Ordinul 1150 din 2020 privind viza anuala

Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu a fost aprobata prin Ordinul 1150 din 2020.
Ordinul 1150 din 2020 si procedura de aplicare a vizei anuale

 

Ordinul 1150 din 2020 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 11 iunie 2020.

Avand in vedere Referatul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului nr. 302/DCPR din 11.02.2020, in temeiul art. 16 alin. (23) si (27) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 57 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 13 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, ministrul mediului, apelor si padurilor emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) Viza se solicita si se aplica anual incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin.

(2) Solicitarea se face pentru toate autorizatiile de mediu sau autorizatiile integrate de mediu, cu respectarea procedurii prevazute la art. 1.

Art. 3. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 967 din 15 noiembrie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. 4. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicare.

ANEXA la Ordinul 1150 din 2020

Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu din 27.05.2020

 

Procedura de aplicare a vizei anuale a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 495 din 11 iunie 2020

In vigoare de la 11 iulie 2020

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare, de aplicare si de respingere a vizei anuale a autorizatiei de mediu si a autorizatiei integrate de mediu.

Art. 2. – Obtinerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizatiile de mediu si pentru autorizatiile integrate de mediu emise inainte de intrarea in vigoare a prezentului ordin, cât si pentru cele emise dupa intrarea acestuia in vigoare.

Art. 3. – Scopul aplicarii vizei anuale este acela de a confirma faptul ca titularul desfasoara activitatea in aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia de mediu sau autorizatia integrata de mediu si ca nu au intervenit modificari care sa afecteze conditiile stabilite prin actele de reglementare.

CAPITOLUL II
Autoritati competente

Art. 4. – (1) Viza anuala se aplica sau se respinge de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si, respectiv, de catre Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” pentru autorizatiile de mediu si autorizatiile integrate de mediu care intra in sfera de competenta a acestora.

(2) Viza anuala pentru autorizatiile de mediu si autorizatiile integrate de mediu care nu intra in sfera de competenta a Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor sau a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” se aplica/se respinge de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau se deleaga de catre aceasta catre agentiile judetene pentru protectia mediului, prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

(3) Pâna la data de 10 ianuarie a fiecarui an, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului poate emite decizii de delegare catre agentiile judetene pentru protectia mediului pentru activitatile care au autorizatie/autorizatie integrata de mediu valabila la data de 31 decembrie a anului anterior.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in anul 2020, in termen de 10 zile de la data publicarii ordinului pentru aprobarea prezentei proceduri, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului poate emite decizii de delegare catre agentiile judetene pentru protectia mediului pentru activitatile care au autorizatie/autorizatie integrata de mediu valabila la data de 31 decembrie 2019.

CAPITOLUL III
Solicitarea, aplicarea si respingerea vizei anuale

Art. 5. – (1) Pentru obtinerea vizei anuale, titularul activitatii este obligat sa solicite aplicarea vizei anuale la autoritatea publica pentru protectia mediului emitenta a autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu, prin depunerea urmatoarelor documente:

a) cererea conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura;

b) raportul anual de mediu si/sau raportarile mentionate in actele de reglementare, dupa caz;

c) declaratia pe propria raspundere ca desfasoara activitatea in aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia/autorizatia integrata de mediu si ca nu au intervenit modificari de fond care sa afecteze conditiile stabilite prin autorizatie, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura;

d) dovada achitarii tarifului.

(2) Solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare autorizatie/autorizatie integrata de mediu detinuta de titular. Solicitarea vizei anuale se poate transmite si prin mijloace electronice (scanat pe e-mail, pe adresa oficiala a autoritatii publice pentru protectia mediului sau prin fax). Titularul se va asigura ca solicitarea a fost inregistrata.

(3) Pentru evitarea dublarii raportarilor, titularul mentioneaza in cerere numarul de inregistrare si data la care a depus la autoritatea publica pentru protectia mediului rapoartele solicitate prin autorizatia/autorizatia integrata de mediu. In cazul raportarilor efectuate in sistem electronic, titularul mentioneaza data la care a incarcat datele in sistem.

(4) Termenul in care titularul activitatii solicita aplicarea vizei anuale este de maximum 90 de zile si de minimum 60 de zile inainte de ziua si luna corespunzatoare zilei si lunii in care a fost emisa autorizatia pe care acesta o detine. In cazul in care autorizatia pe care acesta o detine a fost revizuita, termenul de 60 de zile se va calcula in functie de ziua si luna in care a fost emisa autorizatia initiala.

(5) Pentru autorizatia/autorizatia integrata de mediu revizuita, titularul solicita aplicarea vizei in anul imediat urmator revizuirii, cu respectarea prevederilor alin. (4).

(6) Pentru solicitarile transmise in termen mai scurt decât cel specificat la alin. (4), autoritatea publica pentru protectia mediului accepta solicitarea si, in termen de 5 zile lucratoare, transmite titularului o notificare cu privire la nerespectarea termenului de solicitare si suspendarea actului de reglementare pe o perioada echivalenta cu perioada de intârziere fata de termenul specificat la alin. (4). Perioada de suspendare incepe dupa data emiterii autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu (ziua si luna). Totodata, autoritatea publica pentru protectia mediului informeaza Garda Nationala de Mediu.

Art. 6. – (1) In termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea solicitarii la autoritatea emitenta a actului de reglementare, autoritatea publica pentru protectia mediului verifica documentatia depusa si stabileste daca sunt necesare informatii sau documente suplimentare, precum si necesitatea verificarii amplasamentului.

(2) Verificarea amplasamentului este obligatorie la prima solicitare de aplicare a vizei anuale. In cazul autorizatiilor integrate de mediu, verificarea amplasamentului se efectueaza la fiecare solicitare de aplicare a vizei anuale. In cazul autorizatiilor de mediu, verificarea amplasamentului se face cel putin o data la 2 ani. Presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului poate stabili prin deciziile de delegare de competenta emise conform art. 4 alin. (2) – (4) frecventa de verificare a amplasamentelor in cazul autorizatiilor de mediu.

(3) Autoritatea publica pentru protectia mediului efectueaza vizita de amplasament in prezenta titularului sau a imputernicitului acestuia si intocmeste procesul-verbal de verificare a amplasamentului, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura. In cazul in care titularul refuza desemnarea unui reprezentant al sau, autoritatea publica pentru protectia mediului emite decizia de respingere a vizei anuale.

(4) In cazul in care in urma verificarii documentelor transmise si in urma vizitei de amplasament conform alin. (2) se constata ca activitatea se desfasoara cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia/autorizatia integrata de mediu si ca nu au intervenit modificari de fond in activitatea desfasurata, in termen de 5 zile lucratoare autoritatea publica pentru protectia mediului emite decizia de aplicare a vizei anuale.

(5) In cazul in care in urma verificarii documentelor transmise si in urma vizitei de amplasament conform alin. (2) si (3) se constata ca nu sunt respectate conditiile impuse prin autorizatia/autorizatia integrata de mediu si au intervenit modificari de fond in activitatea desfasurata pe amplasamentul/amplasamentele care face/fac obiectul solicitarii vizei anuale, autoritatea publica pentru protectia mediului transmite o notificare prin care se acorda un termen de maximum 60 de zile in vederea remedierii celor constatate. Autoritatea publica pentru protectia mediului informeaza Garda Nationala de Mediu cu privire la masurile de remediere si termenul de realizare a acestora. Titularul notifica autoritatea publica pentru protectia mediului cu privire la indeplinirea masurilor stabilite si prezinta documente doveditoare (dupa caz). Autoritatea publica pentru protectia mediului analizeaza documentele privind indeplinirea obligatiilor transmise de titular si, daca este cazul, face o (noua) verificare de amplasament.

(6) In cazul in care, in termenul prevazut la alin. (5), titularul nu indeplineste masurile de remediere stabilite, autoritatea publica pentru protectia mediului suspenda autorizatia de mediu, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care, dupa expirarea termenului de suspendare, titularul nu a indeplinit masurile de remediere, autoritatea publica pentru protectia mediului, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data constatarii neindeplinirii masurilor, emite decizia motivata de respingere a vizei anuale si informeaza Garda Nationala de Mediu. Autorizatia/Autorizatia integrata de mediu isi pierde valabilitatea, iar titularul are obligatia de a solicita emiterea unei noi autorizatii/autorizatii integrate de mediu.

(7) In cazul in care, in termenul prevazut la alin. (5), titularul indeplineste masurile stabilite, autoritatea publica pentru protectia mediului, in termen de 5 zile lucratoare de la data constatarii indeplinirii masurilor, emite decizia de aplicare a vizei anuale.

Art. 7. – (1) Decizia de aplicare sau respingere a vizei anuale pentru autorizatia/autorizatia integrata de mediu se concretizeaza in decizie a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, pentru activitatile a caror reglementare intra in competenta Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, respectiv decizie a guvernatorului Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, a presedintelui Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului sau a conducatorului autoritatii judetene pentru protectia mediului, conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezenta procedura.

(2) Decizia devine anexa la autorizatia/autorizatia integrata de mediu si face parte integranta din aceasta.

Art. 8. – (1) Pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe un tarif in cuantum de 100 lei in cazul autorizatiilor de mediu si 300 lei in cazul autorizatiilor integrate de mediu. Tariful nu se restituie solicitantului in cazul in care solicitarea de aplicare a vizei anuale este respinsa.

(2) Tariful se achita in avans, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului sau prin ordin de plata.

(3) Cuantumul tarifului se poate actualiza prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor.

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 9. – In cazul autorizatiilor/autorizatiilor integrate de mediu pentru care a fost solicitata aplicarea vizei anuale inainte de data intrarii in vigoare a prezentului ordin, autoritatea publica pentru protectia mediului claseaza solicitarea si informeaza titularul cu privire la obligatia de a solicita aplicarea vizei in anul imediat urmator, cu respectarea termenelor prevazute la art. 5 alin. (4) din prezenta procedura.

Art. 10. – Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta procedura.

 

echipa consultanti ENVIROCONS

Afla cum EnviroCons te poate ajuta sa iti indeplinesti toate obligatiile de mediu, corect si la timp:

Gestiune Deseuri

Intocmim evidentele si depunem la termen raportarile periodice pentru deseurile generate (APM, ANPM, MEC)

Autorizatii & Vize

Oferim solutii optime pentru obtinere sau revizuire autorizatii de mediu si asiguram viza anuala in timp util.

Declaratii AFM & OIREP

Facem calculele, propunem solutiile de optimizare costuri si depunem declaratiile/raportarile necesare.

 

ANEXA Nr. 1 la Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu aprobata prin Ordinul 1150 din 2020

Catre

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor/Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”/Agentia Nationala pentru Protectia Mediului/agentia judeteana pentru protectia mediului

Societatea, . . . . . . . . . ., in calitate de beneficiar, cu sediul in . . . . . . . . . ., reprezentat prin delegat . . . . . . . . . ., Delegatia nr. . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . ., va rog a aproba aplicarea vizei anuale a Autorizatiei de mediu/Autorizatiei integrate de mediu nr. . . . . . . . . . ., emisa pentru desfasurarea activitatii/activitatilor . . . . . . . . . . .

Rapoartele obligatorii conform AIM/AM transmise in ultimele 12 luni (data si nr. inregistrare la ACPM/data incarcarii datelor in sistemul electronic):

Semnatura beneficiarului/delegatului
. . . . . . . . . .
Data
. . . . . . . . . .

 

 

ANEXA Nr. 2 la Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu aprobata prin Ordinul 1150 din 2020


DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul,………., in calitate de reprezentant legal al S.C……….., declar pe propria raspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, ca activitatea/activitatile pentru care a fost emisa Autorizatia de mediu/Autorizatia integrata de mediu nr……….. se desfasoara in aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia de mediu/autorizatia integrata de mediu mai sus mentionata. Activitatile desfasurate sunt dupa cum urmeaza:

I. Activitati desfasurate in sediul social:

Denumire activitate/Cod CAEN

1. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

II. Activitati desfasurate in sediul/sediile secundar(e) din localitatea . . . . . . . . . ., adresa (Se completeaza pentru fiecare sediu secundar in parte.):

Denumire activitate/Cod CAEN

1. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

Cunosc si respect prevederile legislatiei de protectie a mediului in vigoare, aplicabile la punctul de lucru pentru activitatile reglementate.

Data: . . . . . . . . . .Semnatura: . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. 3 la Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu aprobata prin Ordinul 1150 din 2020


Proces-verbal de verificare a amplasamentului, incheiat astazi, . . . . . . . . . .

de catre domnul/doamna . . . . . . . . . ., in calitate de reprezentant al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor/Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului/agentiei judetene pentru protectia mediului/Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”/ . . . . . . . . . ., cu ocazia verificarii efectuate in teren in vederea solutionarii cererii de vizare anuala a autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu emise pentru . . . . . . . . . ., cu sediul in municipiul/judetul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., tel. . . . . . . . . . ., nr. inmatriculare la oficiul registrului comertului . . . . . . . . . ., C.U.I. . . . . . . . . . .

Verificarea s-a efectuat in prezenta reprezentantului . . . . . . . . . ., in persoana domnului/doamnei . . . . . . . . . ., având functia de . . . . . . . . . ., care se legitimeaza cu . . . . . . . . . . .

Amplasamentul/Punctul de lucru verificat: municipiul/judetul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .

Suprafata ocupata: . . . . . . . . . .

Vecinatati: . . . . . . . . . .

Activitatea desfasurata pe amplasament:

1. Materii prime, mod de ambalare, depozitare, cantitati (dupa caz): . . . . . . . . . .

2. Substante si preparate chimice periculoase utilizate (dupa caz): . . . . . . . . . .

3. Utilitati:

– apa in scop potabil/igienico-sanitar/tehnologic:

– apa uzata:

– incalzire: . . . . . . . . . .

4. Proces tehnologic: . . . . . . . . . .

5. Produse obtinute: . . . . . . . . . .

6. Dotari: . . . . . . . . . .

7. Deseuri rezultate, mod de eliminare: . . . . . . . . . .

8. Ambalaje folosite (tipuri) si mod de gospodarire/valorificare: . . . . . . . . . .

9. Mijloace de transport: . . . . . . . . . .

10. Programul de lucru al unitatii: . . . . . . . . . .

11. Stadiul realizarii unor masuri dispuse anterior de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului: . . . . . . . . . .

12. Alte constatari: . . . . . . . . . .

13. Masuri de remediere conform art. 6 alin. (5) din anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 1.150/2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale:

14. Concluzii:

Reprezentant
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor/Agentia Nationala
pentru Protectia Mediului/agentia judeteana pentru
protectia mediului/Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”
. . . . . . . . . .
Domnul/Doamna . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .
Reprezentant
Societatea Comerciala . . . . . . . . . .
Domnul/Doamna . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .

 

 

ANEXA Nr. 4 la Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu aprobata prin Ordinul 1150 din 2020


DECIZIE
Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

Având in vedere documentele depuse de  S.C. . . . . . . . . . ., procesul-verbal de verificare a amplasamentului nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., incheiat de reprezentantul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor/Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului/agentiei judetene pentru protectia mediului/Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, dupa caz, in urma verificarii indeplinirii conditiilor pentru care a fost emisa Autorizatia de mediu/Autorizatia integrata de mediu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., emisa pentru activitatile desfasurate la punctul/punctele de lucru din judetul . . . . . . . . . ., localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., in scopul vizarii anuale a autorizatiei de mediu/autorizatiei integrate de mediu,

in temeiul dispozitiilor art. 16 alin. (24)/ (25) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

autoritatea publica centrala pentru protectia mediului/presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului/guvernatorul Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” emite prezenta decizie.

Art. 1. – Incepând cu data comunicarii prezentei decizii se aplica viza pentru perioada . . . . . . . . . ./se respinge viza, pentru Autorizatia de mediu/Autorizatia integrata de mediu nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . a titularului . . . . . . . . . ., emisa de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor/Agentia Nationala pentru Protectia Mediului/agentia judeteana pentru protectia mediului/Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”.

Art. 2. – Prezenta decizie se comunica titularului si poate fi contestata de acesta in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

n.r. Afla mai multe despre cum se obtine viza anuala a autorizatiei de mediu , cum se pun in aplicare prevederile Ordinului 1150 din 2020 si ale procedurii de obtinere a vizei anuale

  • evidente si raportari
  • (re)autorizari si vize anuale
  • declaratii AFM si OIREP

Mai multe articole

Ai nevoie de ajutor? Scrie-ne:

Gasesti utila informatia? Impartaseste-o cu prietenii pe canalele tale favorite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email
Telegram
WhatsApp
Pinterest

Cu Ce Te Putem Ajuta?

Care este problema de mediu cu care te confrunti? Scrie-ne aici un mesaj scurt:

fii mereu informat!

Aboneaza-te pentru a primi continut exclusiv si notificari cand apar modificari in legislatia de mediu.