uleiuri hidraulice

13 01 01*              uleiuri hidraulice cu continut de PCB1

_______________

1 Pentru scopul acestei liste de deseuri PCB se va defini conform HG 173/2000.

13 01 04*              emulsii clorurate

13 01 05*              emulsii neclorurate

13 01 09*              uleiuri hidraulice minerale clorinate

13 01 10*              uleiuri minerale hidraulice neclorinate

13 01 11*              uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12*              uleiuri hidraulice usor biodegradabile

13 01 13*              alte uleiuri hidraulice

13 02                       uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere

13 02 04*              uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere

13 02 05*              uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere

13 02 06*              uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere

13 02 07*              uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile

13 02 08*              alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere

13 03                       deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a caldurii

13 03 01*              uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB

13 03 05*              uleiuri minerale clorinate izolante si de transmitere a caldurii, altele decat cele specificate la 13 03 01

13 03 07*              uleiuri minerale neclorinate izolante si de transmitere a caldurii

13 03 08*              uleiuri sintetice izolante si de transmitere a caldurii

13 03 09*              uleiuri izolante si de transmitere a caldurii usor biodegradabile

13 03 10*              alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii

13 04                       uleiuri de santina

13 04 01*              uleiuri de santina din navigatia pe apele interioare

13 04 02*              uleiuri de santina din colectoarele de debarcader

13 04 03*              uleiuri de santina din alte tipuri de navigatie

13 05                       deseuri de la separarea ulei/apa

13 05 01*              solide din paturile de nisip si separatoarele ulei/apa

13 05 02*              namoluri de la separatoarele ulei/apa

13 05 03*              namoluri de interceptie

13 05 06*              ulei de la separatoarele ulei/apa

13 05 07*              ape uleioase de la separatoarele ulei/apa

13 05 08*              amestecuri de deseuri de la paturile de nisip si separatoarele ulei/apa

13 07                       deseuri de combustibili lichizi

13 07 01*              ulei combustibil si combustibil diesel

13 07 02*              benzina

13 07 03*              alti combustibili (inclusiv amestecuri)

13 08                       alte deseuri uleioase nespecificate

13 08 01*              namoluri si emulsii de la desalinizare

13 08 02*              alte emulsii 13 08 99*            alte deseuri nespecificate


14                             DESEURI SE SOLVENTI ORGANICI, AGENTI DE RACIRE SI AGENTI DE PROPULSARE (cu exceptia 07 si 08)

14 06                       deseuri de solventi organici, agenti de racire si agenti de propulsare pentru formarea spumei si a aerosolilor

14 06 01*              clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02*              alti solventi halogenati si amestecuri de solventi

14 06 03*              alti solventi si amestecuri de solventi

14 06 04*              namoluri sau deseuri solide cu continut de solventi halogenati

14 06 05*              namoluri sau deseuri solide cu continut de alti solventi


15                             DESEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, FILTRANTE SI IMBRACAMINTE DE PROTECTIE, NESPECIFICATE IN ALTA PARTE

15 01                       ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate separat)

15 01 01                 ambalaje de hartie si carton

15 01 02                 ambalaje de materiale plastice

15 01 03                 ambalaje de lemn

15 01 04                 ambalaje metalice

15 01 05                 ambalaje de materiale compozite

15 01 06                 ambalaje amestecate

15 01 07                 ambalaje de sticla

15 01 09                 ambalaje din materiale textile

15 01 10*              ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase

15 01 11*              ambalaje metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale periculoase (de ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune

15 02                       absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si echipamente de protectie

15 02 02*              absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase

15 02 03                 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02


16                             DESEURI NESPECIFICATE IN ALTA PARTE

16 01                       vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv vehicule pentru transport in afara drumurilor) si deseuri de la dezmembrarea vehiculelor casate si intretinerea vehiculelor (cu exceptia 13, 14, 16 06 si 16 08)

16 01 03                 anvelope scoase din uz

16 01 04*              vehicule scoase din uz

16 01 06                 vehicule scoase din uz, care nu contin lichide sau alte componente periculoase

16 01 07*              filtre de ulei

16 01 08*              componente cu continut de mercur

16 01 09*              componente cu continut de PCB

16 01 10*              componente explozive (de ex. perne de protectie (air bags))

16 01 11*              placute de frana cu continut de azbest

16 01 12                 placute de frana, altele decat cele specificate la 16 01 11

16 01 13*              lichide de frana

16 01 14*              fluide antigel cu continut de substante periculoase

16 01 15                 fluide antigel, altele decat cele specificate la 16 01 14

16 01 16                 rezervoare pentru gaz lichefiat

16 01 17                 metale feroase

16 01 18                 metale neferoase

16 01 19                 materiale plastice

16 01 20                 sticla

16 01 21*              componente periculoase, altele decat cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14

16 01 22                 componente fara alta specificatie

16 01 99                 alte deseuri nespecificate

16 02                       deseuri de la echipamente electrice si electronice

16 02 09*              transformatori si condensatori continand PCB

16 02 10*              echipamente casate cu continut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decat cele specificate la 16 01 09

16 02 11*              echipamente casate cu continut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC

16 02 12*              echipamente casate cu continut de azbest liber

16 02 13*              echipamente casate cu continut de componente periculoase2 altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 12

___________

2 Componentele periculoase de la echipamentele electrice si electronice pot include acumulatorii si bateriile mentionate la 16 06 si marcate ca periculoase; comutatori cu mercur, sticle de la tuburile catodice si alte tipuri de sticle activate.

16 02 14                 echipamente casate, altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13

16 02 15*              componente periculoase demontate din echipamente casate

16 02 16                 componente demontate din echipamente casate, altele decat cele specificate la 16 02 15

16 03                       grupe nespecificate si produse neobisnuite

16 03 03*              deseuri anorganice cu continut de substante periculoase

16 03 04                 deseuri anorganice, altele decat cele specificate la 16 03 03

16 03 05*              deseuri organice cu continut de substante periculoase

16 03 06                 deseuri organice, altele decat cele specificate la 16 03 05

16 04                       deseuri de explozivi

16 04 01*              deseuri de munitie

16 04 02*              deseuri de artificii

16 04 03*              alte deseuri de explozivi

16 05                       containere pentru gaze sub presiune si chimicale expirate

16 05 04*              butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu continut de substante periculoase

16 05 05                 butelii de gaze sub presiune cu continut de alte substante decat cele specificate la 16 05 04

16 05 06*              substante chimice de laborator constand din sau continand substante periculoase inclusiv amestecurile de substante chimice de laborator

16 05 07*              substante chimice anorganice de laborator expirate constand din sau continand substante periculoase

16 05 08*              substante chimice organice de laborator expirate, constand din sau continand substante periculoase

16 05 09                 substante chimice expirate, altele decat cele mentionate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08

16 06                       baterii si acumulatori

16 06 01*              baterii cu plumb

16 06 02*              baterii cu Ni-Cd

16 06 03*              baterii cu continut de mercur

16 06 04                 baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03)

16 06 05                 alte baterii si acumulatori

16 06 06*              electroliti colectati separat din baterii si acumulatori

16 07                       deseuri de la curatarea cisternelor de transport si de stocare (cu exceptia 05 si 13)

16 07 08*              deseuri cu continut de titei

16 07 09*              deseuri continand alte substante periculoase

16 07 99                 alte deseuri nespecificate

16 08                       catalizatori uzati

16 08 01                 catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina (cu exceptia 16 08 07)

16 08 02*              catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase3 sau compusi ai metalelor tranzitionale periculoase

____________

3 Pentru aceasta pozitie materialele tranzitionale sunt: scandiu, vanadiu, mangan, cobalt, cupru, ytriu, niobiu, hafniu, wolfram, titan, crom, fier, nichel, zinc, zirconiu, molibden si tantal. Aceste metale si compusii lor sunt periculosi daca sunt clasificati ca atare substante periculoase. Aceasta clasificare a substantelor periculoase poate determina in ce masura aceste metale tranzitionale si care dintre compusii lor reprezinta substante periculoase.

16 08 03                 catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi ai metalelor tranzitionale, fara alte specificatii

16 08 04                 catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu exceptia 16 08 07)

16 08 05*              catalizatori uzati cu continut de acid fosforic

16 08 06*              lichide uzate folosite drept catalizatori

16 08 07*              catalizatori uzati contaminati cu substante periculoase

16 09                       substante oxidante

16 09 01*              permanganati, de ex. permanganat de potasiu

16 09 02*              cromati, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu

16 09 03*              peroxizi, de ex. apa oxigenata

16 09 04*              substante oxidante, fara alte specificatii

16 10                       deseuri lichide apoase destinate tratarii in afara unitatii

16 10 01*              deseuri lichide apoase cu continut de substante periculoase

16 10 02                 deseuri lichide apoase, altele decat cele mentionate la 16 10 01

16 10 03*              concentrate apoase cu continut de substante periculoase

16 10 04                 concentrate apoase, altele decat cele specificate la 16 10 03

16 11                       deseuri de captusire si refractare

16 11 01*              materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase

16 11 02                 materiale de captusire si refractare pe baza de carbon din procesele metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 01

16 11 03*              alte materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, cu continut de substante periculoase

16 11 04                 materiale de captusire si refractare din procesele metalurgice, altele decat cele mentionate la 16 11 03

16 11 05*              materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, cu continut de substante periculoase

16 11 06                 materiale de captusire si refractare din procesele ne-metalurgice, altele decat cele specificate la 16 11 05


17                             DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI (INCLUSIV PAMANT EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)

17 01                       beton, caramizi, tigle si materiale ceramice

17 01 01                 beton

17 01 02                 caramizi

17 01 03                 tigle si materiale ceramice

17 01 06*              amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice cu continut de substante periculoase

17 01 07                 amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06

17 02                       lemn, sticla si materiale plastice

17 02 01                 lemn

17 02 02                 sticla

17 02 03                 materiale plastice

17 02 04*              sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante periculoase

17 03                       amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate

17 03 01*              asfalturi cu continut de gudron de huila

17 03 02                 asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01

17 03 03*              gudron de huila si produse gudronate

17 04                       metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01                 cupru, bronz, alama

17 04 02                 aluminiu

17 04 03                 plumb

17 04 04                 zinc

17 04 05                 fier si otel

17 04 06                 staniu

17 04 07                 amestecuri metalice

17 04 09*              deseuri metalice contaminate cu substante periculoase

17 04 10*              cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase

17 04 11                 cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10

17 05                       pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si deseuri de la dragare

17 05 03*              pamant si pietre cu continut de substante periculoase

17 05 04                 pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03

17 05 05*              deseuri de la dragare cu continut de substante periculoase

17 05 06                 deseuri de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05

17 05 07*              resturi de balast cu continut de substante periculoase

17 05 08                 resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07

17 06                       materiale izolante si materiale de constructie cu continut de azbest

17 06 01*              materiale izolante cu continut de azbest

17 06 03*              alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase

17 06 04                 materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03

17 06 05*              materiale de constructie cu continut de azbest

17 08                       materiale de constructie pe baza de gips

17 08 01*              materiale de constructie pe baza de gips contaminate cu substante periculoase

17 08 02                 materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 01

17 09

alte deseuri de la constructii si demolari

17 09 01*              deseuri de la constructii si demolari cu continut de mercur

17 09 02*              deseuri de la constructii si demolari cu continut de PCB (de ex: cleiuri cu continut de PCB, dusumele pe baza de rasini cu continut de PCB, elemente cu cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu continut de PCB)

17 09 03*              alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu continut de substante periculoase

17 09 04                 amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03


18                             DESEURI REZULTATE DIN ACTIVITATILE UNITATILOR SANITARE SI DIN ACTIVITATI VETERINARE SI/SAU CERCETARI CONEXE (cu exceptia deseurilor de la prepararea hranei in bucatarii sau restaurante, care nu au legatura directa cu activitatea sanitara)

18 01                       deseuri rezultate din activitatile de prevenire, diagnostic si tratament desfasurate in unitatile sanitare

18 01 01                 obiecte ascutite (cu exceptia 18 01 03)

18 01 02                 fragmente si organe umane, inclusiv recipienti de sange si sange conservat (cu exceptia 18 01 03)

18 01 03*              deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor

18 01 04                 deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale privind prevenirea infectiilor (de ex: imbracaminte, aparate gipsate, lenjerie, imbracaminte disponibila, scutece)

18 01 06*              chimicale constand din sau continand substante periculoase

18 01 07                 chimicale, altele decat cele specificate la 18 01 06

18 01 08*              medicamente citotoxice si citostatice

18 01 09                 medicamente, altele decat cele specificate la 18 01 08

18 01 10*              deseuri de amalgam de la tratamentele stomatologice

18 02                       deseuri din unitatile veterinare de cercetare, diagnostic, tratament si prevenire a bolilor

18 02 01                 obiecte ascutite (cu exceptia 18 02 02)

18 02 02*              deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor

18 02 03                 deseuri a caror colectare si eliminare nu fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor

18 02 05*              chimicale constand din sau continand substante periculoase

18 02 06                 chimicale, altele decat cele specificate la 18 02 05

18 02 07*              medicamente citotoxice si citostatice

18 02 08                 medicamente, altele decat cele specificate la 18 02 07


19                             DESEURI DE LA INSTALATII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STATIILE DE EPURARE A APELOR UZATE SI DE LA TRATAREA APELOR PENTRU ALIMENTARE CU APA SI UZ INDUSTRIAL

19 01                       deseuri de la incinerarea sau piroliza deseurilor

19 01 02                 materiale feroase din cenusile de ardere

19 01 05*              turte de filtrare de la epurarea gazelor

19 01 06*              deseuri lichide apoase de la epurarea gazelor si alte deseuri lichide apoase

19 01 07*              deseuri solide de la epurarea gazelor

19 01 10*              carbune activ epuizat de la epurarea gazelor de ardere

19 01 11*              cenusi de ardere si zguri cu continut de substante periculoase

19 01 12                 cenusi de ardere si zguri, altele decat cele mentionate la 19 01 11

19 01 13*              cenusi zburatoare cu continut de substante periculoase

19 01 14                 cenusi zburatoare, altele decat cele mentionate la 19 01 13

19 01 15*              praf de cazan cu continut de substante periculoase

19 01 16                 praf de cazan, altul decat cel mentionat la 19 01 15

19 01 17*              deseuri de piroliza cu continut de substante periculoase

19 01 18                 deseuri de piroliza, altele decat cele mentionate la 19 01 17

19 01 19                 nisipuri de la paturile fluidizate

19 01 99                 alte deseuri nespecificate

19 02                       deseuri de la tratarea fizico-chimica a deseurilor (inclusiv decromare, decianurare, neutralizare)

19 02 03                 deseuri preamestecate continand numai deseuri nepericuloase

19 02 04*              deseuri preamestecate continand cel putin un deseu periculos

19 02 05*              namoluri de la tratarea fizico-chimica cu continut de substante periculoase

19 02 06                 namoluri de la tratarea fizico-chimica, altele decat cele specificate la 19 02 05

19 02 07*              ulei si concentrate de la separare

19 02 08*              deseuri lichide combustibile cu continut de substante periculoase

19 02 09*              deseuri solide combustibile cu continut de substante periculoase

19 02 10                 deseuri combustibile, altele decat cele specificate la 19 02 08 si 19 02 09

19 02 11*              alte deseuri cu continut de substante periculoase

19 02 99                 alte deseuri nespecificate

19 03                       deseuri stabilizate/solidificate4

____________

4 Procesele de stabilizare modifica periculozitatea componentelor deseului si astfel transforma un deseu periculos intr-unul nepericulos. Procesele de solidificare schimba numai starea fizica a deseului (de exemplu, din lichid in solid) prin utilizarea de aditivi, fara a schimba proprietatile chimice ale deseului.

19 03 04*              deseuri incadrate ca periculoase, partial5 stabilizate

____________

5 Un deseu este considerat partial stabilizat daca dupa procesul de stabilizare, componentii periculosi care nu au fost transformati complet in unii nepericulosi pot fi eliberati in mediu pe termen scurt, mediu si lung.

19 03 05                 deseuri stabilizate, altele decat cele specificate la 19 03 04

19 03 06*              deseuri incadrate ca periculoase, solidificate

19 03 07                 deseuri solidificate, altele decat cele specificate la 19 03 06

19 04                       deseuri vitrificate si deseuri de la vitrificare

19 04 01                 deseuri vitrificate

19 04 02*              cenusa zburatoare sau alte deseuri de la epurarea gazelor de ardere

19 04 03*              faza solida nevitrificata

19 04 04                 deseuri lichide apoase de la vitrificarea deseurilor

19 05                       deseuri de la tratarea aeroba a deseurilor solide

19 05 01                 fractiunea necompostata din deseurile municipale si asimilabile

19 05 02                 fractiunea necompostata din deseurile animaliere si vegetale

19 05 03                 compost fara specificarea provenientei

19 05 99                 alte deseuri nespecificate

19 06                       deseuri de la tratarea anaeroba a deseurilor

19 06 03                 faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale

19 06 04                 faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor municipale

19 06 05                 faza lichida de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale

19 06 06                 faza fermentata de la tratarea anaeroba a deseurilor animale si vegetale

19 06 99                 alte deseuri nespecificate

19 07                       levigate din halde

19 07 02*              levigate din depozite de deseuri cu continut de substante periculoase

19 07 03                 levigate din depozite de deseuri, altele decat cele specificate la 19 07 02

19 08                       deseuri nespecificate de la statiile de epurare a apelor reziduale

19 08 01                 deseuri retinute pe site

19 08 02                 deseuri de la deznisipatoare

19 08 05                 namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti

19 08 06*              rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate

19 08 07*              solutii sau namoluri de la regenerarea rasinilor schimbatoare de ioni

19 08 08*              deseuri ale sistemelor cu membrana cu continut de metale grele

19 08 09                 amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din sectorul uleiurilor si grasimilor comestibile

19 08 10*              amestecuri de grasimi si uleiuri de la separarea amestecurilor apa/ulei din alte sectoare decat cel specificat la 19 08 09

19 08 11*              namoluri cu continut de substante periculoase de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale

19 08 12                 namoluri de la epurarea biologica a apelor reziduale industriale, altele decat cele specificate la 19 08 11

19 08 13*              namoluri cu continut de substante periculoase provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale

19 08 14                 namoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale decat cele specificate la 19 08 13

19 08 99                 alte deseuri nespecificate

19 09                       deseuri de la potabilizarea apei pentru consum sau obtinerea apei pentru uz industrial

19 09 01                 deseuri solide de la filtrarea primara si separarea cu site

19 09 02                 namoluri de la limpezirea apei

19 09 03                 namoluri de la decarbonatare

19 09 04                 carbune activ epuizat

19 09 05                 rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate

19 09 06                 solutii si namoluri de la regenerarea schimbatorilor de ioni

19 09 99                 alte deseuri nespecificate

19 10                       deseuri de la maruntirea deseurilor cu continut de metale

19 10 01                 deseuri de fier si otel

19 10 02                 deseuri neferoase

19 10 03*              fractii de span usor si praf continand substante periculoase

19 10 04                 fractii de span usor si praf, altele decat cele specificate la 19 10 03

19 10 05*              alte fractii cu continut de substante periculoase

19 10 06                 alte fractii decat cele specificate la 19 10 05

19 11                       deseuri de la regenerarea uleiurilor

19 11 01*              argile de filtrare epuizate

19 11 02*              gudroane acide

19 11 03*              deseuri lichide apoase

19 11 04*              deseuri de la spalarea combustibililor cu baze

19 11 05*              namoluri de la epurarea efluentilor proprii cu continut de substante periculoase

19 11 06                 namoluri de la epurarea efluentilor proprii, altele decat cele specificate la 19 11 05

19 11 07*              deseuri de la spalarea gazelor de ardere

19 11 99                 alte deseuri nespecificate

19 12                       deseuri de la tratarea mecanica a deseurilor (ele ex. sortare, maruntire, compactare, granulare) nespecificate in alta pozitie a catalogului

19 12 01                 hartie si carton

19 12 02                 metale feroase

19 12 03                 metale neferoase

19 12 04                 materiale plastice si de cauciuc

19 12 05                 sticla

19 12 06*              lemn cu continut de substante periculoase

19 12 07                 lemn, altul decat cel specificat la 19 12 06

19 12 08                 materiale textile

19 12 09                 minerale (de ex: nisip, pietre)

19 12 10                 deseuri combustibile (rebuturi de derivati de combustibili)

19 12 11*              alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor cu continut de substante periculoase

19 12 12                 alte deseuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanica a deseurilor, altele decat cele specificate la 19 12 11

19 13                       deseuri de la lucrari de remediere a solului si apelor subterane

19 13 01*              deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substante periculoase

19 13 02                 deseuri solide de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 01

19 13 03*              namoluri de la remedierea solului cu continut de substante periculoase

19 13 04                 namoluri de la remedierea solului, altele decat cele specificate la 19 13 03

19 13 05*              namoluri de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase

19 13 06                 namoluri de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 05

19 13 07*              deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane cu continut de substante periculoase

19 13 08                 deseuri lichide apoase si concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decat cele specificate la 19 13 07


20                             DESEURI MUNICIPALE SI ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE, INSTITUTII, INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT

20 01                       fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01)

20 01 01                 hartie si carton

20 01 02                 sticla

20 01 08                 deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine

20 01 10                 imbracaminte

20 01 11                 textile

20 01 13*              solventi

20 01 14*              acizi

20 01 15*              baze

20 01 17*              substante chimice fotografice

20 01 19*              pesticide

20 01 21*              tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur

20 01 23*              echipamente abandonate cu continut de CFC (clorofluorocarburi)

20 01 25                 uleiuri si grasimi comestibile

20 01 26*              uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25

20 01 27*              vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continand substante periculoase

20 01 28                 vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decat cele specificate la 20 01 27

20 01 29*              detergenti cu continut de substante periculoase

20 01 30                 detergenti, altii decat cei specificati la 20 01 29

20 01 31*              medicamente citotoxice si citostatice

20 01 32                 medicamente, altele decat cele mentionate la 20 01 31

20 01 33*              baterii si acumulatori inclusi in 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 si baterii si acumulatori nesortati continand aceste baterii

20 01 34                 baterii si acumulatori, altele decat cele specificate la 20 01 33

20 01 35*              echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componenti periculosi6

____________

6 Componentele periculoase de la echipamentele electrice si electronice pot include acumulatorii si bateriile mentionate la 16 06 si notate ca periculoase; comutatoare cu mercur; sticla de la tuburile catodice sau alta sticla activata.

20 01 36                 echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35

20 01 37*              lemn cu continut de substante periculoase

20 01 38                 lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37

20 01 39                 materiale plastice

20 01 40                 metale

20 01 41                 deseuri de la curatatul cosurilor

20 01 99                 alte fractii, nespecificate

20 02                       deseuri din gradini si parcuri (incluzand deseuri din cimitire)

20 02 01                 deseuri biodegradabile

20 02 02                 pamant si pietre

20 02 03                 alte deseuri nebiodegradabile

20 03                       alte deseuri municipale

20 03 01                 deseuri municipale amestecate

20 03 02                 deseuri din piete

20 03 03                 deseuri stradale

20 03 04                 namoluri din fosele septice

20 03 06                 deseuri de la curatarea canalizarii

20 03 07                 deseuri voluminoase

20 03 99                 deseuri municipale, fara alta specificati

Echipa noastra de specialisti iti sta la dispozitie:

Alte Postari

Raportare APM – Tot ce trebuie sa stim

In contextul global generat de problemele de mediu exista numeroase domenii in care desfasurarea unor activitati economice produce efecte negative asupra mediului si sanatatii populatiei

8 tipuri de declaratii afm - EnviroCons

Descopera cele 8 tipuri de declaratii afm

Exista 8 tipuri de declaratii AFM pe care importatorii si producatorii care desfasoara activitati de import, achizitioneaza intracomunitar sau desfasoara activitati de productie sunt obligati sa le intocmeasca si sa le depuna, lunar sau trimestrial.

Trimite un mesaj:

Gasesti utila informatia? Impartaseste-o cu prietenii pe canalele tale favorite:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
Pinterest

Cu Ce Te Putem Ajuta?

Care este problema de mediu cu care te confrunti? Scrie-ne aici un mesaj scurt:

fii mereu informat!

Aboneaza-te pentru a primi continut exclusiv si notificari cand apar modificari in legislatia de mediu.