Caută
Close this search box.
Envirocons Trading | Consultanta Protectia Mediului

Hotararea 235 din 2007 – ABROGATA!!!

Hotararea 235 din 2007 (ABROGATA) reglementa activitatile de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor de ulei uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sanatatii populatiei si asupra mediului
Hotararea 235 din 2007 - EnviroCons

Hotararea 235 din 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate – a fost ABROGATA prin Ordonanta 92 din 2021 la 25 septembrie 2021

Principalele completari si modificari aduse de Ordonanta 92 din 2021 le regasiti in articolul scris de consultantii nostri.

In cele ce urmeaza regasiti varianta consolidata a textului de lege din HG 235 DIN 2007, varianta valabila la data de 25.09.2021, data abrogarii sale o data cu intrarea in vigoare a prevederilor Ordonantei 92 din 2021:

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 54 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Obiectul prezentei hotarari il constituie reglementarea activitatilor de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor de ulei uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sanatatii populatiei si asupra mediului.

(2) Se excepteaza de la prevederile prezentei hotarari uleiurile uzate continand bifenili policlorurati sau alti compusi similari in concentratii mai mari de 50 ppm, care fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari, cu modificarile si completarile ulterioare, care transpune Directiva 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor policlorurati si a trifenililor policlorurati, precum si uleiurile uzate contaminate cu substante care intra sub incidenta definitiei deseurilor periculoase potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. – La baza activitatilor de gestionare a uleiurilor uzate stau obiectivele prioritare ale gestionarii deseurilor prevazute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. – (1) In sensul prezentei hotarari termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) colectare – toate operatiunile prin care uleiurile uzate pot fi transferate de la detinatori la operatori economici care efectueaza colectarea, valorificarea sau eliminarea acestor uleiuri;

b) coincinerare/combustie – utilizarea uleiurilor uzate drept combustibil, cu recuperarea adecvata a caldurii generate;

c) carburant – combustibilul lichid volatil care, in amestec cu aerul, este folosit la alimentarea motoarelor cu ardere interna;

d) generator – orice persoana fizica sau operatori economici din a caror activitate rezulta uleiuri uzate;

e) recipiente – rezervoarele, cisternele, autocisternele si butoaiele metalice;

f) regenerare – orice procedeu care permite producerea de uleiuri de baza printr-o rafinare a uleiurilor uzate, implicand in special separarea de impuritati, produse de oxidare si aditivi;

g) uleiuri – toate uleiurile industriale si lubrifiantii, pe baza minerala, semisintetice, sintetice sau biogene;

h) ulei de baza – uleiul mineral rafinat in care se introduc diferite adaosuri, cum ar fi aditivi sau alte substante organice ori anorganice, pentru obtinerea unor proprietati speciale;

i) uleiuri uzate – toate uleiurile prevazute la lit. h) care au devenit improprii destinatiei initiale, in special acele uleiuri provenite de la motoarele cu combustie si de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine, pentru sistemele hidraulice, industriale, emulsiile si filtrele de ulei.

(2) Termenii si expresiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu termenii definiti in anexa nr. IA la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL II
Interdictii si obligatii

Art. 4. – (1) Se interzic persoanelor fizice si operatorilor economici:

a) deversarea uleiurilor uzate in apele de suprafata, apele subterane, apele marii teritoriale si in sistemele de canalizare;

b) evacuarea pe sol sau depozitarea in conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate, precum si abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea si incinerarea acestora;

c) valorificarea si incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereaza poluare peste valorile limita admise de legislatia in vigoare;

d) amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevazute in anexa nr. 1 si/sau cu alte tipuri de uleiuri continand bifenili policlorurati ori alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de substante si preparate chimice periculoase;

e) amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P si reziduuri petroliere si utilizarea acestui amestec drept carburant;

f) amestecarea uleiurilor uzate cu alte substante care impurifica uleiurile;

g) incinerarea uleiurilor uzate in alte instalatii decat cele prevazute in Hotararea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) colectarea, stocarea si transportul uleiurilor uzate in comun cu alte tipuri de deseuri;

i) gestionarea uleiurilor uzate de catre persoane neautorizate;

j) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

(2) Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate sunt obligati sa intocmeasca planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora. Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.

Art. 5. – (1) Generatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:

a) sa asigure colectarea separata a intregii cantitati de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 1, si stocarea corespunzatoare pana la predare;

b) sa asigure valorificarea intregii cantitati de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, daca acest lucru este posibil si daca sunt autorizati in acest sens, sau sa predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare;

c) sa livreze uleiurile uzate insotite de declaratii pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate;

d) sa pastreze evidenta privind uleiul proaspat consumat, precum si cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si inregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. b);

e) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului competente informatiile prevazute la lit. d).

(2) Detinatorii de uleiuri uzate au urmatoarele obligatii:

a) sa predea uleiurile uzate insotite de declaratii pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare;

b) sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta si inregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. a);

c) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la lit. b).

Art. 6. – Persoanele fizice care detin in gospodarie uleiuri uzate sunt obligate sa predea cu titlu gratuit intreaga cantitate numai operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

Art. 7. – Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a uleiurilor uzate au urmatoarele obligatii:

a) sa asigure colectarea separata a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 1, precum si stocarea in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si protectia mediului;

b) sa predea toata cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare sau eliminare, insotita de declaratie pe propria raspundere, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, si sa pastreze o proba de ulei prelevata din fiecare transport. Proba se pastreaza pana cand analiza acesteia confirma calitatea declarata de colector si uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat;

c) sa inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1;

d) sa pastreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienta, localizarea si inregistrarea colectarii uleiurilor uzate, precum si inregistrarea predarii acestora in conformitate cu prevederile lit. b);

e) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la lit. d).

Art. 8. – (1) Statiile de distributie a produselor petroliere si alti operatori economici care comercializeaza uleiuri de motor si de transmisie au urmatoarele obligatii:

a) sa amenajeze in incinta un spatiu de colectare a uleiurilor uzate sau intr-o zona aflata la o distanta acceptabila pentru clienti si sa asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate;

b) sa predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici prevazuti la art. 9 alin. (1);

c) sa afiseze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spatiilor de colectare.

(2) Obligatiile prevazute la alin. (1) lit. a) pot fi realizate ca alternativa si prin terti care sunt situati la o distanta acceptabila pentru clienti si sunt autorizati in acest sens.

Art. 9. – (1) Producatorii si importatorii de uleiuri, denumiti in continuare persoane responsabile, sunt obligati sa asigure organizarea sistemului de gestionare a uleiurilor uzate, corespunzator cantitatilor si tipurilor de uleiuri introduse pe piata.

(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) se poate realiza individual sau prin tertii indicati autoritatilor publice centrale pentru protectia mediului de catre persoanele responsabile.

(3) In scopul stabilirii unui sistem coerent de gestionare a uleiurilor uzate, persoanele responsabile pot incheia acorduri voluntare cu autoritatile publice centrale si/sau locale.

(4) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) au obligatia sa tina evidenta privind:

a) datele de identificare ale operatorilor economici prin care se comercializeaza uleiul introdus pe piata, precum si cantitatea, tipul si provenienta uleiului;

b) datele de identificare ale operatorilor economici care colecteaza uleiurile uzate in numele persoanelor responsabile;

c) cantitatea, calitatea uleiurilor uzate si datele de identificare ale operatorilor economici carora le-au fost predate in vederea valorificarii/eliminarii.

(5) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) au obligatia:

a) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la alin. (4);

b) sa puna la dispozitie beneficiarilor informatiile necesare pentru utilizarea in siguranta a uleiurilor.

Art. 10. – Operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de transport al uleiurilor uzate le sunt aplicabile prevederile art. 23 si 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului economiei si comertului ~nr. 2~/~211~/~118~/2004 pentru aprobarea ~Procedurii~ de reglementare si control al transportului deseurilor pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11. – (1) Valorificarea uleiurilor uzate se realizeaza cu prioritate prin regenerare, in cazul in care uleiurile uzate se preteaza acestei operatii.

(2) In cazul in care conditiile tehnice si economice fac neviabila regenerarea, valorificarea uleiurilor uzate se realizeaza prin coincinerare si prin alte operatii de valorificare, potrivit anexei nr. IIB din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) In cazul in care procedeele prevazute la alin. (1) si (2) nu sunt aplicabile, se realizeaza eliminarea prin incinerare, cu respectarea valorilor limita de emisie prevazute in Hotararea Guvernului nr. 128/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 12. – Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin regenerare sau prin alte operatii de valorificare a acestora, in conformitate cu anexa nr. IIB din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatoarele obligatii:

a) sa valorifice uleiurile uzate utilizand tehnologii si instalatii care sa asigure protectia corespunzatoare a sanatatii populatiei si a mediului;

b) sa regenereze uleiurile uzate cu continut de bifenili policlorurati sau alti compusi similari, conform art. 1 alin. (2), numai in cazul in care prin regenerare fie se elimina bifenilii policlorurati sau alti compusi similari, fie rezulta ulei de baza cu un continut de bifenili policlorurati ori alti compusi similari in concentratii mai mici de 50 ppm;

c) sa preleve probe si sa efectueze analiza uleiului uzat la receptie conform legislatiei in vigoare, in vederea verificarii calitatii declarate, precum si respectarii prevederilor lit. b);

d) sa regenereze uleiurile uzate astfel incat uleiul de baza obtinut sa nu contina substante a caror concentratie sa il clasifice ca deseu periculos, conform anexelor nr. IC, ID si IE la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) sa verifice si sa controleze daca uleiul de baza obtinut prin procesul de regenerare corespunde specificatiilor tehnice de calitate in vigoare pentru sortimentul respectiv;

f) sa pastreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia si datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeste ulei uzat in vederea valorificarii, cantitatea regenerata, respectiv valorificata printr-o alta operatie, precum si inregistrarea cantitatii de ulei uzat care nu poate fi valorificat;

g) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la lit. f).

Art. 13. – (1) Operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de valorificare a uleiurilor uzate prin coincinerare, precum si cei autorizati sa desfasoare activitati de eliminare prin incinerare a uleiurilor uzate sunt obligati:

a) sa utilizeze tehnologii si instalatii care asigura protectia sanatatii populatiei si a mediului;

b) sa respecte valorile limita de emisie prevazute de Hotararea Guvernului nr. 128/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) in desfasurarea activitatii de coincinerare sa efectueze controlul concentratiilor substantelor poluante atat in uleiul uzat, cat si in amestecul de ulei uzat cu alti combustibili, tinand seama de caracteristicile tehnice ale instalatiilor;

d) la coincinerare sunt acceptate uleiurile uzate colectate pe categorii, conform anexei nr. 1;

e) la incinerare sunt acceptate pentru eliminare doar uleiuri uzate amestecate cu alte tipuri de uleiuri continand bifenili policlorurati sau alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de compusi periculosi;

f) sa pastreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia si datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeste uleiul uzat in vederea coincinerarii/eliminarii;

g) sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului informatiile prevazute la lit. f).

(2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) este permisa amestecarea intre ele a diferitelor categorii de uleiuri uzate, in situatia valorificarii acestora prin coincinerare sau eliminare prin incinerare.

Art. 14. – (1) Producatorii si importatorii de uleiuri si lubrifianti sunt obligati sa informeze publicul asupra necesitatii colectarii, valorificarii si/sau eliminarii adecvate a uleiurilor uzate. Orice tip de reclama referitoare la aceste aspecte trebuie amplasat in locuri vizibile la toate punctele de comercializare si trebuie sa contina urmatorul text:

Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupa utilizare!”

(2) Uleiurile de motor si de transmisie destinate comercializarii trebuie sa aiba inscriptionat pe ambalaj urmatorul text:

Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupa utilizare! Este interzisa amestecarea acestui ulei cu solventi, lichid de frana si lichid de racire. Este interzisa utilizarea acestuia drept carburant in amestec cu motorina.

Acest produs dupa utilizare are codul ………………………., conform Hotararii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, si se incadreaza in categoria de colectare …………………………….. .”

CAPITOLUL III
Autorizarea

Art. 15. – Autorizarea din punct de vedere al protectiei mediului a operatorilor economici care desfasoara activitati de gestionare a uleiurilor uzate se realizeaza in conditiile legii.

CAPITOLUL IV
Sanctiuni

Art. 16. – Constituie contraventii si se sanctioneaza astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) si b) si ale art. 5, cu amenda de la 100 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice;

b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), i) si j), art. 7, 8, 9, 11, 12 si ale art. 13 alin. (1), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice;

c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), f), g) si j) si ale art. 6, cu amenda de la 100 lei la 500 lei pentru persoane fizice;

d) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. e), cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 7.500 lei la 22.500 lei pentru persoanele juridice;

e) nerespectarea prevederilor art. 14, cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice.

Art. 17. – (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 16 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit al:

a) Garzii Nationale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 si 13;

b) Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 14.

(2) Prevederile alin. (1) referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Abrogat(a) Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției.

(4) Actele de constatare a contraventiilor intocmite de agentii constatatori din cadrul autoritatilor prevazute la alin. (1) sunt acte procedurale, potrivit reglementarilor legale, cu toate efectele prevazute de legislatia in vigoare.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art. 18. – Agentiile locale pentru protectia mediului asigura afisarea listei cuprinzand operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate.

Art. 19. – (1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) lit. c), art. 7 lit. e), art. 9 alin. (5) lit. a), art. 12 lit. g) si ale art. 13 alin. (1) lit. g), datele se raporteaza autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului.

(2) Pe baza datelor prevazute la alin. (1) si centralizate la nivelul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor inainteaza Comisiei Europene la fiecare 3 ani un raport privind situatia gestionarii uleiurilor uzate, prima raportare acoperind perioada 2007-2009.

Art. 20. – Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, in calitate de autoritate centrala pentru protectia mediului, are responsabilitatea comunicarii catre Comisia Europeana a reglementarilor si dispozitiilor administrative adoptate pentru implementarea Directivei nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, amendata prin directivele nr. 87/101/CEE si nr. 91/692/CEE.

Art. 21. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 22. – (1) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 446 din 8 august 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

(2) Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 20, care intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari.


*

Prezenta hotarare transpune Directiva nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, publicata in Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 194/1975, modificata prin Directiva nr. 87/101/CEE, publicata in Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 42/1987, referitoare la eliminarea uleiurilor uzate.

ANEXA Nr. 1 la hotararea 235 din 2007

CONDITII
de colectare si asocierea in categorii de colectare a
urmatoarelor tipuri de uleiuri uzate, conform codurilor cuprinse
in anexa nr. 2 la
Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind
evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

Colectarea uleiurilor uzate se face in recipiente inchise etans, rezistente la soc mecanic si termic, iar stocarea, in spatii corespunzator amenajate, imprejmuite si securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii de deseuri prezentate in continuare:

Categoria de colectare 1:
12.01.07*) -  uleiuri minerale de ungere uzate, fara halogeni (cu exceptia emulsiilor si solutiilor)
12.01.10*) -  uleiuri sintetice de ungere uzate
12.01.19*) -  uleiuri de ungere usor biodegradabile
13.01  -  deseuri de uleiuri hidraulice,
  cu exceptia:
  - 13.01.01*)  -  uleiuri hidraulice cu continut de PCB;
  - 13.01.04*)  -  emulsii clorurate;
  - 13.01.09*)  -  uleiuri hidraulice minerale clorinate;
  - 13.01.13*)  -  alte uleiuri hidraulice.
13.02. - uleiuri uzate de motor, de transmisie si de ungere,
  cu exceptia:
  -  13.02.04*) -  uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere;
  -  13.02.08*) -  alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere.
13.03. - deseuri de uleiuri izolante si de transmitere a caldurii,
  cu exceptia:
  -  13.03.01*) - uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB;
  -  13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate si de transmitere a caldurii, altele decat cele specificate la 13.03.01*);
  -  13.03.10*) - alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii.
13.04. -  uleiuri de santina.

Categoria de colectare 2:
12.01.06*) -  uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la masini-unelte;
13.07. -  deseuri de combustibili lichizi.
13.01.01*) -  uleiuri hidraulice cu continut de PCB
13.01.04*) -  emulsii clorurate
13.01.09*) -  uleiuri hidraulice minerale clorinate
13.01.13*) -  alte uleiuri hidraulice
13.02.04*) -  uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie si de ungere
13.02.08*) -  alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere
13.03.01*) -  uleiuri izolante si de transmitere a caldurii cu continut de PCB
13.03.06*) -  uleiuri minerale clorinate si de transmitere a caldurii, altele decat cele specificate la 13.03.01*)
13.03.10*) -  alte uleiuri izolante si de transmitere a caldurii
13.05.06*) -  ulei de la separatoarele ulei/apa
13.08. -  alte deseuri uleioase nespecificate,
  cu exceptia:
  -  13.08.99*) -  alte deseuri nespecifice.

Categoria de colectare 3:
13.05. -  deseuri de la separarea ulei/apa,
  cu exceptia:
  -  13.05.06*) -  ulei de la separatoarele ulei/apa.
13.08.99*) -  alte deseuri nespecifice.

*) Deseuri periculoase.

NOTA:

Uleiurile uzate, colectate conform categoriilor prezentate mai sus, pot fi destinate regenerarii, valorificarii energetice, altor reutilizari sau eliminarii, in functie de caracteristicile fiecarei categorii, tinandu-se cont de conditiile tehnico-economice si de protectie a mediului.

ANEXA Nr. 2 la hotararea 235 din 2007

DECLARATIE
pentru livrarea uleiurilor uzate

Se completeaza de generatorul, detinatorul si/sau de colectorul de uleiuri uzate.

Tipul de ulei uzat/Categoria de colectare

Va rugam sa completati corect denumirea si codul deseului, conform codurilor cuprinse in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase si/sau categoria de colectare conform anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Codul deseului |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| Categoria |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Cantitatea …………………………………………………………

Date referitoare la producatorul de deseuri. In casuta treceti cifra corespunzatoare.

|_| 1 = Generatori/Detinatori 2 = Unitatea colectoare

Firma

|_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Strada |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| Nr. |_|

Codul postal |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Localitatea |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Uleiurile uzate predate nu sunt impurificate cu alte produse, cum sunt uleiurile cu continut de PCB sau alti compusi similari, in concentratii mai mari de 50 ppm, care nu sunt adecvate pentru preluare.

LocalitateaDataSemnatura
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
(stampila firmei)

NOTA:

1. Acest document se pastreaza 3 ani de la data emiterii.

2. Originalul insoteste marfa, iar copia se pastreaza de emitent.

 • evidente si raportari
 • (re)autorizari si vize anuale
 • declaratii AFM si OIREP

Mai multe articole

Ai nevoie de ajutor? Scrie-ne:

Gasesti utila informatia? Impartaseste-o cu prietenii pe canalele tale favorite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email
Telegram
WhatsApp
Pinterest

Cu Ce Te Putem Ajuta?

Care este problema de mediu cu care te confrunti? Scrie-ne aici un mesaj scurt:

Apartament

fii mereu informat!

Aboneaza-te pentru a primi continut exclusiv si notificari cand apar modificari in legislatia de mediu.