Legea 249 din 2015 – varianta actualizata

Legea 249 din 2015 stabileste cadrul legislativ care reglementeaza gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.
Legea 249 din 2015 - EnviroCons

Legea 249 din 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementeaza gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranta, protectia sanatatii si igiena produselor ambalate, a cerintelor de transport si a normelor privind gestionarea deseurilor periculoase.

Art. 2. – Sunt supuse prevederilor prezentei legi toate ambalajele introduse pe piata, indiferent de materialul din care au fost realizate si de modul lor de utilizare in activitatile economice, comerciale, in gospodariile populatiei sau in orice alte activitati, precum si toate deseurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Art. 3. – (1) Semnificatia termenilor specifici utilizati in prezenta lege este prevazuta in anexa nr. 1.

(2) Definitiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu definitiile din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, precum si cu definitiile prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 50/2015.

Art. 4. – Prezenta lege stabileste masurile destinate, ca prioritate, prevenirii producerii deseurilor de ambalaje si, ca principii fundamentale suplimentare, reutilizarii ambalajelor, reciclarii si altor forme de valorificare a deseurilor de ambalaje si, in consecinta, reducerii eliminarii finale a unor astfel de deseuri.

Art. 5. – (1) Se admite introducerea pe piata numai a ambalajelor care indeplinesc cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2.

(2) Este interzisa obstructionarea introducerii pe piata a ambalajelor care indeplinesc cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), se interzice, incepand cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), se interzice, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner.

Art. 6. – (1) Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2, daca ambalajele sunt conforme cu:

a) standardele romane si/sau standardele nationale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde armonizate, ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

b) standardele romane, pentru domeniile in care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.

(2) Lista cuprinzand standardele romane care adopta standarde europene armonizate prevazute la alin. (1) lit. a) se aproba si se actualizeaza prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 120 de zile de la data comunicarii de catre Asociatia de Standardizare din Romania.

(3) Asociatia de Standardizare din Romania comunica Comisiei Europene textul standardelor romane prevazute la alin. (1) lit. b), care raspund cerintelor prevazute in anexa nr. 2, in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

Art. 7. – (1) Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, in calitate de autoritate publica centrala pentru protectia mediului, indeplineste urmatoarele atributii:

a) initiaza si elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul ambalajelor si al deseurilor de ambalaje, inclusiv pentru armonizarea cu legislatia Uniunii Europene;

b) notifica Comisiei Europene reglementarile si dispozitiile administrative adoptate pentru implementarea prezentei legi, potrivit prevederilor art. 5 din Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 de standardizare si rationalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu, cu modificarile ulterioare;

c) in situatia in care considera ca prevederile standardelor prevazute la art. 6 alin. (1) nu satisfac in totalitate cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2, aduce cazul la cunostinta Comisiei Europene potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012;

d) avizeaza proiectele de acte normative care au legatura cu domeniul ambalajelor si al deseurilor de ambalaje;

e) participa la modificarea si completarea reglementarilor existente care nu permit utilizarea materialelor provenite din reciclarea deseurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje si de alte produse, in vederea incurajarii utilizarii acestor materiale.

(2) Ministerul Economiei, Comertului si Turismului notifica Comisiei Europene proiectele de reglementari prin care se intentioneaza adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei legi, cu exceptia celor de natura fiscala, dar incluzand specificatiile tehnice legate de masurile fiscale care incurajeaza respectarea acestor specificatii tehnice, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. – (1) Operatorii economici sunt obligati sa introduca pe piata numai ambalaje la care suma nivelurilor concentratiilor de plumb, cadmiu, mercur si crom hexavalent prezente in ambalaj sau in componentele acestuia nu depaseste 100 de parti/milion raportat la greutate.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticla cristal cu continut de plumb, astfel cum sunt definite la art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea si marcarea produselor din sticla cristal in vederea comercializarii acestora, republicata.

(3) Conditiile in care concentratiile prevazute la alin. (1) nu se aplica materialelor reciclate si circuitelor produselor aflate intr-un lant inchis si controlat, precum si tipurile de ambalaje exceptate de la prevederile alin. (1) sunt cele adoptate de catre Comisia Europeana.

Art. 9. – (1) Operatorii economici care marcheaza ambalaje pentru identificare in vederea imbunatatirii activitatilor de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje, in sensul Deciziei 97/129/CE de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje in conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje sunt obligati sa aplice sistemul de marcare si identificare prevazut in anexa nr. 3 la prezenta lege.

(2) Marcarea se aplica direct pe ambalaj sau pe eticheta si trebuie sa fie vizibila, lizibila si durabila, chiar si in cazul in care ambalajul este deschis.

(3) Operatorii economici care introduc pe piata nationala pungi de transport din plastic biodegradabile si compostabile sunt responsabili pentru etichetarea acestor ambalaje de desfacere, potrivit ordinului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prevazut la art. 21 alin. (2).

Art. 10. – (1) Circulatia ambalajelor reutilizabile intre operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar daca beneficiarii nu detin cantitatile de ambalaje necesare efectuarii schimbului acestia achita o garantie baneasca in schimbul ambalajelor primite.

(2) Incepand cu data de 31 martie 2019, valoarea garantiei banesti prevazute la alin. (1) este in cuantum de 0,5 lei/ambalaj intre operatorii economici si intre operatorii economici si consumatorul final, in cazul ambalajelor primare reutilizabile, cu volume cuprinse intre 0,1 l si 3 l, utilizate pentru produse destinate consumului populatiei.

(3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate initia actualizarea valorii garantiei banesti prevazute la alin. (2), la valoarea propusa de reprezentantii sectoarelor economice relevante, in functie de evolutia pretului ambalajelor si rata inflatiei.

(4) Operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati:

a) sa marcheze sau sa inscrie pe ambalajul primar sau pe eticheta produsului destinat consumatorilor sintagma «ambalaj reutilizabil»;

b) sa organizeze, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, preluarea ambalajelor reutilizabile, astfel incat sa realizeze un procentaj de returnare de minimum 80%.

(5) Pana la data de 1 ianuarie 2021, in baza evaluarii eficientei economice, sociale si de mediu, precum si a impactului asupra intreprinderilor mici si mijlocii, prin hotarare a Guvernului, se stabileste un sistem de garantie-returnare care sa se aplice pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticla, plastic sau metal, cu volume cuprinse intre 0,1 l si 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piata nationala bere, mixuri de bere, mixuri de bauturi alcoolice, cidru, alte bauturi fermentate, sucuri, nectaruri, bauturi racoritoare, ape minerale si ape de baut de orice fel, vinuri si spirtoase.

(6) Hotararea Guvernului prevazuta la alin. (5) acopera cel putin urmatoarele elemente ale sistemului de garantie-returnare:

a) modalitatea de circulatie a ambalajelor care fac obiectul sistemului de garantie-returnare;

b) definirea componentelor sistemului de colectare;

c) definirea modului de functionare a sistemului de garantie- returnare;

d) mecanismul de rambursare a garantiei;

e) valoarea garantiei;

f) administratorul sistemului;

g) marcajul ambalajelor care sa indice participarea acestora in sistemul de garantie-returnare;

h) monitorizarea si controlul sistemului de garantie- returnare.

Art. 11. – Operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate prevazute la art. 10 alin. (5) sunt obligati sa aiba, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu al greutatii ambalajelor reutilizabile din greutatea ambalajelor utilizate intr-un an la introducerea pe piata a produselor lor, incluzand si ambalajele luate spre inchiriere de la operatorii prevazuti la art. 16 alin. (1) lit. d), de cel putin 5%, dar nu mai putin decat procentajul mediu realizat in perioada 2018-2019 si sa creasca acest procentaj cu 5%, anual, pana in anul 2025 inclusiv.

Art. 12. – Operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa informeze comerciantii si/sau consumatorii despre incetarea reutilizarii unui anumit tip de ambalaj si sa asigure preluarea acestora inca 6 luni de la data incetarii utilizarii lor.

Art. 13. – (1) Operatorii economici care comercializeaza cu amanuntul produse ambalate in ambalaje primare reutilizabile sunt obligati:

a) sa informeze consumatorii asupra valorii garantiei banesti si asupra sistemului de preluare a ambalajelor respective;

b) sa primeasca la schimb ambalajele reutilizabile ale produselor comercializate care sunt intr-o stare corespunzatoare pentru a fi reutilizate;

c) sa returneze, la solicitarea consumatorului, in baza bonului fiscal, valoarea garantiei banesti in cazul ambalajelor reutilizabile ale produselor comercializate care sunt intr-o stare corespunzatoare pentru a fi reutilizate.

(2) Operatorii economici care comercializeaza pungi de transport din plastic sunt obligati sa comercializeze numai pungi de transport din plastic care respecta cerintele esentiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, prevazute la pct. 2 din anexa nr. 2, astfel incat acestea sa corespunda unor reutilizari multiple, cu exceptia pungilor de transport din plastic foarte subtire.

Art. 14. – (1) Obiectivele anuale privind valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu valorificare de energie si, respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje, care trebuie atinse la nivel national, sunt urmatoarele:

a) valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu valorificare de energie a minimum 60% din greutatea deseurilor de ambalaje;

b) reciclarea a minimum 55% din greutatea totala a materialelor de ambalaj continute in deseurile de ambalaje, cu realizarea valorilor minime pentru reciclarea fiecarui tip de material continut in deseurile de ambalaje.

(2) Valorile obiectivelor prevazute la alin. (1) lit. b) sunt urmatoarele:

a) 60% din greutate pentru sticla;

b) 60% din greutate pentru hartie/carton;

c) 50% din greutate pentru metal;

d) 15% din greutate pentru lemn;

e) 22,5% din greutate pentru plastic, considerandu-se numai materialul reciclat sub forma de plastic.

Art. 15. – In vederea realizarii obiectivelor prevazute la art. 14, deseurile de ambalaje exportate in tari din afara Uniunii Europene, cu respectarea prevederilor Legii nr. 6/1991 pentru aderarea Romaniei la Conventia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminarii acestora, cu modificarile ulterioare, precum si ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, pot fi luate in considerare pentru atingerea obiectivelor de valorificare si, respectiv, de reciclare numai daca exista dovada ca operatiunile de valorificare/reciclare s-au desfasurat in conditii prevazute prin legislatia comunitara in domeniu.

Art. 16. – (1) Operatorii economici sunt responsabili pentru preluarea si valorificarea de la consumatori/utilizatori finali a ambalajelor/deseurilor de ambalaje dupa cum urmeaza:

a) operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate, operatorii economici care importa/achizitioneaza intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu exceptia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vanzare, a produselor;

b) operatorii economici care supraambaleaza produse ambalate individual in vederea revanzarii/redistribuirii sunt responsabili pentru deseurile generate de ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata nationala;

c) operatorii economici care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, sunt responsabili pentru deseurile generate de respectivele ambalaje;

d) operatorii economici care dau spre inchiriere, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.

(2) Pentru desfasurarea activitatii, operatorii economici prevazuti la alin. (1) trebuie sa fie inregistrati la Administratia Fondului pentru Mediu, iar inregistrarea se face prin depunerea primei declaratii privind obligatiile la Fondul pentru mediu.

(3) Administratia Fondului pentru Mediu face publica pe propriul site lista operatorilor economici prevazuti la alin. (1).

(4) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati:

a) sa aiba o evidenta cantitativa si sa implementeze obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, conform alin. (5), pentru ambalajele introduse pe piata nationala, pe tip de material si pe tip de ambalaj, primar, secundar si pentru transport;

b) sa asigure reciclarea, iar in cazul in care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a ambalajelor primare returnate si care au devenit deseuri;

c) sa asigure colectarea si reciclarea, iar in cazul in care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a deseurilor de ambalaje din comert si din industrie pentru care sunt responsabili, fara a impune costuri suplimentare producatorului initial de deseuri;

d) sa acopere costurile pentru colectarea si transportul ambalajelor primare folosite provenite de la produsele ambalate destinate consumului populatiei, luand in calcul veniturile obtinute din vanzarea ca materii prime secundare a materialelor provenite din ambalajele lor sau din garantiile nerevendicate si, dupa caz, pentru valorificarea acestora atunci cand devin deseuri;

e) sa acopere, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, costurile pentru colectarea si transportul, stocarea temporara, sortarea si, dupa caz, pentru valorificarea deseurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare stabilite potrivit prezentei legi;

f) sa indeplineasca cel putin obiectivele prevazute in anexa nr. 5, pentru deseurile de ambalaje pentru care sunt responsabili potrivit alin. (1).

(5) Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului prevazute de prezenta lege se realizeaza:

a) individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piata nationala;

b) prin intermediul unei organizatii care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, autorizate de catre comisia constituita potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Comisia, pe tip de material si pe tip de ambalaj, primar, secundar si pentru transport.

(6) Procedura de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a organizatiilor prevazute la alin. (5) lit. b) se aproba prin ordin al ministrului mediului.

(7) Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, operatorii economici prevazuti la alin. (1) au dreptul sa indeplineasca obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului potrivit alin. (5) lit. a) si obligatia sa indeplineasca cel putin obiectivele prevazute in anexa nr. 5 aplicate respectivelor ambalaje numai pentru:

a) ambalajele primare reutilizabile;

b) ambalajele primare pentru care aplica un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite;

c) ambalajele secundare si ambalajele pentru transport pentru care aplica un sistem de preluare de la distribuitorii produselor lor;

d) ambalajele produselor importate/achizitionate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu.

(8) Pentru a fi autorizata, o organizatie care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului prevazute de prezenta lege trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie organizata sub forma de societate pe actiuni;

b) toate actiunile societatii sa fie actiuni nominative;

c) sa aiba ca actionari numai operatori economici care desfasoara, cu titlu profesional, activitati prevazute la alin. (1);

d) cantitatea de ambalaje introdusa pe piata de actionari in anul precedent celui in care se solicita autorizarea sa fie de cel putin 10.000 de tone;

e) sa constituie o garantie in cuantum de doua milioane lei in favoarea Administratiei Fondului pentru Mediu, sub forma unui depozit in numerar sau a unei scrisori de garantie bancara sau alt instrument de garantare emis de catre o societate bancara, valabila pentru intreaga perioada de autorizare, cu scopul garantarii obligatiilor fiscale prevazute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Organizatiile autorizate sa implementeze obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului prevazute de prezenta lege au urmatoarele obligatii:

a) sa implementeze, incepand cu primul an de activitate, obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului pentru o cantitate de ambalaje de cel putin 10.000 de tone;

a1) sa mentina in fiecare an de activitate cel putin cantitatea de 10.000 tone de ambalaje introdusa pe piata de catre actionari in anul precedent;

b) sa implementeze obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului distinct pentru deseurile de ambalaje din comert si industrie si pentru deseurile de ambalaje din deseurile municipale, indiferent de materialul din care acestea sunt fabricate;

c) sa desfasoare numai activitatile prevazute prin ordinul prevazut la alin. (6);

d) sa stabileasca si sa perceapa operatorilor economici prevazuti la alin. (1) tarife distincte pentru deseurile de ambalaje din comert si industrie si pentru deseurile de ambalaje din deseurile municipale;

e) sa includa in contributiile financiare percepute operatorilor economici prevazuti la alin. (1) pentru conformarea cu obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului numai categoriile de costuri stabilite prin ordinul prevazut la alin. (6);

f) sa implementeze obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului pentru toate cantitatile de deseuri de ambalaje pentru oricare operator economic prevazut la alin. (1) care solicita acest lucru, in conditiile stabilite prin ordinul prevazut la alin. (6), in aria geografica in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea;

g) sa acopere, cu prioritate, in limita cantitatilor si tipurilor de materiale de ambalaje pentru care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, costurile pentru colectarea si transportul, stocarea temporara, sortarea si, dupa caz, pentru valorificarea deseurilor de ambalaje gestionate prin servicii/operatorii de salubrizare, iar cantitatile pentru care au fost acoperite costurile se iau in calcul in mod corespunzator la indeplinirea obiectivelor prevazute in anexa nr. 5;

h) sa asigure, la solicitarea asociatiilor de dezvoltare intercomunitara sau, dupa caz, a unitatilor administrativ- teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, preluarea si valorificarea de catre operatorii economici autorizati a deseurilor de ambalaje din deseurile municipale colectate separat/sortate, in limita cantitatilor si tipurilor materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici prevazuti la alin. (1);

i) sa indeplineasca cel putin obiectivele prevazute in anexa nr. 5, aplicate la intreaga cantitate de deseuri de ambalaje rezultate de la ambalajele preluate pe baza de contract.

(10) In cazul in care operatorii economici prevazuti la alin. (1) constituie mai multe organizatii pentru implementarea obligatiilor privind raspunderea extinsa a producatorului pentru deseurile de ambalaje, Comisia, in cazul in care ariile geografice declarate in care acestea desfasoara activitatea nu acopera intregul teritoriul national, solicita acestora ca, in termen de 120 de zile, sa supuna spre aprobare Comisiei un sistem prin care sa se asigure acoperirea intregului teritoriu national pe care, dupa aprobare, sa il implementeze.

(11) In cazul in care, in termenul prevazut la alin. (10), nu se supune aprobarii un sistem potrivit prevederilor alin. (10) sau in cazul in care sistemul propus nu asigura cerintele impuse, Comisia, in baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului mediului, stabileste repartizarea geografica pentru fiecare organizatie autorizata pentru implementarea obligatiilor privind raspunderea extinsa a producatorului.

(12) Se interzice conditionarea, sub orice forma, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la garantia produsului cumparat de pastrarea ambalajului.

(13) Gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje trebuie sa fie astfel organizata incat sa nu introduca bariere in calea comertului.

(14) Se interzic amestecarea deseurilor de ambalaje colectate separat, precum si incredintarea, respectiv primirea, in vederea eliminarii prin depozitare finala, a deseurilor de ambalaje.

Art. 17. – (1) Operatorii economici care isi indeplinesc obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului in mod individual, persoanele juridice prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b), autoritatile si institutiile publice locale si operatorii economici care colecteaza si/sau preiau deseurile de ambalaje in vederea valorificarii au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului date referitoare la propriile activitati cu privire la gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si sa isi asume raspunderea pentru datele furnizate.

(2) Persoanele juridice prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b) au obligatia sa furnizeze anual Ministerului Mediului, pe langa informatiile prevazute la alin. (1), si informatii privind cantitatile de ambalaje contractate cu fiecare dintre operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1).

(3) Se interzice luarea in considerare a deseurilor de ambalaje generate in alt stat, care sunt importate in vederea valorificarii/reciclarii, ca fiind deseuri de ambalaje gestionate pentru indeplinirea obiectivelor din prezenta lege.

(4) Cantitatea de deseuri de ambalaje generate intr-un an se considera a fi egala cu cantitatea de ambalaje introdusa pe piata nationala in anul respectiv.

(5) Ambalajul compozit se raporteaza corespunzator la materialul preponderent ca greutate.

(6) Ministerul Mediului publica informari si transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje catre Comisia Europeana potrivit anexei nr. 4.

(7) Informarile si rapoartele privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje transmise Comisiei Europene de catre Ministerul Mediului, potrivit prevederilor alin. (6), vor cuprinde si date cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subtire.

Art. 18. – (1) Procedura de raportare, tipul datelor si informatiilor privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, furnizate potrivit art. 17 alin. (1), (2) si (5), se aproba prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor, in termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Abrogat(a) Procedura de stabilire a contribuției pentru operatorii economici menționați la art. 16 alin. (2) lit. b) în condițiile prevăzute la art. 16 alin. (12) se aprobă prin ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Informatiile raportate se constituie intr-o baza de date gestionata de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

Art. 19. – Pentru aplicarea unitara la nivel national a colectarii selective, deseurile de ambalaje se colecteaza in containerele inscriptionate cu denumirea materialului/materialelor pentru care sunt destinate si fabricate sau inscriptionate in mod corespunzator in culorile albastru – pentru deseuri de hartie – carton, galben – pentru deseuri de plastic, metal si materiale compozite, verde/alb – pentru deseuri de sticla colorata/alba si rosu – pentru deseuri periculoase.

Art. 20. – (1) Operatorii economici care distribuie produse ambalate trebuie sa se asigure ca operatorii economici care introduc pe piata nationala produsele respective sunt inclusi in lista prevazuta la art. 16 alin. (3).

(2) Operatorii economici care comercializeaza catre consumatorii finali produse ambalate in structuri de vanzare cu suprafata medie si mare, prevazute la art. 4 lit. m) si n) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au urmatoarele obligatii:

a) sa achizitioneze de la toti furnizorii si sa comercializeze in cadrul structurii proprii de vanzare produse ambalate atat in ambalaje reutilizabile, cat si de unica folosinta, daca acestea sunt disponibile in oferta furnizorului;

b) sa asigure pentru consumatori posibilitatea de a se debarasa de ambalaje la cumpararea produselor, fara a le solicita plata;

c) sa organizeze in cadrul structurii de vanzare sau in imediata vecinatate a acesteia puncte de preluare si rambursare a garantiei banesti pentru ambalajele primare;

d) sa se asigure ca operatorii economici care introduc pe piata nationala produsele comercializate sunt inclusi in lista prevazuta la art. 16 alin. (3).

(3) Operatorii economici prevazuti la alin. (2) care preiau, in cursul activitatilor lor, ambalaje prevazute la alin. (2) lit. b) si c) nu sunt considerati colectori in intelesul Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Operatorii economici detinatori de ambalaje folosite din comert si industrie si/sau de deseuri de ambalaje din comert si industrie au obligatia:

a) sa returneze ambalajele folosite catre furnizori sau operatorii economici desemnati de acestia conform prevederilor contractuale; sau

b) sa predea deseurile de ambalaje catre colectori desemnati de o organizatie prevazuta la art. 16 alin. (5) lit. b); sau

c) sa asigure reciclarea, iar in cazul in care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte incheiate cu operatori economici autorizati pentru desfasurarea operatiilor respective, precum si raportarea datelor potrivit obligatiilor de raportare ale producatorului prevazute la art. 17 alin. (1).

(5) Unitatile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ- teritoriale ale municipiilor au obligatia:

a) sa organizeze, sa gestioneze si sa coordoneze, personal sau prin mandatarea asociatiilor de dezvoltare intercomunitara din care fac parte, activitatea de valorificare materiala si energetica a fluxului de deseuri de ambalaje din deseurile municipale impreuna cu deseurile municipale din aceleasi materiale;

b) sa solicite organizatiilor prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b) sumele si sa stabileasca modalitatea de plata pentru desfasurarea campaniilor prevazute la art. 21 alin. (1);

c) sa stabileasca modalitatea concreta de comercializare a deseurilor cu valoare de piata si modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare si transport, stocare temporara si sortare, prestate de catre operatorul/operatorii de salubrizare in functie de contravaloarea materiilor prime secundare vandute si costurile nete pentru gestionarea deseurilor de ambalaje din deseurile municipale;

d) sa asigure informarea locuitorilor, prin postare pe site-ul propriu sau printr-o alta forma de comunicare, asupra sistemului de gestionare a deseurilor de ambalaje din cadrul localitatilor.

e) sa publice lunar pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza informatiilor primite de la operatorii economici;

f) sa publice anual pe site-ul propriu situatia cheltuielilor privind campaniile de informare derulate, implementarea proiectelor de imbunatatire a infrastructurii de colectare a deseurilor.

(6) Costurile nete de gestionare si sumele care trebuie acoperite de catre organizatiile prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b) pentru deseurile de ambalaje sunt cele prevazute in anexa nr. 6.

(7) Persoanele fizice care genereaza ambalaje folosite si/sau deseuri de ambalaje au obligatia:

a) sa returneze ambalajele folosite pentru care au platit o suma de bani in cadrul unui sistem de garantie-returnare; sau

b) sa predea contra cost ambalajele folosite si/sau deseurile de ambalaje unor colectori autorizati care preiau prin achizitie ambalajele folosite si/sau deseurile de ambalaje de la populatie; sau

c) sa depuna deseurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, in sistemele de colectare separata a deseurilor municipale, gestionate de catre operatorii prevazuti in Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile ulterioare, inclusiv in centrele prevazute la art. 59 alin. (1) pct. A lit. f) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(71) Persoanele juridice din industria hoteliera, a serviciilor alimentare, in special unitatile care organizeaza evenimente, pregatesc si servesc alimente si bauturi, care genereaza din activitatea lor ambalaje folosite si/sau deseuri de ambalaje similare celor provenite din gospodarii, au obligatia:

a) sa returneze ambalajele folosite pentru care au platit o suma de bani in cadrul unui sistem de garantie-returnare; sau

b) sa predea ambalajele folosite unor colectori autorizati care fac dovada unui contract valabil incheiat cu o organizatie prevazuta la art. 16 alin. (5) lit. b); sau

c) sa depuna deseurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, in sistemele de colectare separata a deseurilor municipale, gestionate de catre operatorii prevazuti in Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile ulterioare.

(72) Persoanele juridice, altele decat cele prevazute la alin. (71), care genereaza ambalaje folosite si/sau deseuri de ambalaje similare celor provenite din gospodarii ca urmare a activitatii proprii, au obligatia:

a) sa predea contra cost ambalajele folosite si/sau deseurile de ambalaje unor colectori autorizati pentru achizitionarea deseurilor de ambalaje de la populatie; sau

b) sa depuna deseurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, in sistemele de colectare separata a deseurilor municipale, gestionate de catre operatorii prevazuti in Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile ulterioare.

(8) Operatorii economici autorizati care preiau prin achizitie ambalaje folosite de la populatie prin puncte de colectare sau statiile de sortare autorizate care preiau deseuri de la operatorii de salubritate au obligatia sa notifice desfasurarea activitatii asociatiei de dezvoltare intercomunitara sau, dupa caz, unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor de pe raza teritoriala unde isi desfasoara activitatea si sa raporteze trimestrial acesteia cantitatile de deseuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.

(9) Operatorii economici colectori autorizati care preiau prin achizitie deseuri de ambalaje de la populatie de la locul de generare a acestora au obligatia sa se inregistreze la nivelul asociatiei de dezvoltare intercomunitara sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfasoara activitatea si sa raporteze trimestrial acestora cantitatile de deseuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.

(10) In cazul achizitiei ambalajelor de la populatie conform prevederilor alin. (8) si (9), operatorii economici autorizati au obligatia sa tina o evidenta si sa raporteze distinct cantitatile achizitionate.

(11) Procedura si criteriile de inregistrare a operatorilor economici prevazuti la alin. (9) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului.

Art. 21. – (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului sau unitatile subordonate ale acesteia si asociatiile de dezvoltare intercomunitara sau, dupa caz, unitatile administrativ- teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, dupa caz, impreuna cu organizatiile prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b) cu care colaboreaza pentru indeplinirea prevederilor art. 16 alin. (1) promoveaza campanii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici privind:

a) sistemele de returnare, colectare si valorificare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care le sunt disponibile;

b) contributia lor la reutilizarea, valorificarea si reciclarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

c) sensul si semnificatia marcajelor de pe ambalajele existente pe piata;

d) elementele corespunzatoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje prevazute la art. 23;

e) impactul daunator asupra mediului al consumului excesiv de ambalaje, inclusiv de pungi de transport din plastic subtire;

f) masuri de prevenire a generarii deseurilor de ambalaje.

(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului asigura preluarea prin ordin al ministrului mediului, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 120 de zile de la publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a actului de punere in aplicare adoptat de Comisia Europeana care stabileste specificatiile etichetelor sau ale marcajelor care sa asigure recunoasterea la nivelul Uniunii Europene a pungilor de transport din plastic biodegradabile si compostabile.

Art. 22. – (1) Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, la solicitarea operatorilor economici prevazuti la art. 16 alin. (1), propune autoritatii de stat pentru cercetare-dezvoltare programe de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare cu privire la fabricarea, compozitia, caracterul reutilizabil si valorificabil al ambalajelor, precum si cu privire la optimizarea modului de ambalare si a formei ambalajelor in vederea reducerii consumului specific de material pe tip de ambalaj si produs.

(2) Programele prevazute la alin. (1) se includ in planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare ale Ministerului Economiei, Comertului si Turismului, se revizuiesc si se actualizeaza, luandu-se in considerare conditiile economice, de protectia mediului si progresul tehnic.

(3) Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) au obligatia de a include in politica de dezvoltare masuri de prevenire a generarii de deseuri, inclusiv privind reducerea consumului specific de material pe tip de ambalaj si produs.

Art. 23. – Planurile de gestionare a deseurilor, intocmite la nivel national si judetean potrivit prevederilor Legii nr. 211/2011, republicata, vor cuprinde un capitol distinct referitor la gestionarea deseurilor de ambalaje.

Art. 24. – Achizitiile de produse din fonduri publice se fac cu acordarea de prioritate pentru produsele obtinute din materiale reciclate sau ale caror ambalaje sunt obtinute din materiale reciclate.

Art. 25. – (1) Desfasurarea activitatilor de colectare, transport, valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje se realizeaza cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Lista operatorilor economici care desfasoara activitati de colectare, valorificare, inclusiv reciclare a deseurilor de ambalaje va fi publicata si actualizata trimestrial pe site-ul autoritatii competente.

Art. 26. – (1) Incalcarea dispozitiilor prezentei legi constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, in cazul nerespectarii prevederilor art. 12;

b) cu amenda de la 8.000 lei la 16.000 lei, in cazul nerespectarii prevederilor art. 9 alin. (1) si (3);

c) cu amenda de la 16.000 lei la 30.000 lei, in cazul nerespectarii prevederilor art. 10 alin. (4) lit. a) si art. 13;

d) cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei, in cazul nerespectarii prevederilor art. 10 alin. (4) lit. b), art. 11, art. 17 alin. (1) si (2) si art. 20 alin. (1), (2), (4), (5), (8) – (10);

e) cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei, in cazul nerespectarii prevederilor art. 5 alin. (1) – (4), art. 8 alin. (1) si art. 16 alin. (4) lit. a), alin. (12) si (14).

(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit al:

a) Garzii Nationale de Mediu pentru art. 5 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) si (3), art. 14, art. 17 alin. (1) si (2), art. 16 alin. (4) lit. a) si alin. (14) si art. 20 alin. (1), (2), (4), (5), (8) – (10);

b) Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru art. 5 alin. (3) si (4), art. 10 alin. (4) lit. a), art. 12, art. 13 si art. 16 alin. (12);

c) Administratiei Fondului pentru Mediu pentru art. 10 alin. (4) lit. b) si art. 11.

(3) Licenta de operare acordata unei organizatii care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, autorizata de catre Comisia constituita potrivit Legii nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se retrage in cazul in care aceasta nu respecta obligatiile stabilite prin ordinul prevazut la art. 16 alin. (6) si/sau prin alin. (9), conform grilei stabilite prin ordinul stipulat la art. 16 alin. (6), iar retragerea devine efectiva la data comunicarii ei.

(31) Prin exceptie de la alin. (3), nu constituie motiv de retragere a licentei de operare situatia in care operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (5) lit. b) inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul Fondului pentru mediu.

(4) Operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (5) lit. a), care intr-un an calendaristic nu isi indeplinesc cel putin obiectivele prevazute in anexa nr. 5, sunt obligati sa isi indeplineasca obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului prin intermediul unei organizatii prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b).

Art. 27. – Constatarea corectitudinii datelor raportate potrivit prevederilor art. 17 si a realizarii obiectivelor prevazute in anexa nr. 5 de catre operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) se face anual de catre persoane imputernicite din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu, iar rezultatul controalelor se transmite Comisiei pana cel tarziu in data de 15 septembrie a anului respectiv.

Art. 28. – Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1) – (3) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 29. – (1) Reglementarile existente emise in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia Ordinului ministrului mediului si padurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.742/3.190/305/2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala, emitere si anulare a licentei de operare, a procentajului minim de valorificare a deseurilor de ambalaje preluate de la populatie, a operatorilor economici in vederea preluarii obligatiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, precum si pentru aprobarea componentei si atributiilor comisiei de autorizare, cu modificarile ulterioare, raman aplicabile pana la data intrarii in vigoare a actelor prevazute de prezenta lege.

(2) Licentele de operare emise anterior intrarii in vigoare a prezentei legi pentru operatorii economici autorizati in baza prevederilor Ordinului ministrului mediului si padurilor, al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.742/3.190/305/2011, cu modificarile ulterioare, raman valabile pe intreaga durata de valabilitate a acestora.

Art. 30. – Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta lege.

Art. 31. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.


*

Prezenta lege transpune prevederile Directivei 94/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele si deseurile de ambalaje, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene, seria L, nr. 365 din 31 decembrie 1994, modificata prin Directiva 2004/12/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 februarie 2004, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 47 din 18 februarie 2004, prin Directiva 2013/2/UE a Comisiei din 7 februarie 2013 de modificare a anexei I la Directiva 94/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 37 din 8 februarie 2013, Decizia 97/129/CE a Comisiei din 28 ianuarie 1997 de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje, in conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind ambalajele si deseurile provenite din ambalaje, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L, nr. 50 din 20 februarie 1997, Decizia 2005/270/CE a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzatoare sistemului de baze de date, in conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului si a Consiliului privind ambalajele si deseurile de ambalaje [notificata cu numarul C (2005) 854, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 86 din 5 aprilie 2005.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Echipa noastra de specialisti iti sta la dispozitie:

ANEXA Nr. 1 la legea 249 din 2015


Semnificatia termenilor specifici

a) acord voluntar – acord oficial incheiat intre autoritatile publice competente si reprezentantii sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc sa se conformeze conditiilor acordului, in vederea atingerii obiectivelor prevazute in prezenta lege;

b) operatori economici – referitor la ambalaje, inseamna furnizorii de materiale de ambalare, producatorii de ambalaje si produse ambalate, importatorii, comerciantii, distribuitorii, autoritatile publice si organizatiile neguvernamentale;

c) ambalaj – toate produsele, indiferent de materialul din care sunt confectionate ori de natura acestora, destinate retinerii, protejarii, manipularii, distributiei si prezentarii bunurilor, de la materii prime la produse procesate, de la producator pana la utilizator sau consumator.

Articolul nereturnabil destinat acelorasi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.

Criteriile care stau la baza definirii unui articol ca ambalaj sunt:

c1) un articol se considera ambalaj daca indeplineste conditiile din definitie fara prejudiciul altor functii pe care acesta le poate indeplini suplimentar, in masura in care acesta nu face parte integranta din produs, fiind necesar pentru a contine, a sustine sau a pastra produsul pe toata durata de viata a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate ori eliminate impreuna cu produsul.

Exemple ilustrative:

Constituie ambalaje: cutiile pentru dulciuri; foliile care invelesc carcasele de compact discuri; pungile in care se expediaza cataloage si reviste, cu o revista inauntru; servetele dantelate pentru prajituri, vandute impreuna cu prajiturile; rolele, tuburile si cilindrii in jurul carora este infasurat un material flexibil, ca de exemplu folie de plastic, folie de aluminiu, hartie, cu exceptia rolelor, tuburilor si cilindrilor destinati a fi parti ale unor echipamente de productie si care nu se utilizeaza cu scopul de a prezenta un produs ca unitate de vanzare; ghivecele pentru flori destinate exclusiv vanzarii si transportarii plantelor si care nu sunt destinate pastrarii impreuna cu planta pe parcursul vietii acesteia; flacoanele din sticla pentru solutii injectabile; suporturile pentru compact discuri, vandute impreuna cu compact discurile si care nu sunt destinate utilizarii ca mijloc de depozitare; umerasele pentru haine, vandute impreuna cu un articol de imbracaminte; cutiile de chibrituri; sistemele de izolare sterila, de exemplu: pungi, tavi si materiale necesare mentinerii sterilitatii produsului; capsulele pentru bauturi (de exemplu: cafea, cacao, lapte), care raman goale dupa utilizare; buteliile din otel reincarcabile, utilizate pentru diferite tipuri de gaz, cu exceptia extinctoarelor.

Nu constituie ambalaje: ghivecele pentru flori destinate pastrarii impreuna cu planta pe parcursul vietii acesteia; cutiile pentru scule; pliculetele pentru ceai; invelisurile de ceara din jurul branzei; membranele mezelurilor; umerasele pentru haine, vandute separat; capsulele de cafea, dozele de cafea din folie de aluminiu si dozele de cafea din hartie de filtru, care sunt aruncate impreuna cu cafeaua dupa utilizare; cartusele pentru imprimante; carcasele pentru compact discuri, DVD-uri si casete video, vandute cu un compact disc, un DVD sau o caseta video inauntru; suporturile pentru compact discuri, vandute goale si destinate utilizarii ca mijloc de depozitare; capsulele solubile pentru detergenti; lumanarile pentru morminte, recipientele pentru lumanari; rasnitele mecanice, integrate in recipiente reincarcabile, de exemplu rasnitele de piper reincarcabile;

c2) articolele proiectate si destinate a fi umplute la punctele de vanzare, precum si articolele „de unica folosinta”, vandute umplute sau destinate a fi umplute in punctele de desfacere sunt considerate ambalaje, daca indeplinesc functia de ambalare.

Exemple ilustrative:

Constituie ambalaje, daca au fost concepute pentru a fi umplute la punctul de vanzare: pungile din plastic sau din hartie; farfuriile si paharele de unica folosinta; folia alimentara aderenta; pungile pentru sandviciuri; folia de aluminiu, husele din folie de plastic pentru protejarea hainelor curatate in curatatorii.

Nu constituie ambalaje: paletele de amestecat; tacamurile de unica folosinta; hartia de impachetat, vanduta separat; formele din hartie pentru copt, vandute goale; servetelele dantelate pentru prajituri, vandute fara prajituri;

c3) componentele ambalajelor si elementele auxiliare integrate in ambalaj sunt considerate ca parte din ambalajul in care sunt integrate. Elementele auxiliare agatate direct de produs sau atasate de acesta, care indeplinesc functii de ambalaj, sunt considerate ambalaje daca nu sunt parte integranta a produsului si daca nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate impreuna cu produsul.

Exemple ilustrative:

Constituie ambalaje: Etichetele agatate direct de produs sau atasate acestuia.

Constituie parte a unui ambalaj: peria de rimel care face parte din capacul recipientului; etichetele adezive atasate unui alt articol de ambalaj; capsele metalice; mansoanele din plastic; dispozitivul de masurare-dozare care face parte din sistemul de inchidere a recipientului pentru detergenti; rasnitele mecanice, integrate in recipiente fara posibilitate de reincarcare, pline cu un anumit produs, de exemplu rasnitele de piper pline cu piper.

Nu constituie ambalaje: etichetele de identificare prin radiofrecventa (RF1D);

d) ambalaj primar – ambalaj de vanzare – ambalaj conceput si realizat pentru a indeplini functia de unitate de vanzare, pentru utilizatorul final sau consumator, in punctul de achizitie;

e) ambalaj secundar – ambalaj grupat, supraambalaj – ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achizitie o grupare a unui numar de unitati de vanzare, indiferent daca acesta este vandut ca atare catre utilizator sau consumatorul final ori daca el serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor in punctul de vanzare; el poate fi separat de produs fara a afecta caracteristicile produsului;

f) ambalaj tertiar – ambalaj pentru transport – ambalaj conceput pentru a usura manipularea si transportul unui numar de unitati de vanzare sau ambalaje grupate, in scopul prevenirii deteriorarii in timpul manipularii ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;

g) ambalaj reutilizabil – ambalaj care a fost conceput, proiectat si introdus pe piata pentru a realiza, in cadrul ciclului sau de viata, mai multe cicluri sau rotatii, fiind reumplut sau reutilizat in acelasi scop pentru care a fost conceput.

Ambalajul reutilizabil se considera introdus pe piata atunci cand este facut disponibil pentru prima oara, impreuna cu produsul pe care este destinat sa il contina, sa il protejeze, sa il manipuleze, sa il distribuie sau sa il prezinte.

Ambalajul reutilizabil se considera deseu de ambalaj cand se inlatura, la sfarsitul duratei utile de viata. Ambalajul reutilizabil nu se considera deseu de ambalaj atunci cand este returnat pentru a fi refolosit.

h) ambalaj de desfacere – ambalaj care indeplineste criteriul c2);

h1) pungi de transport din plastic – pungi de transport, cu sau fara maner, fabricate din plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vanzare de bunuri sau produse;

h2) pungi de transport din plastic subtire – pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mica de 50 de microni;

h3) pungi de transport din plastic foarte subtire – pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mica de 15 microni, care sunt necesare din motive de igiena sau care sunt utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare in vrac, atunci cand acest lucru contribuie la prevenirea risipei de alimente;

h4) pungi de transport din plastic oxodegradabile – pungi de transport fabricate din materiale plastice care includ aditivi care catalizeaza fragmentarea materialelor plastice in microfragmente;

h5) plastic – un polimer, in sensul art. 3 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396 din 30 decembrie 2006, la care este posibil sa fi fost adaugati aditivi sau alte substante si care este capabil sa functioneze drept principal component structural al pungilor de transport;

i) ambalaj compozit – ambalaj confectionat din doua sau mai multe straturi din materiale diferite care nu pot fi separate manual si formeaza o singura unitate integrala avand un receptacul interior si un invelis exterior, care este umplut, depozitat, transportat si golit ca atare;

j) deseuri de ambalaje – orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerintele definitiei de deseu din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, exclusiv reziduurile de productie;

k) deseuri de ambalaje generate – cantitatea de ambalaje care devin deseuri pe teritoriul national dupa ce acestea au fost utilizate pentru a contine, a proteja, a livra si a prezenta produse;

l) deseuri de ambalaje reciclate – cantitatea de deseuri de ambalaje generate care este reciclata, indiferent daca reciclarea se face in Romania, intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in afara Comunitatii Europene;

m) deseuri de ambalaje valorificate – cantitatea de deseuri de ambalaje generate pe plan national care este valorificata, indiferent daca valorificarea se face in Romania, intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in afara Comunitatii Europene;

n) deseuri de ambalaje valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie – cantitatea de deseuri de ambalaje generate pe plan national care este valorificata sau incinerata in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, indiferent daca valorificarea sau incinerarea in instalatii de incinerare cu recuperare de energie se face in Romania, intr-un stat membru al Uniunii Europene ori in afara Comunitatii Europene;

o) obiectiv de reciclare – cantitatea totala de deseuri de ambalaje reciclate, raportata la cantitatea totala de deseuri de ambalaje generate;

p) obiectiv de valorificare sau de incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie – cantitatea totala de deseuri de ambalaje valorificata sau incinerata in instalatii de incinerare cu recuperare de energie, raportata la cantitatea totala de deseuri de ambalaje generate;

q) sistem garantie-returnare – sistem prin care cumparatorul, la achizitionarea unui produs ambalat, plateste vanzatorului o suma de bani care ii este rambursata atunci cand ambalajul este returnat;

r) introducere pe piata nationala – a face disponibil, pentru prima oara, un produs pe piata nationala. Persoana juridica cu sediul in Romania care, potrivit legislatiei aplicabile produsului respectiv, introduce pe piata nationala un produs, se considera ca fiind responsabila potrivit art. 16 alin. (1) si pentru ambalajul produsului.

s) a face disponibil pe piata nationala – orice furnizare a unui produs pentru distribuire, consum sau utilizare pe piata nationala in cadrul unei activitati comerciale, in schimbul unei plati sau gratuit;

s) deseuri de ambalaje din comert si industrie – toate ambalajele secundare, ambalajele pentru transport si ambalajele primare ale produselor destinate utilizarii exclusiv de catre operatori economici, care, ca natura si compozitie nu sunt similare cu deseurile menajere;

Semnificatiile termenilor: „deseu”, „gestionarea deseurilor”, „colectare”, „colectare separata”, „prevenire”, „reutilizare”, „tratare”, valorificare”, „reciclare”, „eliminare” si „raspunderea extinsa a producatorului” sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2 Legea 249 din 2015


CERINTE ESENTIALE
privind compozitia si caracterul reutilizabil si valorificabil al ambalajelor

1. Cerinte esentiale specifice privind fabricarea si compozitia ambalajului:

a) ambalajul va fi fabricat astfel incat volumul si greutatea acestuia sa fie limitate la minimum necesar pentru a asigura nivelul cerut de siguranta, igiena si acceptabilitate atat pentru produsul ambalat, cat si pentru consumator;

b) ambalajul va fi conceput, fabricat si comercializat intr-un mod care sa permita reutilizarea sau valorificarea sa, inclusiv reciclarea, si sa reduca la minimum impactul negativ asupra mediului;

c) ambalajul va fi fabricat urmarindu-se reducerea la minimum a continutului de substante si materiale toxice si de alte substante periculoase in materialul de ambalare si in elementele sale, substante care se pot regasi in emisiile, cenusa sau levigatul care rezulta din procesele de eliminare a deseurilor de ambalaje.

2. Cerinte esentiale specifice privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj:

a) proprietatile fizice si caracteristicile ambalajului trebuie sa permita mai multe rotatii in conditii normale de utilizare preconizate;

b) ambalajul reutilizat trebuie pregatit, dupa caz, pentru a satisface exigentele in materie de sanatate si de securitate;

c) ambalajul care nu mai poate fi reutilizat trebuie sa devina deseu de ambalaj valorificabil.

3. Cerinte esentiale specifice privind caracterul valorificabil al unui ambalaj:

a) ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca un anumit procent din greutatea materialelor folosite sa fie reciclat. Fixarea acestui procent poate diferi in functie de tipul materialului folosit la fabricarea ambalajului;

b) ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca deseurile de ambalaj tratate in vederea valorificarii energetice sa aiba o valoare calorica minima ce sa permita optimizarea recuperarii de energie;

c) ambalajul trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, ca deseurile de ambalaje tratate in vederea compostarii sa fie suficient de biodegradabile;

d) ambalajul biodegradabil trebuie sa fie astfel fabricat incat sa permita, atunci cand devine deseu de ambalaj, o descompunere fizica, chimica, termica sau biologica, astfel incat cea mai mare parte a materialului sa se transforme in bioxid de carbon, biomasa si apa.

ANEXA Nr. 3 Legea 249 din 2015


SISTEM de marcare si identificare pentru ambalaje

A –  Sistem de numerotare si abrevieri pentru mase plastice

MaterialulAbrevierileNumerotarea
Polietilen tereftalatPET1
Polietilena de mare densitateHDPE2
Policlorura de vinilPVC3
Polietilena de mica densitateLDPE4
PolipropilenaPP5
PolistirenPS6
7
19

 B – Sistem de numerotare si abrevieri pentru hartie si placi fibrolemnoase

MaterialulAbrevierileNumerotarea
Carton ondulatPAP20
Carton neondulatPAP21
HartiePAP22
23
39

C – Sistem de numerotare si abrevieri pentru metale

MaterialulAbrevierileNumerotarea
OtelFE40
AluminiuALU41
42
49

D – Sistem de numerotare si abrevieri pentru materiale din lemn

MaterialulAbrevierileNumerotarea
LemnFOR50
PlutaFOR51
52
59

E – Sistem de numerotare si abrevieri pentru materiale textile

MaterialulAbrevierileNumerotarea
BumbacTEX60
IutaTEX61
62
69

F – Sistem de numerotare si abrevieri pentru sticla

MaterialulAbrevierileNumerotarea
Sticla incoloraGL70
Sticla verdeGL71
Sticla brunaGL72
73
79

G – Sistem de numerotare si abrevieri pentru compozite

MaterialulAbrevierile*)Numerotarea
Hartie si carton/diverse metale80
Hartie si carton/plastic81
Hartie si carton/aluminiu82
Hartie si carton/tabla galvanizata83
Hartie si carton/plastic/aluminiu84
Hartie si carton/plastic/aluminiu/tabla galvanizata85
86
89
Plastic/aluminiu90
Plastic/tabla galvanizata91
Plastic/diverse metale92
93
94
Sticla/plastic95
Sticla/aluminiu96
Sticla/tabla galvanizata97
Sticla/diverse metale98
99

*) Compozite: C plus abrevierea corespunzatoare materialului predominant (C/).

 

 

ANEXA Nr. 4 Legea 249 din 2015


Tabelul nr. 1
CANTITATILE
de deseuri de ambalaje generate in Romania si valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie in Romania sau in terte tari

Tabel 1 - Legea 249 din 2015 - EnviroCons
Tabel 1 – Legea 249 din 2015 – EnviroCons

NOTA:

1. Campurile albe: Furnizarea datelor este obligatorie. Pot fi folosite estimari, dar acestea trebuie sa se bazeze pe date empirice si trebuie explicate in descrierea metodologiei.

2. Campurile xxxx: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimari brute. Aceste estimari trebuie explicate in descrierea metodologiei.

3. Campurile ///////: Furnizarea datelor este voluntara.

4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

5. Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organica, dar excluzand reciclarea materiala.

6. Coloana (d) reprezinta suma coloanelor (b) si (c).

7. Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzand reciclarea si valorificarea energetica.

8. Coloana (h) reprezinta suma coloanelor (d), (e), (f) si (g).

9. Procentajul de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana (a).

10. Procentajul de reciclare: Coloana (d)/coloana (a).

11. Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.


Tabelul nr. 2
CANTITATILE
de deseuri de ambalaje trimise in state membre ale Uniunii Europene sau exportate in afara Comunitatii Europene in vederea valorificarii sau incinerarii in instalatii de incinerare cu recuperare de energie

Tabel 2 - Legea 249 din 2015 - EnviroCons
Tabel 2 – Legea 249 din 2015 – EnviroCons

NOTA:

1. Datele din tabel se refera numai la cantitatile aferente obligatiilor rezultate din prezenta lege. Acestea sunt subscrise datelor furnizate in tabelul nr. 1. Tabelul are doar scop informativ.

2. Campurile xxxx: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimari grosiere. Aceste estimari trebuie explicate in descrierea metodologiei.

3. Campurile /////: Furnizarea datelor este voluntara.

4. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.


Tabelul nr. 3
CANTITATILE
de deseuri de ambalaje generate in alte state membre ale Uniunii Europene sau importate din afara Comunitatii Europene in vederea valorificarii sau incinerarii in instalatii de incinerare cu recuperare de energie

Tabel 3 - Legea 249 din 2015 - EnviroCons
Tabel 3 – Legea 249 din 2015 – EnviroCons

NOTA:

1. Datele din tabel au doar scop informativ. Datele nu sunt continute nici in tabelul nr. 1 si nici in tabelul nr. 2 si nu pot fi utilizate pentru indeplinirea obiectivelor nationale.

2. Campurile /////: Furnizarea datelor este voluntara.

3. Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

 

ANEXA Nr. 5 la legea 249 din 2015


Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* si, respectiv, reciclare** a deseurilor de ambalaje

Nr. crt.ObiectivPentru perioada 2019-2022 (inclusiv)Anul 2023Anul 2024Incepand cu anul 2025
1.Obiectiv global de valorificare60656570
2.Obiectiv global de reciclare55606065
3.Obiectiv de reciclare hartie-carton60657075
4.Obiectiv de reciclare materiale plastice (inclusiv PET)22,5354050
5.Obiectiv de reciclare sticla60656570
6.Obiectiv de reciclare metal50606570
7.Obiectiv de reciclare aluminiu20304050
8.Obiectiv de reciclare lemn15202025

* Includ cantitatea de deseuri de ambalaje reciclata si cea incinerata in instalatii de incinerare cu valorificare de energie.

** Includ cantitatea de ambalaje de lemn care este reparata in vederea reutilizarii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6


Modul de stabilire a costului net si a sumelor care trebuie acoperite de catre organizatiile prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b)

1. In cazul in care tarifele pentru activitatile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deseurilor municipale prevazute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt stabilite in conditii transparente*, costul net reprezinta tariful distinct al activitatilor desfasurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deseurilor municipale diminuat cu veniturile obtinute din vanzarea materialelor ca materii prime secundare, raportate la cantitatea totala colectata de deseuri municipale.

Organizatia prevazuta la art. 16 alin. (5) lit. b) acopera sumele care se calculeaza potrivit formulei:


(Tr * Q – Vt) * Pamb,

unde:

Tr – tariful distinct, prevazut la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exprimat in lei/tona, al activitatilor desfasurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deseurilor municipale prevazute la lit. a) a alin. (1) al aceluiasi articol;

Q – cantitatea totala, exprimata in tone, de deseuri municipale din hartie-carton, metal, plastic si sticla declarata de UAT/ADI ca fiind comercializata catre operatorii economici autorizati in vederea valorificarii, inclusiv cea comercializata/predata cu titlu gratuit catre organizatiile prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozitiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiasi articol;


Q = Qhc + Qm + Qpl + Qst

Qhc – cantitatea, exprimata in tone, de deseuri municipale din hartie si carton declarata de UAT/ADI ca fiind comercializata catre operatorii economici autorizati in vederea valorificarii, inclusiv cea comercializata/predata cu titlu gratuit catre organizatiile prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozitiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiasi articol;

Qm – cantitatea, exprimata in tone, de deseuri municipale din metal comercializate de/in numele UAT/ADI pentru valorificare operatorilor economici autorizati, inclusiv cele comercializate/predate cu titlu gratuit catre organizatiile prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozitiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiasi articol;

Qpl – cantitatea, exprimata in tone, de deseuri municipale din plastic declarata de UAT/ADI ca fiind comercializata catre operatorii economici autorizati in vederea valorificarii, inclusiv cea comercializata/predata cu titlu gratuit catre organizatiile prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozitiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiasi articol;

Qst – cantitatea, exprimata in tone, de deseuri municipale din sticla declarata de UAT/ADI ca fiind comercializata catre operatorii economici autorizati in vederea valorificarii, inclusiv cea comercializata/predata cu titlu gratuit catre organizatiile prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit dispozitiilor alin. (9) lit. h) ale aceluiasi articol;

Pamb – ponderea, exprimata in procente, a deseurilor de ambalaje in deseurile municipale prevazute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


Pamb = (Phc * Qhc + Pm * Qm + Ppl * Qpl + Pst * Qst)/Q

Phc – ponderea, exprimata in procente, a deseurilor de ambalaje de hartie-carton in deseurile municipale de hartie-carton;

Pm – ponderea, exprimata in procente, a deseurilor de ambalaje de metal in deseurile municipale de metal;

Ppl – ponderea, exprimata in procente, a deseurilor de ambalaje de plastic in deseurile municipale de plastic;

Pst – ponderea, exprimata in procente, a deseurilor de ambalaje de sticla in deseurile municipale de sticla.

Ponderea deseurilor de ambalaje in deseurile municipale, pe tip de material, se considera cea rezultata din determinarile de compozitie a deseurilor realizate de operatorul de salubrizare impreuna cu sau agreata de catre cel putin una dintre organizatiile prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b), care acopera costurile de gestionare a deseurilor de ambalaje.

In lipsa determinarilor de compozitie a deseurilor municipale prevazute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a agrearii acestora cu cel putin una dintre organizatiile prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b), se considera Pamb = 50%;

Vt – veniturile totale realizate din vanzarea in conditii transparente** a deseurilor municipale din hartie-carton, metal, plastic si sticla declarate de UAT/ADI ca fiind comercializate catre operatorii economici autorizati in vederea valorificarii, inclusiv cele comercializate catre organizatiile prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit lit. h) a alin. (9) al aceluiasi articol.

In cazul in care in tariful pentru activitatile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deseurilor municipale prevazute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt incluse veniturile obtinute din vanzarea ca materii prime secundare a respectivelor deseuri, Vt = 0.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2019 si pana la data implementarii obligatiei prevazute la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tariful distinct Tr reprezinta tariful unic in vigoare pentru luna ianuarie a anului 2019 diminuat cu 90% din tariful de depozitare cumulat cu contributia pentru economie circulara.

2. In cazul in care tarifele pentru activitatile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deseurilor municipale prevazute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt stabilite in conditii transparente* sau vanzarea deseurilor municipale din hartie-carton, metal, plastic sau sticla nu este realizata in conditii transparente**, Tr nu va fi mai mare, respectiv raportul Vt/Q reprezentand pretul mediu obtinut pe tona de deseuri municipale din hartie-carton, metal, plastic si sticla comercializate nu va fi mai mic decat valorile de referinta stabilite si comunicate pana la data de 10 ianuarie a fiecarui an pe pagina proprie de internet de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.

Valoarea de referinta pentru Tr se calculeaza ca medie aritmetica a tarifelor distincte de gestionare a deseurilor municipale prevazute la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, stabilite in conditii transparente*, in cadrul sistemelor judetene de management integrat al deseurilor functionale, valabile incepand cu data de 1 ianuarie a fiecarui an. Valoarea de referinta a pretului mediu pe tona de deseuri municipale din hartie-carton, metal, plastic si sticla comercializate reprezinta pretul mediu cel mai mare de comercializare a respectivelor deseuri in cadrul sistemelor judetene de management integrat al deseurilor functionale.

Asociatiile de dezvoltare intercomunitara care opereaza sisteme judetene de management integrat al deseurilor functionale au obligatia de a raporta pana la data de 31 decembrie a fiecarui an tarifele pentru activitatile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deseurilor municipale prevazute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, valabile incepand cu data de 1 ianuarie a anului viitor, precum si pretul mediu, in lei/tona, de comercializare a deseurilor municipale din hartie-carton, metal, plastic si sticla din anul in care se face raportarea.

Valoarea de referinta a Tr si valoarea de referinta a pretului mediu de comercializare a deseurilor municipale din hartie- carton, metal, plastic si sticla se aplica inclusiv in cazul unitatilor administrativ-teritoriale in care procesul de atribuire a serviciului de salubrizare si, implicit, de stabilire a tarifului prevazut la art. 17 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu este finalizat.

* Se considera ca tarifele, distincte, pentru activitatile prestate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea directa sau delegata a deseurilor municipale prevazute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt stabilite in conditii transparente in cazul in care valoarea tarifelor pentru activitatile prestate pentru deseurile respective a fost stabilita de procedurile de atribuire prevazute de art. 28, respectiv art. 29 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar metodologia de fundamentare a acestor tarife a fost stabilita cu implicarea operatorilor economici prevazuti la art. 16 alin. (1), organizatii ale acestora, autoritatile publice locale sau, dupa caz, cu asociatii de dezvoltare intercomunitara. In cazul in care s-a stabilit in conditii transparente un tarif unic, Tr se considera a fi stabilit in conditii transparente prin defalcarea tarifului unic numai in cazul in care media tarifelor distincte ponderata cu cantitatile de deseuri corespunzatoare categoriei este egala cu tariful unic stabilit.

** Se considera ca veniturile totale din vanzarea deseurilor municipale din hartie-carton, metal, plastic sau sticla sunt obtinute in conditii transparente in cazul in care participarea in vederea achizitionarii acestor materii prime secundare este deschisa oricarei parti interesate, inclusiv organizatiilor prevazute la art. 16 alin. (5) lit. b).

Echipa noastra de specialisti iti sta la dispozitie:

Alte Postari

8 tipuri de declaratii afm - EnviroCons

Descopera cele 8 tipuri de declaratii afm

Exista 8 tipuri de declaratii AFM pe care importatorii si producatorii care desfasoara activitati de import, achizitioneaza intracomunitar sau desfasoara activitati de productie sunt obligati sa le intocmeasca si sa le depuna, lunar sau trimestrial.

platforma SIATD

Ordinul 1595 din 2020 privind aplicatia SIATD

Ordin si instructiuni de utilizare a aplicatiei informatice „Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor” (SIATD), in vederea monitorizarii si verificarii corectitudinii tranzactiilor cu deseuri de ambalaje in sistemul raspunderii extinse a producatorului.

Cine trebuie sa depuna declaratii la fondul de mediu

Cine trebuie sa depuna declaratii la fondul de mediu

Importatorii si producatorii trebuie sa depuna declaratii la fondul de mediu daca desfasoara activitati de import, achizitioneaza intracomunitar sau desfasoara activitati de productie.
Declaratiile la fondul de mediu se depun pentru ambalaje, EEE-uri, baterii si acumulatori, pentru anvelope, uleiuri, emisii si ecotaxa.

Trimite un mesaj:

Gasesti utila informatia? Impartaseste-o cu prietenii pe canalele tale favorite:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
Pinterest

Cu Ce Te Putem Ajuta?

Care este problema de mediu cu care te confrunti? Scrie-ne aici un mesaj scurt:

fii mereu informat!

Aboneaza-te pentru a primi continut exclusiv si notificari cand apar modificari in legislatia de mediu.