Hotararea 788 din 2007 – varianta actualizata

Cadrul institutional stabilit de Hotararea 788 din 2007 pentru aplicarea directa a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferul de deseuri,
Hotararea 788 din 2007 - EnviroCons

Hotararea 788 din 2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. – (1) Prezenta hotarare creeaza cadrul institutional pentru aplicarea directa a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferul de deseuri, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 190 din 12 iulie 2006, denumit In continuare Regulament.

(2) Regulamentul se completeaza cu prevederile Conventiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora, Intocmita la 20-22 martie 1989, la care Romania a aderat prin Legea nr. 6/1991, cu modificarile ulterioare (Conventia de la Basel), si cu cele ale amendamentelor la Conventia de la Basel, acceptate de Romania prin Legea nr. 265/2002.

Art. 2. – La aplicarea prevederilor Regulamentului se vor lua In considerare perioadele de tranzitie obtinute de Romania pentru implementarea acestui act normativ, prevazute In anexa nr. VII pct. 9 lit. B „Managementul deseurilor” alin. (1) 31993 R 0259 din Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Art. 3. – (1) Se desemneaza autoritatea publica centrala pentru protectia mediului ca autoritate competenta pentru punerea In aplicare a Regulamentului.

(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului este desemnata punct focal pentru Conventia de la Basel In conformitate cu prevederile art. 2 paragraful 7 din aceasta.

(3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului Indeplineste atributii de autoritate competenta:

a) de expediere, asa cum este ea definita la art. 2 alin. (19) din Regulament;

b) de destinatie, asa cum este ea definita la art. 2 alin. (20) din Regulament;

c) de tranzit, asa cum este ea definita la art. 2 alin. (21) din Regulament.

(4) Atributiile autoritatii publice centrale pentru protectia mediului In calitate de autoritate competenta pentru punerea In aplicare a Regulamentului, prevazute la alin. (3) lit. a)-c) se pun In aplicare de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, conform prevederilor legale In vigoare.

(5) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului desemneaza corespondenti responsabili cu informarea sau consilierea persoanelor fizice si juridice care solicita informatii, In conformitate cu prevederile art. 54 din Regulament.

(6) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului Intocmeste si transmite rapoartele prevazute la art. 51 alin. (1) si (2) din Regulament.

(7) Cuantumul costurilor administrative prevazute la art. 29 din Regulament vor fi stabilite prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

(8) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului comunica Comisiei Europene informatiile prevazute la alin. (5).

Art. 31. – Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului este autoritatea competenta sa aplice prevederile Deciziei 2011/854/UE de punere In aplicare a Comisiei din 15 decembrie 2011 de prelungire a perioadei de derogare In care Romania poate formula obiectii cu privire la transferurile catre Romania ale anumitor deseuri destinate recuperarii In conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind transferurile de deseuri.

Art. 4. – Abrogat(a) Responsabilitatea privind controlul și supravegherea transferului de deșeuri revine următoarelor autorități potrivit competențelor:

a) Autoritatea Națională a Vămilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală din subordinea Ministerului Economiei și Finanțelor;

b) Garda Națională de Mediu din subordinea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile;

c) Direcția de reciclare a materialelor din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor;

d) Ministerul Sănătății Publice, prin autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București.

e) Ministerul Internelor și Reformei Administrative, prin unitățile subordonate.

Art. 5. – Transportul deseurilor se efectueaza In conformitate cu legislatia nationala si cu acordurile si conventiile internationale privind transportul marfurilor periculoase, la care Romania este parte.

Art. 6. – (1) Se desemneaza Garda Nationala de Mediu, organ de specialitate al administratiei publice centrale din subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului responsabila cu supravegherea si controlul transferului de deseuri.

(2) In vederea punerii In aplicare a prevederilor prezentului act normativ, Garda Nationala de Mediu Incheie protocoale de colaborare cu alte autoritati publice conform competentelor fiecareia, In conditiile legii, respectiv cu Autoritatea Nationala a Vamilor, Ministerul Sanatatii prin autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, precum si cu Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si Politia Romana.

(3) Garda Nationala de Mediu desemneaza In conditiile legii, In termen de 30 de zile de la data intrarii In vigoare a prezentei hotarari, reprezentanti responsabili pentru cooperarea cu celelalte state membre, In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (6) din Regulament, si stabileste punctul/punctele focal(e) pentru inspectiile fizice mentionate la art. 50 alin. (4) din Regulament si comunica datele de contact ale acestora autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

(4) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului comunica Comisiei Europene reprezentantii responsabili si punctul/punctele focal(e) prevazut(e) la alin. (3).

Art. 7. – (1) In vederea valorificarii deseurilor generate ca urmare a unei activitatii desfasurate In perimetrul zonei libere si In antrepozitele vamale pentru care au fost Intocmite formalitatile vamale, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului emite documentul de notificare, anexa IA din Regulament si documentul de circulatie, anexa IB din Regulament pentru valorificarea In instalatii autorizate, la solicitarea persoanei care detine aceste tipuri de deseuri. Fiecare document de notificare se refera la un singur cod de identificare a deseurilor si la un transfer individual asa cum este prevazut In documentul de notificare, anexa I A din Regulament.

(2) Detinatorul de deseuri are obligatia de a prezenta toate documentele cu privire la provenienta acestora, statutul vamal si alte informatii suplimentare solicitate de autoritatea competenta pentru protectia mediului, dupa caz.

Art. 71. – Iesirile de deseuri nepericuloase de pe amplasament destinate operatiunilor de valorificare/recuperare Insotite de anexa VII la Regulament vor fi Inscrise Intr-un registru conform anexei, care va fi prezentat autoritatii publice responsabile cu supravegherea si controlul transferului de deseuri.

Art. 8. – Abrogat(a) Normele metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului nr. 1.013/2006 și ale Convenției de la Basel se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și al conducătorului autorității publice în domeniul finanțelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 9. – (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei importul, exportul, tranzitul sau transferul intracomunitar de deseuri, daca nu sunt Insotite de documentele prevazute In Regulament, respectiv, anexa IA, anexa IB, anexa VII, dupa caz.

(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei:

a) abaterea de la traseul aprobat, fara informarea autoritatilor care au emis aprobarea;

b) utilizarea unor noi transportatori, fara informarea autoritatilor care au emis aprobarea.

(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei:

a) transferul deseurilor mentionate In documentele care Insotesc transportul, amestecate cu alte deseuri;

b) transferul deseurilor, ambalate In ambalaje care nu au fost aprobate prin anexa IA din Regulament.

(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei:

a) netransmiterea In scris catre autoritatile competente a documentului de circulatie anexa IB din Regulament cu minimum 3 zile Inainte de efectuarea transferului de deseuri;

b) netransmiterea catre autoritatile competente a certificarii receptiei deseurilor, In termen de 3 zile de la realizarea acesteia;

c) netransmiterea catre autoritatile competente a certificarii ca operatiunea de valorificare/recuperare a deseurilor a fost finalizata, In termen de 30 de zile de la realizarea acesteia, dar nu mai tarziu de un an de la data receptiei;

d) netransmiterea catre autoritatile competente a certificarii ca operatiunea de valorificare/recuperare finala a deseurilor a fost finalizata, conform art. 15 lit. (e) din Regulament;

e) lipsa semnaturilor pe documentul original al anexei I B sau al anexei VII din Regulament pentru exportul/transferul transfrontalier al deseurilor, dupa caz;

f) lipsa copiilor de pe anexa IA, din care sa rezulte aprobarile autoritatilor implicate, inclusiv conditii speciale privind acordul, dupa caz;

g) lipsa Inregistrarilor In registrul al carui model este prevazut In anexa la prezenta hotarare.

(5) Abrogat(a) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1)-(4), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

(6) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere la instanta competenta, In termen de 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal In conditiile legii.

(7) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1)-(4) se fac de personalul Imputernicit din cadrul Garzii Nationale de Mediu potrivit competentelor acesteia.

Art. 10. – Contraventiei prevazute la art. 9 Ii sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11. – Pe data intrarii In vigoare a prezentei hotarari se abroga:

a) Hotararea Guvernului nr. 895/2006 pentru aplicarea de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana a Regulamentului Consiliului nr. 259/93/CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri In, Inspre si dinspre Comunitatea Europeana, adoptat la 1 februarie 1993, publicata In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 638 din 25 iulie 2006;

b) Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului finantelor publice nr. 1.371/2.225/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Regulamentului Consiliului 259/93/CEE privind supravegherea si controlul transporturilor de deseuri In, Inspre si dinspre Comunitatea Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Conventiei de la Basel privind controlul transportului peste frontiera al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora, publicat In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 12 ianuarie 2007.

ANEXA la Hotararea 788 din 2007


REGISTRU

Informatii care Insotesc transferurile de deseuri destinate operatiunilor de valorificare/recuperare mentionate la art. 3 alin. (2) si (4) din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 din 14 iunie 2006 privind transferul de deseuri

In prezentul registru se Inregistreaza documentele emise In anul . . . . . . . . . . si are . . . . . pagini.

Nr. crt.Nr. doc.Data emiteriiDenumirea uzuala a deseului din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006Codul deseului din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 casuta 10Cantitatea [tone]
din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006
Destinatarul din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006Producatorul deseurilorPersoana care organizeaza transferul1Observatii
ANEXA la Hotararea 788 din 2007 – EnviroCons

1 In cazul In care aceasta este alta decat producatorul.

Echipa noastra de specialisti iti sta la dispozitie:

Alte Postari

Raportare APM – Tot ce trebuie sa stim

In contextul global generat de problemele de mediu exista numeroase domenii in care desfasurarea unor activitati economice produce efecte negative asupra mediului si sanatatii populatiei

8 tipuri de declaratii afm - EnviroCons

Descopera cele 8 tipuri de declaratii afm

Exista 8 tipuri de declaratii AFM pe care importatorii si producatorii care desfasoara activitati de import, achizitioneaza intracomunitar sau desfasoara activitati de productie sunt obligati sa le intocmeasca si sa le depuna, lunar sau trimestrial.

Trimite un mesaj:

Gasesti utila informatia? Impartaseste-o cu prietenii pe canalele tale favorite:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
Pinterest

Cu Ce Te Putem Ajuta?

Care este problema de mediu cu care te confrunti? Scrie-ne aici un mesaj scurt:

fii mereu informat!

Aboneaza-te pentru a primi continut exclusiv si notificari cand apar modificari in legislatia de mediu.