Ordinul 794 din 2012 – varianta actualizata

Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje aprobata prin Ordinul 794 din 2012.
Ordinul 794 din 2012 - EnviroCons

Ordinul 794 din 2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje

In baza prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul mediului si padurilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. – (1) Operatorii economici, producatori si importatori de ambalaje de desfacere, producatori/importatori de produse ambalate, precum si cei care supraambaleaza produse ambalate, care isi indeplinesc in mod individual obiectivele prevazute la art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa raporteze agentiei judetene/regionale pentru protectia mediului datele cuprinse In anexa nr. 1.

(2) Operatorii economici care au transferat obligatiile, conform prevederilor art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru o parte din cantitatea de ambalaje pentru care sunt responsabili sau numai pentru o perioada dintr-un an calendaristic au obligatia de a raporta pentru cantitatile netransferate datele potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Datele de raportare se transmit agentiei judetene/regionale pentru protectia mediului in a carei raza teritoriala este Inregistrat sediul social al operatorului economic.

Art. 2. – (1) Operatorii economici autorizati potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa raporteze:

a) datele referitoare la cantitatile totale de ambalaje pentru care au Incheiat contracte cu operatorii economicii responsabili, precum si cantitatile de deseuri de ambalaje gestionate In formatul prevazut In anexa nr. 2A;

b) datele referitoare la cantitatile de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic In formatul prevazut In anexa nr. 2B.

(2) Datele de raportare se transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(3) Operatorii economici, producatori si importatori de ambalaje de desfacere, producatori/importatori de produse ambalate, precum si cei care supraambaleaza produse ambalate, care au transferat obligatiile de gestionare a deseurilor de ambalaje pentru care sunt responsabili, sunt obligati sa comunice operatorului economic autorizat potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, toate datele necesare raportarii.

Art. 3. – Operatorii economici care Isi Indeplinesc In mod individual obiectivele, In totalitate sau partial, prevazute la art. 16 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 621/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa comunice aceasta Administratiei Fondului pentru Mediu, pana cel tarziu la data de 25 ianuarie a fiecarui an.

Art. 4. – (1) Operatorii economici autorizati pentru desfasurarea activitatii de colectare, reciclare sau valorificare a deseurilor de ambalaje, comerciantii de deseuri de ambalaje si operatorii de salubritate care desfasoara si activitatea de colectare ca operator economic autorizat pentru colectarea deseurilor de ambalaje sunt obligati sa raporteze datele prevazute In anexa nr. 3, tabelul 1 sau, dupa caz, tabelul 2, referitoare la ambalajele gestionate.

(2) Operatorii de salubritate sunt exceptati de la obligatiile prevazute la alin. (1) pentru cantitatile de deseuri de ambalaje colectate si raportate potrivit prevederilor art. 5.

(3) Datele de raportare se transmit agentiei judetene/regionale pentru protectia mediului In a carei raza teritoriala isi desfasoara activitatea operatorii economici colectori, reciclatori si valorificatori, iar comerciantii raporteaza datele la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.

(4) Raportarea se realizeaza pentru fiecare punct de lucru In parte, iar datele sunt transmise la agentiile judetene/regionale pentru protectia mediului In a caror raza teritoriala se desfasoara activitatea punctului de lucru.

Art. 5. – Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa transmita agentiei judetene/agentiei regionale pentru protectia mediului datele prevazute In anexa nr. 4, privind deseurile de ambalaje colectate prin serviciul public de salubrizare a localitatii, In baza datelor furnizate de catre operatorii serviciului de salubrizare care deservesc localitatea respectiva.

Art. 6. – Datele de raportare se transmit in format electronic „.xls” protejat impotriva modificarii datelor si pe suport hartie, pana cel tarziu la data de 25 februarie a fiecarui an pentru anul anterior celui pentru care se realizeaza raportarea.

Art. 7. – Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pune la dispozitie, pe pagina de internet, formatul de raportare „xls”.

Art. 8. – (1) Anexele nr. 1-4 se completeaza avand In vedere si urmatoarele precizari cu caracter general:

a) Cantitatile de ambalaje, respectiv de deseuri de ambalaje se raporteaza In kilograme.

b) Ambalajele din materiale compozite se raporteaza In functie de materialul preponderent.

c) Achizitiile intracomunitare de ambalaje si produse ambalate se asimileaza importurilor.

d) In coloana „material”, rubrica „altele” va cuprinde numai alte materiale decat cele nominalizate In coloana 0.

e) Rubrica „lemn” va cuprinde atat lemnul, cat si pluta.

(2) Datele referitoare la produsele/ambalajele exportate si cele aflate In tranzit pe teritoriul Romaniei nu se includ In datele de raportare.

(3) Identificarea prin coduri a deseurilor de ambalaje se face prin incadrarea in unul dintre urmatoarele coduri prevazute In anexa nr. 2 „Lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase” la Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare, categoria 15 – Deseuri de ambalaje:

15 01 ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate separat)

15 01 01 ambalaje de hartie si carton

15 01 02 ambalaje de materiale plastice

15 01 03 ambalaje de lemn

15 01 04 ambalaje metalice

15 01 07 ambalaje de sticla

15 01 10* ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase

15 01 11* ambalaje metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale periculoase (de exemplu, azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune.

(4) Pentru deseurile de ambalaje municipale colectate Impreuna cu alte deseuri din acelasi material, autoritatile administratiei publice locale raporteaza conform anexei nr. 4 numai cantitatile de deseuri de ambalaje.

Art. 9. – Administratia Fondului pentru Mediu pune la dispozitia Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, in format electronic, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an, lista operatorilor economici inregistrati drept contribuabili pentru ambalaje.

Art. 10. – Agentiile judetene/regionale pentru protectia mediului sunt obligate sa transmita datele centralizate la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului pana cel tarziu la data de 1 mai a fiecarui an.

Art. 11. – (1) Raportarile se constituie Intr-o baza de date nationala, organizata la nivelul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(2) Sinteza datelor privind cantitatile anuale de ambalaje si deseuri de ambalaje la nivel national se prezinta pe pagina de internet a autoritatii centrale pentru protectia mediului, in vederea asigurarii accesului publicului la aceste informatii.

Art. 12. – Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 13. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 14. – La data intrarii In vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri de ambalaje, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005, se abroga.

ANEXA Nr. 1 la Ordinul 794 din 2012

Producatori si importatori de ambalaje de desfacere, de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate

Denumirea operatorului economic: ………………………

Localitatea: ……………………………………………………….

Adresa: …………………………………………………………….

Tel./Fax/E-mail: ………………………………………………….

Cod CAEN pentru activitatea aferenta raportarii: ……….

C. U.I. ………………………

Anul pentru care se realizeaza raportarea: …………….

Tabel 1 - Ordinul 794 din 2012 - EnviroCons
Tabel 1 – Ordinul 794 din 2012 – EnviroCons

1) Se raporteaza numai ambalajele de desfacere destinate pietei nationale, definite prin Hotararea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare:

Ambalaje de desfacere – obiectele proiectate si destinate a fi umplute la punctele de vanzare, precum si obiectele „de unica folosinta” vandute umplute sau destinate a fi umplute In punctele de desfacere sunt considerate ambalaje daca Indeplinesc functia de ambalare.

Exemple de ambalaje de desfacere (daca sunt destinate a fi umplute la punctul de vanzare): pungi pentru cumparaturi din plastic sau hartie, farfurii si pahare de unica folosinta, filme aderente, pungi pentru sandvisuri, folia de aluminiu. Nu sunt ambalaje: paletele pentru amestecat, tacamurile de unica folosinta.

2) Se raporteaza o singura data, atunci cand sunt introduse In circuitul de umplere si livrate pentru prima data.

3) Se raporteaza numai ambalajele care au continut substante periculoase inscriptionate ca atare potrivit Hotararii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase. Cantitatile de ambalaje cu continut periculos sunt tot ambalaje primare si se regasesc si In coloana 3.

4) Se raporteaza numai ambalajele folosite la ambalarea produselor destinate pietei nationale si se includ si ambalajele utilizate pentru ambalarea ambalajelor de desfacere.

Tabel 2 - Ordinul 794 din 2012 - EnviroCons
Tabel 2 – Ordinul 794 din 2012 – EnviroCons

1) Se completeaza cate o rubrica distincta pentru fiecare dintre operatorii care au preluat deseurile de ambalaje din materialul respectiv.

2) Se mentioneaza operatiunea la care au fost supuse deseurile potrivit anexei nr. 3 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.

In cazul in care operatiunea de reciclare/valorificare se face prin export sau transfer intracomunitar, se va specifica alaturi de denumirea operatorului economic si tara de destinatie.

NOTA:

Se completeaza in tabel distinct in cazul deseurilor de ambalaje periculoase.

Echipa noastra de specialisti iti sta la dispozitie:

Alte Postari

Raportare APM – Tot ce trebuie sa stim

In contextul global generat de problemele de mediu exista numeroase domenii in care desfasurarea unor activitati economice produce efecte negative asupra mediului si sanatatii populatiei

8 tipuri de declaratii afm - EnviroCons

Descopera cele 8 tipuri de declaratii afm

Exista 8 tipuri de declaratii AFM pe care importatorii si producatorii care desfasoara activitati de import, achizitioneaza intracomunitar sau desfasoara activitati de productie sunt obligati sa le intocmeasca si sa le depuna, lunar sau trimestrial.

Trimite un mesaj:

Gasesti utila informatia? Impartaseste-o cu prietenii pe canalele tale favorite:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
Pinterest

Cu Ce Te Putem Ajuta?

Care este problema de mediu cu care te confrunti? Scrie-ne aici un mesaj scurt:

fii mereu informat!

Aboneaza-te pentru a primi continut exclusiv si notificari cand apar modificari in legislatia de mediu.