Ordinul 1595 din 2020 privind aplicatia SIATD

Ordin si instructiuni de utilizare a aplicatiei informatice "Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor" (SIATD), in vederea monitorizarii si verificarii corectitudinii tranzactiilor cu deseuri de ambalaje in sistemul raspunderii extinse a producatorului.
platforma SIATD

Ordinul 1595 din 2020 pentru aprobarea Instructiunilor de utilizare a aplicatiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilitatii deseurilor (SIATD), in vederea monitorizarii si verificarii corectitudinii tranzactiilor cu deseuri de ambalaje in sistemul raspunderii extinse a producatorului

In vigoare de la 25 august 2020

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 25 august 2020.

Luand in considerare Referatul de aprobare al Administratiei Fondului pentru Mediu nr. 716/KSA/21.07.2020 pentru aprobarea Instructiunilor de utilizare a aplicatiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilitatii deseurilor (SIATD), in vederea monitorizarii si verificarii corectitudinii tranzactiilor cu deseuri de ambalaje in sistemul raspunderii extinse a producatorului,

tinand cont de prevederile art. 6 lit. j) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 1/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Administratiei Fondului pentru Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare,

in baza art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu si pentru modificarea si completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, ale art. 57 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 13 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, si in baza avizului Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, comunicat prin Adresa nr. 1.534 din 4.03.2020,

ministrul mediului, apelor si padurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aproba Instructiunile de utilizare a aplicatiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilitatii deseurilor (SIATD), in vederea monitorizarii si verificarii corectitudinii tranzactiilor cu deseuri de ambalaje in sistemul raspunderii extinse a producatorului, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Instructiunile de utilizare a aplicatiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilitatii deseurilor (SIATD), in vederea monitorizarii si verificarii corectitudinii tranzactiilor cu deseuri de ambalaje in sistemul raspunderii extinse a producatorului

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – (1) Pentru monitorizarea si verificarea tranzactiilor cu deseuri de ambalaje in sistemul raspunderii extinse a producatorului si pentru furnizarea de informatii statistice se instituie Sistemul informatic de asigurare a trasabilitatii deseurilor, denumit in continuare SIATD.

(2) Administratia Fondului pentru Mediu asigura utilizarea si functionarea SIATD.

(3) Functionarea si intretinerea SIATD sunt asigurate de Administratia Fondului pentru Mediu, conform reglementarilor in vigoare.

(4) SIATD permite monitorizarea si verificarea in timp real, la nivel de document financiar-contabil si justificativ, a tranzactiilor cu deseuri de ambalaje pentru care organizatiile care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului, denumite in continuare OIREP, finanteaza costurile prevazute in Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) SIATD este pusa la dispozitia utilizatorilor, in mod gratuit, de catre Administratia Fondului pentru Mediu, pe site-ul web al institutiei, la adresa www.afm.ro.

CAPITOLUL II
Categorii de utilizatori ai SIATD

Art. 2. – (1) SIATD se utilizeaza de catre urmatoarele categorii de persoane juridice:

a) organizatiile care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului;

b) operatorii economici care desfasoara activitati de colectare, salubrizare, sortare, tratare, asociatii de dezvoltare intracomunitara, unitati administrativ-teritoriale;

c) operatorii economici care desfasoara activitati de valorificare/reciclare.

(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, utilizarea SIATD este obligatorie pentru toate persoanele juridice prevazute la alin. (1) care gestioneaza deseuri de ambalaje ale caror costuri nete si/sau costuri de colectare/valorificare/sortare/tratare/raportare sunt finantate de catre OIREP.

CAPITOLUL III
Conditii de utilizare a SIATD

Art. 3. – (1) Utilizarea SIATD si incarcarea datelor, informatiilor si/sau a documentelor in sistemul informatic se efectueaza in conformitate cu caracteristicile tehnice ale SIATD, parte ale acestuia si puse la dispozitia utilizatorilor, in mod gratuit, de catre Administratia Fondului pentru Mediu.

(2) Momentul inregistrarii datelor, informatiilor si/sau a documentelor in SIATD este reprezentat de data validarii acestora in aplicatie, astfel cum a fost comunicata utilizatorului prin mesajul electronic de confirmare transmis.

Art. 4. – Transmiterea de date ori incarcarea de informatii si/sau documente in SIATD se realizeaza prin utilizarea unei semnaturi electronice calificate, care se bazeaza pe un certificat calificat pentru semnatura electronica, emis de un prestator de servicii de incredere calificat, acreditat in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European si al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

CAPITOLUL IV
Inrolarea in SIATD

Art. 5. – (1) Incarcarea electronica a datelor, informatiilor si/sau a documentelor in SIATD se poate realiza de catre urmatoarele persoane, denumite in continuare persoane autorizate:

a) reprezentant legal, detinator al unei semnaturi electronice calificate;

b) imputernicitul reprezentantului legal, detinator al unei semnaturi electronice calificate.

(2) Utilizarea SIATD de catre persoanele prevazute la alin. (1) lit. a) va fi posibila numai dupa inrolarea in aplicatia informatica, in baza cererii de inrolare prevazute in anexa nr. 1 la prezentele instructiuni de utilizare.

(3) Utilizarea SIATD de catre persoanele prevazute la alin. (1) lit. b) va fi posibila numai dupa inrolarea in aplicatia informatica, in baza unei imputerniciri notariale atasate la cererea de inrolare.

(4) Imputernicirea notariala trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

a) datele de identificare ale reprezentantului legal;

b) datele de identificare ale persoanei fizice imputernicite care va avea calitatea de utilizator al SIATD;

c) adresa de e-mail la care se vor efectua notificarile referitoare la confirmarea datelor, informatiilor, documentelor transmise electronic prin intermediul SIATD;

d) acordul privind primirea de informari prin posta electronica de la Administratia Fondului pentru Mediu;

e) acceptul privind termenii si conditiile de utilizare a SIATD.

(5) In situatia in care reprezentantul legal mandateaza mai multi utilizatori, imputernicirea notariala prevazuta la alin. (3) se intocmeste pentru fiecare imputernicit in parte.

(6) SIATD va gestiona cererile de inrolare si documentele anexate, dupa caz, prin implementarea unui mecanism de autentificare folosind semnaturi electronice calificate.

(7) Cererile de inrolare pot fi transmise catre SIATD incepand cu data de 15 septembrie 2020.

(8) Cererea de inrolare semnata cu semnatura electronica calificata de catre persoana autorizata va fi descarcata, verificata si semnata cu semnatura electronica calificata de catre Administratia Fondului pentru Mediu. Cererea de inrolare va fi transmisa, in format electronic, catre SIATD si va fi insotita de imputernicirea/imputernicirile notariala/notariale, dupa caz.

(9) Pentru aprobarea cererii de inrolare, persoana autorizata prevazuta la alin. (1) lit. b) comunica prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ori depune direct la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu imputernicirea notariala, in original.

(10) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) – (8), Administratia Fondului pentru Mediu aproba cererea de inrolare si comunica un mesaj electronic de confirmare la adresa de e-mail indicata in cerere.

(11) Dupa aprobarea cererii de inrolare, persoana autorizata va fi considerata persoana inrolata pe platforma SIATD.

Art. 6. – Etapele procedurii de inrolare a persoanelor juridice prevazute la art. 2 alin. (1) in SIATD sunt urmatoarele:

1. organizatiile care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului, prin introducerea tuturor datelor, informatiilor si documentelor proprii;

2. organizatiile care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului, prin introducerea datelor, informatiilor si documentelor relevante, aferente persoanelor juridice care se afla intr-o relatie contractuala cu acestea, cu privire la activitatea de gestionare a deseurilor de ambalaje;

3. persoanele juridice prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c), prin introducerea tuturor datelor, informatiilor si documentelor proprii.

CAPITOLUL V
Contul de acces in SIATD

Art. 7. – (1) Generarea unui cont de acces in SIATD se realizeaza ulterior etapei de inrolare prevazute la art. 5, in baza solicitarii scrise a reprezentantului legal/imputernicitului acestuia, intocmita conform anexei nr. 2 la prezentele instructiuni de utilizare si depusa la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu.

(2) In urma solicitarii prevazute la alin. (1), Administratia Fondului pentru Mediu genereaza un cont de acces si o parola pentru fiecare persoana juridica in numele careia s-a efectuat solicitarea.

(3) Contul de acces si parola se comunica prin posta la adresa sediului social al persoanei juridice.

(4) Dupa prima accesare a SIATD, reprezentantul legal/imputernicitul autorizat pentru accesarea sistemului are obligatia sa modifice parola.

(5) Contul de acces va permite accesarea urmatoarelor functiuni ale SIATD:

a) vizualizarea istoricului datelor, informatiilor ori documentelor transmise;

b) vizualizarea istoricului datelor, informatiilor ori documentelor validate;

c) vizualizarea rapoartelor specifice fiecarei persoane juridice, in functie de obiectul de activitate al acesteia;

d) vizualizarea notificarilor, informarilor, precum si a altor documente relevante.

CAPITOLUL VI
Reguli privind utilizarea SIATD

Art. 8. – (1) Utilizarea SIATD se poate realiza de persoana inrolata, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) persoana inrolata este detinatoarea certificatului calificat pentru semnatura electronica cu care a semnat cererea de inrolare ori cererea de prelungire a valabilitatii acestuia;

b) sunt acceptati termenii si conditiile de utilizare a SIATD;

c) se exprima acordul in legatura cu utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

(2) Persoana inrolata va putea accesa urmatoarele functionalitati ale SIATD:

a) editarea in format electronic, comunicarea si tiparirea datelor ori informatiilor privind tranzactiile cu deseuri de ambalaje;

b) verificarea confirmarii de primire a informatiilor, datelor si documentelor transmise electronic prin intermediul SIATD si momentul validarii acestora;

c) vizualizarea istoricului cu privire la informatiile, datele si documentele transmise/incarcate/validate in soft;

d) vizualizarea rapoartelor specifice fiecarei persoane juridice, in functie de obiectul de activitate al acesteia;

e) vizualizarea notificarilor, informarilor, precum si a altor documente relevante;

f) receptionarea si descarcarea datelor, informatiilor ori documentelor comunicate de Administratia Fondului pentru Mediu, dupa caz;

g) editarea si confirmarea codurilor unice de tranzactii ale deseurilor de ambalaje;

h) comunicarea de cereri, solicitari, notificari etc.;

i) revocarea ori reinnoirea certificatului calificat pentru semnatura electronica;

j) gestiunea datelor personale ale persoanei inrolate;

k) modificarea sau completarea datelor referitoare la utilizator;

l) transmiterea si receptionarea mesajelor referitoare la utilizarea SIATD.

Art. 9. – (1) Datele si/sau informatiile referitoare la tranzactiile cu deseuri de ambalaje sunt introduse in campurile corespunzatoare din macheta prezentata in platforma SIATD.

(2) Documentele referitoare la tranzactiile derulate vor fi incarcate pe platforma SIATD in formatul corespunzator cerintelor SIATD prezentate in caracteristicile tehnice.

(3) Pe baza datelor completate ori a informatiilor transmise, platforma SIATD genereaza un cod unic de tranzactie a deseurilor de ambalaje, care va fi comunicat persoanei inrolate, prin mesaj electronic.

(4) Orice modificare a datelor ori informatiilor privind tranzactiile desfasurate va fi permisa in limitele si conditiile impuse de platforma SIATD.

Art. 10. – (1) Persoanele juridice prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) inregistreaza in SIATD urmatoarele date ori informatii referitoare la oricare dintre cocontractantii sai, din categoriile de utilizatori prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c):

a) datele de identificare si coordonatele de contact;

b) licenta de operare ori autorizatia de mediu, dupa caz, perioada de valabilitate a acesteia, precum si alte elemente prevazute in cadrul acestora, referitoare la capacitatile de colectare si procesare, tipul de deseuri de ambalaje care pot fi contractate;

c) punctele de lucru, inclusiv coordonatele GPS ale acestora;

d) data si numarul contractelor avand ca obiect tranzactiile cu deseuri de ambalaje, valabilitatea acestora si datele de identificare ale cocontractantilor;

e) cantitatile si tipul de deseuri de ambalaje estimate a fi tranzactionate.

(2) Inainte de efectuarea fiecarei operatiuni de achizitie/vanzare/transport/receptie de deseuri de ambalaje, persoanele juridice prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) inregistreaza in SIATD, in formatul corespunzator cerintelor SIATD prezentate in caracteristicile tehnice, informatiile referitoare la:

a) datele de identificare si coordonatele de contact ale contractantilor;

b) cantitatile si tipul de deseuri de ambalaje tranzactionate;

c) OIREP-ul in numele caruia se efectueaza respectiva tranzactie;

d) avizul de insotire a marfii si informatii cuprinse in factura, astfel: seria si numarul, data emiterii, cumparatorul si vanzatorul;

e) fotografii din cel putin doua unghiuri ale incarcaturii;

f) fotografii din cel putin 4 unghiuri ale mijlocului de transport incarcat inaintea deplasarii, dupa cum urmeaza: o fotografie din fata, o fotografie laterala, o fotografie cu kilometrajul indicat la bord si o fotografie din spate care va trebuie sa cuprinda intreaga incarcatura si numarul de inmatriculare al mijlocului de transport.

(3) La initierea unei tranzactii cu deseuri, aplicatia va genera urmatoarele documente care vor fi completate corespunzator in platforma SIATD:

a) „Formularul de incarcare – descarcare deseuri nepericuloase” prevazut in anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

b) anexa nr. VII „Informatii care insotesc transferurile de deseuri, mentionate la articolul 3 alineatele (2) si (4) ” la Regulamentul (CE) nr. 1.379/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de modificare a anexelor IA, IB, VII si VIII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind transferurile de deseuri, pentru a tine seama de progresele si evolutiile tehnice aprobate in temeiul Conventiei de la Basel, daca este cazul.

(4) SIATD genereaza si tipareste pe fiecare document dintre cele prevazute la alin. (3) un cod unic de tranzactie a deseurilor de ambalaje, pentru fiecare transport/tranzactie cu deseuri de ambalaje inregistrat(a) in platforma.

(5) Fiecare utilizator care preia deseuri de ambalaje in vederea valorificarii/reciclarii/tratarii/revanzarii are obligatia de a confirma cantitatea neta si cantitatea bruta de deseuri tranzactionate, pe tip de material, prin validarea codurilor unice aferente acestora intr-un termen de maximum 5 zile de la data receptiei deseurilor.

(6) In situatia in care receptia deseurilor de ambalaje se realizeaza inainte de inrolarea persoanelor juridice prevazute la art. 2 alin (1) lit. b) si c), termenul prevazut la alin. (5) se calculeaza de la data inrolarii pe platforma SIATD.

(7) In cazul in care codul unic de tranzactie nu este confirmat, tranzactia nu este luata in calcul pentru indeplinirea obiectivelor minime de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare.

(8) OIREP finanteaza costurile prevazute in Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, numai dupa confirmarea in SIATD a cantitatilor de deseuri de ambalaje receptionate.

Art. 11. – (1) Orice intentie de revocare a persoanei inrolate se notifica prin completarea electronica a solicitarii corespunzatoare, pusa la dispozitie de SIATD, concomitent cu comunicarea unei solicitari scrise, transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, catre Administratia Fondului pentru Mediu.

(2) Operatiunea de revocare se considera indeplinita in termen de 10 zile de la data depunerii solicitarii la Administratia Fondului pentru Mediu.

Art. 12. – (1) In situatia in care persoanei inrolate ii expira valabilitatea mandatului acordat se reia procedura de inrolare prevazuta la capitolul IV.

(2) In situatia in care persoanei inrolate ii expira valabilitatea certificatului calificat, reinnoirea se efectueaza cu un nou certificat calificat pentru semnatura electronica, care va fi eliberat de catre un prestator de servicii de incredere calificat, situatie in care se reia procedura prevazuta la capitolul IV.

(3) Pana la aprobarea de catre Administratia Fondului pentru Mediu a cererii de inrolare, accesul respectivei persoane in cadrul SIATD va fi suspendat.

Art. 13. – (1) Pentru asigurarea continuitatii utilizarii SIATD, persoana inrolata este obligata sa efectueze demersurile necesare in vederea prelungirii valabilitatii imputernicirii acordate, precum si a reinnoirii certificatului calificat pentru semnatura electronica utilizat, dupa caz, in termenul de valabilitate a acestora.

(2) Prelungirea calitatii de utilizator prin imputernicire notariala se realizeaza in perioada de valabilitate a imputernicirii acordate persoanei inrolate, prin intermediul unei noi imputerniciri notariale, care va contine elementele prevazute la art. 5 alin. (4). Noua imputernicire notariala va fi comunicata in original, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, ori va fi depusa direct la sediul Administratiei Fondului pentru Mediu, iar forma electronica a acesteia va fi incarcata in SIATD.

(3) Dupa reinnoirea certificatului calificat pentru semnatura electronica, persoana inrolata completeaza „Solicitarea de prelungire a recunoasterii certificatului”, pusa la dispozitie in cadrul SIATD, care va fi semnata cu noul certificat calificat pentru semnatura electronica.

Art. 14. – Administratia Fondului pentru Mediu sisteaza accesul la SIATD in urmatoarele situatii:

a) radierea utilizatorului persoana juridica din registrul comertului;

b) utilizarea abuziva a serviciului;

c) in cazul in care securitatea contului de acces este compromisa;

d) in cazul in care se identifica o imixtiune in elementele de securitate a aplicatiei informatice care asigura SIATD ori a site-ului www.afm.ro;

e) la cererea utilizatorului.

Art. 15. – (1) Ori de cate ori termenii si conditiile de utilizare a SIATD se modifica, utilizatorul este notificat prin intermediul SIATD.

(2) In situatia in care utilizatorul accepta termenii si conditiile noi de utilizare a SIATD, accesul se continua in conditiile prezentei proceduri.

(3) In situatia in care utilizatorul nu este de acord cu termenii si conditiile noi de utilizare a SIATD, aceasta reprezinta renuntare la acest serviciu.

Art. 16. – Administratia Fondului pentru Mediu duce la indeplinire prevederile prezentelor instructiuni.

ANEXA Nr. 1


Cerere de inrolare

Prin prezenta, subsemnatul, . . . . . . . . . ., detinator al CNP . . . . . . . . . .,

in calitate de:

☐ reprezentant legal al . . . . . . . . . ., C.U.I. . . . . . . . . . .;

☐ imputernicit desemnat prin declaratia notariala data de reprezentantul legal al . . . . . . . . . ., C.U.I. . . . . . . . . . .,

solicit inrolarea in SIATD pentru . . . . . . . . . .*:

* Se va mentiona categoria de utilizator SIATD detinuta potrivit art. 2 din instructiunile de utilizare.

Denumire: . . . . . . . . . .

C.U.I.: . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: . . . . . . . . . .

Telefon: . . . . . . . . . .

Fax: . . . . . . . . . .

Adresa de e-mail: . . . . . . . . . .

Cont bancar principal: . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . .

Certific aceasta calitate prin documentele atasate: [incarca declaratia notariala]**.

** Documentul electronic, copie a imaginii declaratiei notariale.

☐ Declar ca accept termenii si conditiile de utilizare a SIATD.

☐ Imi exprim acordul in legatura cu utilizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

☐ Imi exprim acordul privind primirea de informari prin posta electronica.

Declar pe propria raspundere ca nu am alterat continutul prezentului document, atest corectitudinea datelor prin semnarea electronica a acestui fisier, folosind certificatul calificat valabili la data cererii, eliberat pe numele meu de catre un prestator de servicii de incredere calificat.

Data: . . . . . . . . . .
[Semnatura electronica calificata]

ANEXA Nr. 2


Solicitare deschidere cont de acces in SIATD

Prin prezenta, subsemnatul, . . . . . . . . . ., detinator al CNP . . . . . . . . . ., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al societatii . . . . . . . . . ., C.U.I. . . . . . . . . . ., cu adresa de e-mail . . . . . . . . . . si cu nr. telefon . . . . . . . . . ., confirm intentia de acces in SIATD pentru utilizatorul mentionat si solicit generarea contului de acces si a parolei de utilizator.

Data: . . . . . . . . . .Denumirea utilizatorului . . . . . . . . . .
Reprezentant legal/imputernicit . . . . . . . . . .(numele si prenumele)

Alte Postari

Raportare APM – Tot ce trebuie sa stim

In contextul global generat de problemele de mediu exista numeroase domenii in care desfasurarea unor activitati economice produce efecte negative asupra mediului si sanatatii populatiei

8 tipuri de declaratii afm - EnviroCons

Descopera cele 8 tipuri de declaratii afm

Exista 8 tipuri de declaratii AFM pe care importatorii si producatorii care desfasoara activitati de import, achizitioneaza intracomunitar sau desfasoara activitati de productie sunt obligati sa le intocmeasca si sa le depuna, lunar sau trimestrial.

Trimite un mesaj:

Gasesti utila informatia? Impartaseste-o cu prietenii pe canalele tale favorite:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on pinterest
Pinterest

Cu Ce Te Putem Ajuta?

Care este problema de mediu cu care te confrunti? Scrie-ne aici un mesaj scurt:

fii mereu informat!

Aboneaza-te pentru a primi continut exclusiv si notificari cand apar modificari in legislatia de mediu.