Caută
Close this search box.
Envirocons Trading | Consultanta Protectia Mediului

OUG 92 din 2021 privind regimul deseurilor – varianta CONSOLIDATA

OUG 92 din 2021 privind regimul deseurilor abroga Legea 211 din 2011 privind regimul deseurilor si Hotararea Guvernului 235 din 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate cu scopul gestionarii mai eficiente a deseurilor, promovarea prevenirii si reducerii generarii de deseuri dar si transpunerea prevederilor directivelor europene in dreptul intern.
Ordonanta 92 din 2021
Cuprins arata

La momentul publicarii, OUG 92 din 2021 privind regimul deseurilor abroga Legea nr 211 din 2011 privind regimul deseurilor si Hotararea Guvernului nr 235 din 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate

In septembrie 2021 am scris un articol cu Principalele modificari aduse de OUG 92 din 2021 in legislatia de mediu

In perioada urmatoare OUG 92 a fost modificata/completata prin OUG 38/2022; OUG 133/2022 iar ulterior, in ianuarie 2023, a fost modificata si aprobata prin Legea 17 din 2023 devenind astfel legea de referinta pentru gestionarea deseurilor in Romania.

In ianuarie 2023 am scris un articol cu Principalele modificari aduse Ordonantei 92 prin Legea de aprobare nr 17 din 2023 .

In cele ce urmeaza regasiti textul OUG 92 din 2021 privind regimul deseurilor in varianta CONSOLIDATA (toate modificarile incluse)

Preambul – OUG nr 92 din 2021

Avand in vedere prevederile art. 2 alin (1) din Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deseurile, care se refera la obligatia statelor membre de a transpune prevederile directivei in dreptul intern in data de 5 iulie 2020,
avand in vedere faptul ca Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie sa puna in aplicare obligatiile care deriva din acquis-ul UE si sa adopte acte normative care creeaza cadrul necesar si predictibil pentru autoritatile locale si mediul privat in sensul stimularii performantei, concurentei echitabile, evitand astfel obstacolele in calea bunei functionari a pietei interne,
tinand cont de faptul ca modificarile si completarile aduse de Directiva 2018/851/UE actului european de baza afecteaza caracterul unitar si privesc cea mai mare parte a Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care a asigurat transpunerea Directivei 2008/98/CE, pentru asigurarea stabilitatii legislative s-a ales solutia de inlocuire a legii cu o noua reglementare, urmand ca aceasta din urma sa fie in intregime abrogata.
Tinand cont de faptul ca Romania a primit in data de 9 iunie 2021 Avizul motivat nr. C (2021) 2137 final privind neindeplinirea obligatiei de comunicare a masurilor de transpunere in legislatia nationala a Directivei (UE) 2018/851 si care atrage atentia Guvernului asupra sanctiunilor financiare pe care Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) le poate impune, in temeiul art. 260 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE), si pe care Comisia Europeana le va aplica astfel cum se prevede in Comunicarea Comisiei Europene (2011/C 12/01) privind punerea in aplicare a art. 260 alin. (3) din tratat si in Comunicarea Comisiei C (2016) 8600 – „Legislatia UE: o mai buna aplicare pentru obtinerea unor rezultate mai bune”,
tinand cont de prevederile art. 260 alin. (3) raportat la art. 258 din TFUE, in cazul in care Comisia Europeana sesizeaza CJUE pentru neindeplinirea obligatiei de transpunere in termen a unei directive adoptate in conformitate cu o procedura legislativa, aceasta poate solicita aplicarea de sanctiuni pecuniare (suma forfetara si/sau penalitati zilnice de intarziere). Cuantumul sanctiunilor pe care Comisia Europeana le poate propune CJUE pentru a fi aplicate Romaniei este urmatorul:

 • suma forfetara de minimum 1.643.000 euro;
 • penalitati intre 1.985 si 119.125 euro pe zi de intarziere dupa pronuntarea hotararii instantei UE.
  Avand in vedere ca gestionarea eficienta a deseurilor, promovarea prevenirii si reducerii generarii de deseuri reprezinta domenii-tinta care trebuie reglementate, iar neadoptarea masurilor stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta poate conduce la lezarea interesului public, a sanatatii umane, precum si a intereselor si obiectivelor politicii de mediu privind conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului,
  luand in considerare faptul ca, prin Decizia nr. 802/2009, Curtea Constitutionala a Romaniei stabileste ca emiterea unei ordonante de urgenta pentru punerea de acord a legislatiei nationale cu cea a UE in situatia in care este iminenta declansarea procedurii de infringement in fata Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene este pe deplin constitutionala,
  luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza un interes public general si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta:

CAPITOLUL I – Obiectul, domeniul de aplicare si definitii (OUG 92 din 2021)

ARTICOLUL 1 Dispozitii generale

Prezenta ordonanta de urgenta are ca obiectiv asigurarea unui inalt nivel de protectie a mediului si sanatatii populatiei prin instituirea de masuri:

a) de prevenire si reducere a generarii de deseuri si de gestionare eficienta a acestora;

b) de reducere a efectelor adverse determinate de generarea si gestionarea deseurilor;

c) de reducere a efectelor generale determinate de utilizarea resurselor si de crestere a eficientei utilizarii acestora, ca elemente esentiale pentru asigurarea tranzitiei catre o economie circulara si a garanta competitivitatea pe termen lung.

d) privind transportul si trasabilitatea deseurilor.

ARTICOLUL 2 Domeniul de aplicare

(1) Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta urmatoarele:

a) efluenti gazosi emisi in atmosfera;

b) soluri (in situ), inclusiv soluri contaminate neexcavate si cladiri legate permanent de sol;

c) soluri necontaminate si alte materiale geologice naturale excavate in timpul activitatilor de constructie, in cazul in care este sigur ca respectivul material va fi utilizat pentru constructii in starea sa naturala si pe locul de unde a fost excavat;

d) deseuri radioactive;

e) explozivi dezafectati;

f) materii fecale, in cazul in care acestea nu intra sub incidenta prevederilor alin. (2) lit. b), paie si alte materii naturale nepericuloase provenite din agricultura sau silvicultura si care sunt folosite in agricultura sau silvicultura sau pentru producerea de energie din biomasa prin procese sau metode care nu dauneaza mediului si nu pun in pericol sanatatea populatiei.

(2) Se exclud din domeniul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in masura in care sunt reglementate prin alte acte normative, urmatoarele:

a) apele uzate;

b) subproduse de origine animala, inclusiv produse transformate care intra sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002, cu exceptia produselor care urmeaza sa fie incinerate, depozitate sau utilizate intr-o instalatie de producere a biogazului sau a compostului;

c) carcase de animale care au decedat in orice alt mod decat prin sacrificare, inclusiv animale care au fost sacrificate pentru eradicarea unei epizootii, si care sunt eliminate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009;

d) deseuri rezultate in urma activitatilor de prospectare, extractie, tratare si stocare a resurselor minerale, precum si a exploatarii carierelor, care intra sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deseurilor din industriile extractive;

e) substante destinate utilizarii ca materii prime pentru furaje, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (2) lit. (g) din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piata si utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE si 96/25/CE ale Consiliului si a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei si care nu constau din sau care nu contin produse secundare animale.

(3) Sedimentele depuse in apele de suprafata in scopul gestionarii apelor si a cailor navigabile sau al prevenirii inundatiilor, al atenuarii efectelor inundatiilor si secetei ori asanarii terenurilor nu se supun prevederilor prezentei ordonante de urgenta, in cazul in care se face dovada ca respectivele sedimente sunt nepericuloase si nu contravin normelor obligatorii de drept intern.

(4) Actele normative care transpun directive individuale pot stabili pentru gestionarea anumitor categorii de deseuri reguli speciale pentru cazuri individuale sau reguli care completeaza dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.

ARTICOLUL 3 Semnificatia termenilor specifici utilizati in prezenta ordonanta de urgenta este prevazuta in anexa nr. 1.

ARTICOLUL 4 Ierarhia deseurilor

(1) Urmatoarea ierarhie se aplica prioritar in cadrul politicii si legislatiei de prevenire a generarii si de gestionare a deseurilor:

a) prevenirea si reducerea cantitatilor de deseuri;

b) pregatirea pentru reutilizare;

c) reciclarea;

d) alte operatiuni de valorificare, precum valorificarea energetica;

e) eliminarea.

(2) Aplicarea ierarhiei deseurilor prevazute la alin. (1) are ca scop incurajarea acelor optiuni care produc cel mai bun rezultat global in privinta mediului si a sanatatii populatiei.

(3) In acest sens, pentru anumite fluxuri de deseuri specifice, aplicarea ierarhiei deseurilor poate suferi modificari in baza evaluarii de tip analiza ciclului de viata privind efectele globale ale generarii si gestionarii acestor deseuri.

(4) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului ia in considerare principiile protectiei mediului, ale precautiei in luarea deciziei de mediu, principiul durabilitatii, fezabilitatii tehnice si viabilitatii economice, protectiei resurselor, economiei circulare, precum si impactul global asupra mediului, sanatatii populatiei, economiei si societatii, potrivit prevederilor art. 1 si 21.

(5) In vederea aplicarii ierarhiei deseurilor sub coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, autoritatile publice centrale din urmatoarele domenii: economiei, finantelor, dezvoltarii si amenajarii teritoriului, sanatatii, agriculturii si cercetarii, dupa caz, reglementeaza prin modalitatea de aplicare a instrumentelor economice prevazute in anexa nr. 2 sau a altor instrumente si masuri adecvate, dupa caz, care va fi aprobata prin hotarare a Guvernului.

ARTICOLUL 5 Subproduse

(1) Este considerat subprodus, si nu deseu, potrivit definitiei prevazute la pct. 10 din anexa nr. 1, o substanta sau un obiect care rezulta dintr-un proces de productie al carui obiectiv principal nu este producerea respectivei substante sau a respectivului obiect, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) utilizarea ulterioara a substantei sau a obiectului este certa, fiind demonstrata prin existenta unui contract ferm sau alta forma de garantare a utilizarii acestuia pentru intreaga cantitate generata;

b) substanta sau obiectul poate fi utilizat direct, fara a fi supus unei alte prelucrari suplimentare decat cea prevazuta de practica industriala obisnuita;

c) substanta sau obiectul este produs ca parte integranta a unui proces de productie;

d) utilizarea ulterioara este legala, si anume substanta sau obiectul indeplineste toate cerintele relevante privind produsul, protectia mediului si protectia sanatatii pentru utilizarea specifica si nu va produce efecte globale nocive asupra mediului sau a sanatatii populatiei.

(2) In cazul in care nu au fost stabilite criterii la nivelul Uniunii Europene autoritatea publica centrala din domeniul economiei impreuna cu autoritatea publica pentru protectia mediului stabilesc, daca este cazul, prin ordin de ministru comun, criterii detaliate pentru aplicarea conditiilor prevazute la alin. (1).

(3) In lipsa unor criterii la nivel european sau national, pentru aplicarea conditiilor prevazute la alin. (1), in cazul in care exista solicitari din partea generatorilor de deseuri, autoritatea competenta pentru protectia mediului decide prin autorizatia de mediu/autorizatia integrata de mediu, pentru fiecare situatie in parte, daca o substanta sau un obiect este considerat subprodus.

(4) Autoritatea publica centrala din domeniul economiei notifica statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene ordinele prevazute la alin. (2), potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 6 Incetarea statutului de deseu

(1) Anumite categorii de deseuri inceteaza sa mai fie considerate deseuri, potrivit definitiei prevazute la pct. 10 din anexa nr. 1, in cazul in care au fost supuse unei operatiuni de reciclare sau altei operatiuni de valorificare prevazute in anexa nr. 3, daca respecta cumulativ urmatoarele conditii:

a) substanta sau obiectul urmeaza sa fie utilizat in scopuri specifice;

b) exista o piata sau cerere pentru substanta sau obiectul in cauza, dovedita prin existenta unor contracte de vanzare-cumparare, in vederea utilizarii substantelor sau obiectelor respective in termen de cel mult 180 de zile de la preluarea de la generatorul de deseuri;

c) substanta sau obiectul indeplineste cerintele tehnice pentru indeplinirea scopurilor specifice si respecta legislatia si normele aplicabile produselor;

d) utilizarea substantei sau a obiectului nu va produce efecte nocive asupra mediului sau a sanatatii populatiei.

(2) In cazul in care nu au fost stabilite criterii la nivelul Uniunii Europene si/sau in cazul in care exista solicitari din partea generatorilor de deseuri, agentia judeteana pentru protectia mediului, denumita in continuare APM, analizeaza si verifica impreuna cu reprezentantii Garzii Nationale de Mediu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) si transmite, in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la solicitare, cele constatate Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, denumita in continuare ANPM, care centralizeaza si propune criterii pentru fiecare situatie in care anumite deseuri inceteaza sa mai fie considerate deseuri, in termen de maximum 180 de zile calendaristice de la solicitare.

(3) Pentru aplicarea conditiilor prevazute la alin. (1), criteriile prevazute la alin. (2) iau in considerare eventualele efecte negative asupra mediului si sanatatii umane ale substantei sau ale obiectului in cauza, respecta prevederile alin. (5) si sunt adoptate prin ordine comune de ministru, emise de autoritatile centrale in domeniul mediului, economiei, dezvoltarii rurale si administratiei publice.

(4) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului notifica statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene ordinele prevazute la alin. (3), potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1016/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Pentru evaluarea conditiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea alin. (2) se foloseste urmatoarea lista care nu este exhaustiva:

a) deseuri autorizate ca material de intrare in procesul de valorificare;

b) procese si tehnici de tratare permise;

c) criterii de calitate privind incetarea statutului de deseu pentru materialele care rezulta din operatiunea de valorificare in conformitate cu standardele aplicabile produselor, inclusiv valori-limita pentru poluanti, atunci cand este necesar;

d) cerinte pentru sistemele de gestionare pentru a demonstra conformitatea cu criteriile de incetare a statutului de deseu, inclusiv pentru controlul calitatii si automonitorizare, precum si pentru acreditare, daca este cazul;

e) cerinte pentru emiterea unei declaratii de conformitate.

(6) O persoana fizica autorizata sau juridica care utilizeaza, pentru prima data, un material care a incetat sa mai fie deseu si care nu a fost introdus pe piata sau care introduce pe piata un material pentru prima data dupa ce a incetat sa mai fie deseu se asigura ca materialul indeplineste cerintele relevante in baza legislatiei aplicabile in materie de substante chimice si a celei referitoare la produse.

(7) Conditiile prevazute la alin. (1) trebuie sa fie indeplinite inainte ca legislatia privind substantele chimice si produsele sa se aplice pentru materialele care au incetat sa mai fie deseuri.

ARTICOLUL 7 Lista deseurilor

(1) Clasificarea si codificarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, se realizeaza potrivit:

a) Deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;

b) anexei nr. 4.

(2) Includerea unui obiect sau a unei substante pe lista nu inseamna ca respectivul obiect ori respectiva substanta se considera ca fiind deseu in orice imprejurare.

(3) O substanta sau un obiect este considerat deseu numai in cazul in care corespunde definitiei prevazute la pct. 10 din anexa nr. 1.

ARTICOLUL 8

(1) Producatorii si detinatorii de deseuri, persoane juridice, sunt obligati cumulativ sa clasifice si sa codifice deseurile generate din activitate in lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1), dupa care sa intocmeasca o lista a acestora.

(2) In cazul unui tip de deseu care se incadreaza potrivit listei deseurilor prevazute la art. 7 alin. (1) sub doua coduri diferite in functie de posibila prezenta a unor caracteristici periculoase – codurile marcate cu asterisc, incadrarea ca deseu nepericulos se realizeaza de catre producatorii si detinatorii de astfel de deseuri numai in baza unei analize a originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante solicitate de catre autoritatea de protectie a mediului.

(3) Laboratorul de referinta din cadrul ANPM analizeaza cazurile de incertitudine referitoare la caracterizarea si clasificarea deseurilor si face propunerea de incadrare corespunzatoare.

(31) La solicitarea organelor de urmarire penala, ANPM efectueaza incadrarea, pe tip de deseu, prin intermediul laboratorului de referinta sau prin intermediul altor laboratoare acreditate, a deseurilor ce fac obiectul unor cauze penale.

(4) In scopul determinarii posibilitatilor de amestecare, a metodelor de pregatire prealabila, reciclare, valorificare si eliminare a deseurilor, producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice sunt obligati sa efectueze si sa detina o caracterizare a deseurilor periculoase generate din propria activitate si a deseurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compozitiei si daca acestea prezinta una sau mai multe dintre proprietatile prevazute in anexa nr. 4.

(5) Producatorii si detinatorii de deseuri autoritati publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala sunt obligati sa incadreze in codurile prevazute in Decizia Comisiei 2000/532/CE, cu modificarile ulterioare, fiecare tip de deseu generat de propria activitate, pe baza reglementarilor specifice pentru gestionarea deseurilor.

(6) Autoritatile competente definite la pct. 2 din anexa nr. 1, producatorii si detinatorii de deseuri persoane juridice vor utiliza clarificarile si orientarile privind interpretarea si aplicarea corecta a legislatiei UE relevante in materie de clasificare a deseurilor, respectiv privind identificarea proprietatilor periculoase, determinarea prezentei vreunor proprietati periculoase in deseuri si, in ultima instanta, clasificarea deseurilor ca periculoase sau nepericuloase, asa cum sunt ele publicate de Comisia Europeana in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

ARTICOLUL 9

(1) Pe baza originii, testelor, buletinelor de analiza si a altor documente relevante puse la dispozitie de producatorii si detinatorii de deseuri prevazuti la art. 8 alin. (4) si (5), ANPM, prin laboratorul national de referinta, considera ca un deseu este periculos daca acesta prezinta una sau mai multe dintre proprietatile prevazute in anexa nr. 4, chiar daca acesta nu figureaza ca atare pe lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1).

(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului notifica Comisiei Europene, cu celeritate, deseurile considerate ca fiind periculoase si care nu figureaza ca atare pe lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1), furnizand acesteia toate informatiile relevante.

ARTICOLUL 10

(1) In cazul in care ANPM, prin laboratorul national de referinta, detine dovezi care arata ca un deseu ce figureaza pe lista deseurilor prevazuta la art. 7 alin. (1) ca fiind periculos nu prezinta niciuna dintre proprietatile prevazute in anexa nr. 4, poate considera acest deseu ca fiind nepericulos.

(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului notifica Comisiei Europene, cu celeritate, cazurile prevazute la alin. (1), furnizand toate informatiile relevante in vederea revizuirii listei deseurilor.

ARTICOLUL 11

Este interzisa reclasificarea deseurilor periculoase ca deseuri nepericuloase de catre producatorul sau detinatorul de deseuri prin diluarea sau amestecarea acestora in scopul de a diminua concentratiile initiale de substante periculoase la un nivel mai mic decat nivelul prevazut pentru ca un deseu sa fie definit ca fiind periculos.

CAPITOLUL II – Cerinte generale

ARTICOLUL 12 Raspunderea extinsa a producatorilor

(1) In vederea prevenirii, reutilizarii, reciclarii si a altor tipuri de valorificare a deseurilor, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului promoveaza sau, dupa caz, propune masuri cu caracter legislativ si/sau ghiduri, recomandari, prin care producatorul produsului, persoana fizica autorizata sau persoana juridica care, cu titlu profesional, proiecteaza, produce, prelucreaza, trateaza, vinde ori importa produse este supus unui regim de raspundere extinsa a producatorului.

(2) Masurile prevazute la alin. (1) includ urmatoarea lista care nu este exhaustiva:

a) incurajarea proiectarii de produse si de componente de produse care sa aiba un impact redus asupra mediului si care sa genereze o cantitate scazuta de deseuri in timpul producerii si al utilizarii ulterioare si asigurarea valorificarii si eliminarii produselor care au devenit deseuri in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) – (3) si ale art. 20;

b) incurajarea productiei, dezvoltarii si comercializarii de produse si de componente de produse cu utilizari multiple, care contin materiale rezultate din reciclare durabile din punct de vedere tehnic si care, dupa ce devin deseuri, pot fi valorificate si eliminate corespunzator, in conditii de siguranta pentru mediul inconjurator si sanatatea populatiei;

c) acceptarea produselor returnate si a deseurilor rezultate dupa ce produsele nu mai sunt folosite si asigurarea gestionarii ulterioare a acestora fara a crea prejudicii asupra mediului sau sanatatii populatiei, precum si asumarea raspunderii financiare;

d) punerea la dispozitia publicului a informatiilor disponibile cu privire la caracterul reutilizabil si reciclabil al produselor;

e) comunicarea catre public cu privire la impactul produselor pe parcursul intregului lor ciclu de viata, ierarhia deseurilor si potentialul de reciclare multipla, daca este cazul.

(3) In vederea aplicarii raspunderii extinse a producatorului se iau in considerare fezabilitatea tehnica si viabilitatea economica, efectele globale asupra mediului si sanatatii populatiei, precum si impactul social, cu respectarea necesitatii de a asigura buna functionare a pietei interne.

(4) Raspunderea extinsa a producatorilor se aplica cu respectarea responsabilitatilor prevazute la art. 23 alin. (1) si art. 24 si a legislatiei privind produsele, iar in cazul unui conflict intre prezenta ordonanta de urgenta si Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea din urma prevaleaza in cazul aplicarii raspunderii extinse a producatorilor.

(5) In vederea asigurarii unor conditii uniforme de aplicare a obligatiilor, producatorii de echipamente electrice si electronice, producatorii de baterii si acumulatori portabili trebuie sa implementeze raspunderea extinsa a producatorilor, definita potrivit pct. 31 din anexa nr. 1, si sa se conformeze cu prevederile ordinului prevazut la alin. (15) in termen de 9 luni de la publicarea acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) Obligatiile producatorilor de echipamente electrice si electronice, producatorilor de baterii si acumulatori portabili, potrivit Hotararii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, rezultate de la produsele pe care le introduc pe piata, se realizeaza:

a) individual;

b) prin intermediul unei persoane juridice autorizate de comisia de supraveghere a raspunderii extinse a producatorilor prevazuta la alin. (14) si reprezinta transferul de responsabilitate, pe baza de contract, catre o organizatie colectiva infiintata potrivit legislatiei specifice respectivelor fluxuri de deseuri.

(7) Pentru schemele de raspundere extinsa a producatorului promovate sau, dupa caz, propuse potrivit prevederilor alin. (1), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului:

a) defineste in mod clar rolurile si responsabilitatile tuturor celor implicati, inclusiv ale producatorilor care introduc produsele pe piata nationala, ale organizatiilor care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului in numele acestora, ale operatorilor publici si privati care gestioneaza deseurile, ale autoritatilor locale si, dupa caz, ale operatorilor economici care reutilizeaza sau pregatesc deseurile pentru reutilizare, precum si ale intreprinderilor de tip economie sociala si solidara;

b) defineste, in conformitate cu ierarhia deseurilor, obiective de gestionare a deseurilor relevante pentru schema de raspundere extinsa a producatorului, pentru a atinge cel putin obiectivele cantitative prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, de Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 212/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte obiective cantitative si/sau calitative considerate a fi relevante pentru schema de raspundere extinsa a producatorului;

c) asigura implementarea unui sistem de raportare care sa colecteze datele referitoare la produsele introduse pe piata nationala de producatorii carora li se aplica raspunderea extinsa a producatorului si date privind colectarea si tratarea deseurilor rezultate de la aceste produse, cu specificarea, dupa caz, a fluxurilor de materiale, precum si a datelor relevante referitoare la obligatiile prevazute la lit. b);

d) asigura tratament egal tuturor producatorilor, fara a impune producatorilor sarcini disproportionate, inclusiv pentru intreprinderile mici si mijlocii sau pentru cantitati mici de produse;

e) se asigura prin campanii de informare si constientizare ca detinatorii de deseuri, care fac obiectul unor scheme de raspundere extinsa a producatorului, sa fie informati cu privire la prevenirea producerii de deseuri, la centrele de refolosire, pregatire pentru refolosire, la sistemele de preluare si colectare si la prevenirea aruncarii necontrolate a acestora;

f) stabileste masuri, inclusiv stimulente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru ca detinatorii de deseuri sa isi indeplineasca obligatia de a incredinta deseurile catre sistemele de colectare separata;

g) se asigura ca sumele platite de catre producator cu titlu de contributii financiare pentru conformarea cu obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului acopera urmatoarele costuri pentru produsele pe care le introduce pe piata nationala:

(i) costurile de colectare separata, de transport si tratare, inclusiv tratarea necesara pentru indeplinirea obiectivelor nationale de gestionare a deseurilor stabilite la nivelul Uniunii Europene, precum si costurile necesare pentru atingerea altor obiective prevazute la lit. b), luand in calcul veniturile obtinute din reutilizare, din vanzarea ca materii prime secundare a materialelor provenite din produsele lor sau din garantiile nerevendicate;

(ii) costurile pentru furnizarea informatiilor adecvate detinatorilor de deseuri, in conformitate cu lit. e);

(iii) costurile de colectare si raportare a datelor potrivit lit. c);

(iv) costurile de functionare a organizatiilor care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor;

h) asigura, in cazul indeplinirii in mod colectiv a obligatiilor de raspundere extinsa a producatorului:

(i) stabilirea unor costuri distincte pentru tipuri de produse sau pentru grupe de produse similare, in principal luand in considerare durabilitatea lor, posibilitatea de a fi reparate sau reutilizate, reciclabilitatea lor si continutul de substante periculoase, intr-o abordare a intregului ciclu de viata aliniat cu cerintele relevante stabilite de legislatia Uniunii Europene, in baza criteriilor armonizate pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a pietei interne europene;

(ii) ca toate costurile de gestionare a deseurilor sa fie stabilite in mod transparent, prin publicarea structurii de costuri a fiecarui an fiscal incheiat pe website-ul propriu al fiecarei organizatii de implementare a raspunderii extinse a producatorilor, cel tarziu la data de 31 mai a anului urmator.

(8) Prevederile alin. (7) lit. g) nu se aplica in cazul schemelor stabilite in baza Legii nr. 212/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Producatorii sau organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa desfasoare activitatea, cel putin la nivelul unui judet, in mediul urban si rural, fara a se limita la localitatile acoperite de serviciul de salubrizare;

b) sa gestioneze o gama de produse si materiale bine definite, cu precizarea tipurilor de deseuri gestionate;

c) sa asigure o disponibilitate corespunzatoare de sisteme de colectare in aria geografica in care isi desfasoara activitatea;

d) sa aiba resursele financiare sau, dupa caz, financiare si operationale pentru indeplinirea obligatiilor potrivit raspunderii extinse a producatorilor;

e) sa instituie un mecanism de audit intern, dupa caz, completat cu un audit independent pentru evaluarea:

(i) managementului financiar, inclusiv conformarea cu prevederile referitoare la costuri;

(ii) calitatii datelor raportate, inclusiv cerintele Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, cu modificarile ulterioare;

f) sa faca publice informatiile privind indeplinirea obiectivelor prevazute la alin. (7) lit. b);

g) in cazul organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului, sa faca publice informatiile privind:

(i) actionarii/asociatii si membrii;

(ii) contributiile/tarifele platite de producatori pe unitatea de produs sau pe tona de produs introdus pe piata nationala;

(iii) procedura de selectare a operatorilor economici care gestioneaza deseurile respective.

(10) Producatorii sau organizatiile care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului trebuie sa asigure continuitatea organizarii serviciilor de gestionare a deseurilor de ambalaje pe parcursul intregului an, chiar daca obiectivele minime in sarcina lor au fost indeplinite.

(11) Producatorii sau organizatiile care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului pun in aplicare masurile care le revin in materie de raspundere extinsa, inclusiv in cazul vanzarilor la distanta, si se asigura ca mijloacele financiare sunt corect utilizate si ca toti operatorii publici si privati implicati in punerea in aplicare a schemelor de raspundere extinsa a producatorilor raporteaza date fiabile.

(12) Producatorii de produse stabiliti in alt stat membru sau tara terta care introduc produse pe teritoriul Romaniei sunt obligati sa numeasca o persoana juridica stabilita pe teritoriul national drept reprezentant autorizat in scopul indeplinirii obligatiilor care ii revin unui producator sau in temeiul schemelor de raspundere extinsa a producatorilor.

(13) In scopul monitorizarii si verificarii respectarii obligatiilor ce ii revin unui producator al unui produs in temeiul schemelor de raspundere extinsa a producatorilor, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin ordine de ministru specifice fiecarui flux de deseuri acoperit de aceste scheme, adoptate intr-un termen util care sa faca posibila ducerea lor la indeplinire, prevede cerinte, cum ar fi inregistrarea, informarea si raportarea, care trebuie indeplinite de o persoana fizica sau juridica care urmeaza sa fie numita reprezentant autorizat pe teritoriul lor.

(14) Pentru autorizarea si supravegherea implementarii, indeplinirii in mod colectiv, individual si/sau prin reprezentanti autorizati, dupa caz, a obligatiilor privind raspunderea extinsa a producatorului, se infiinteaza in cadrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului Comisia de supraveghere a raspunderii extinse a producatorilor, denumita in continuare Comisia.

(15) Structura specifica si regulamentul de functionare a Comisiei prevazute la alin. (14) si procedura de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a organizatiilor si producatorilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului se aproba prin ordin de ministru.

(16) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului asigura un dialog regulat intre partile interesate pertinente, implicate in punerea in aplicare a schemelor de raspundere extinsa a producatorilor, inclusiv intre producatori si distribuitori, operatorii privati sau publici care se ocupa de deseuri, autoritatile locale, asociatii de dezvoltare intercomunitara, organizatiile societatii civile si, daca este cazul, actorii economiei sociale, retelele de reparare si reutilizare si operatorii care se ocupa de pregatirea pentru reutilizare.

(17) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si schemele de raspundere extinsa a producatorului pun la dispozitia publicului informatiile in temeiul prezentului articol in masura in care acestea nu aduc atingere asigurarii confidentialitatii informatiilor sensibile din punct de vedere comercial, in conformitate cu dreptul Uniunii Europene relevant si cu dreptul intern relevant.

(18) Se deroga de la procedura aprobarii tacite potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 486/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizarea si supravegherea implementarii indeplinirii in mod colectiv a obligatiilor privind raspunderea extinsa a producatorului.

ARTICOLUL 13 Prevenirea generarii deseurilor

(1) Autoritatile publice centrale cu atributii in domeniul economiei, finantelor, cercetarii, prin intermediul strategiilor, programelor si politicilor sectoriale, precum si al ghidurilor/ordinelor de ministru/hotararilor de Guvern, dupa caz:

a) promoveaza si sprijina modelele durabile de consum si de productie;

b) incurajeaza conceperea, fabricarea si utilizarea produselor care sunt eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, sunt durabile inclusiv in ceea ce priveste durata de viata si absenta perimarii programate, pot fi reparate, reutilizate si modernizate;

c) vizeaza produsele care contin materii prime de importanta critica in scopul de a preveni transformarea acestora in deseuri;

d) incurajeaza, dupa caz, si fara a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala, disponibilitatea pieselor de schimb, a manualelor de instructiuni, a informatiilor tehnice sau a altor instrumente, a echipamentelor sau programelor informatice care permit repararea si reutilizarea produselor fara a le compromite calitatea si siguranta;

e) promoveaza reducerea continutului de substante periculoase in materiale si produse, fara a aduce atingere cerintelor legale armonizate prevazute la nivelul Uniunii Europene referitoare la respectivele materiale si produse.

(2) Sub coordonarea autoritatii publice centrale cu atributii in domeniul protectiei mediului, autoritatea publica centrala din domeniul economiei, prin intermediul strategiilor, programelor si politicilor sectoriale, precum si al ghidurilor/ordinelor de ministru/hotararilor de Guvern, dupa caz:

a) incurajeaza reutilizarea produselor si instituirea de scheme care promoveaza activitatile de reparare si reutilizare, inclusiv, in special, pentru echipamentele electrice si electronice, textile si mobila, precum si pentru ambalaje si materialele si produsele folosite in constructii;

b) dezvolta si sprijina campanii de informare in scopul sensibilizarii cu privire la prevenirea generarii si abandonarii deseurilor.

(3) Orice furnizor al unui articol, potrivit definitiei prevazute la art. 3 pct. 33 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH), de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei, pune la dispozitia Agentiei Europene pentru Produse Chimice informatiile prevazute la art. 33 alin. (1) din regulamentul mentionat, utilizand baza de date dezvoltata de Agentia Europeana pentru Produse Chimice potrivit art. 9 alin. (2) din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, cu modificarile ulterioare.

(4) Autoritatea publica centrala cu atributii in domeniul transporturilor si infrastructurii, prin intermediul strategiilor, programelor si politicilor sectoriale, precum si al ghidurilor/ordinelor de ministru/hotararilor de Guvern, promoveaza prevenirea generarii de deseuri marine ca o contributie la obiectivul de dezvoltare durabila al Organizatiei Natiunilor Unite referitor la prevenirea si reducerea semnificativa a poluarii marine, de toate tipurile.

(5) Operatorii economici prevazuti la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare, republicata, cu modificarile ulterioare, din intregul lant agroalimentar, indiferent de forma de organizare, iau masuri pentru:

a) reducerea generarii de deseuri alimentare in cadrul productiei primare, al prelucrarii si fabricarii, al comertului cu amanuntul si al altor tipuri de distributie de produse alimentare, al restaurantelor si al serviciilor de alimentatie, precum si al gospodariilor, drept contributie la realizarea obiectivului de dezvoltare durabila al Organizatiei Natiunilor Unite referitor la reducerea cu 50% a deseurilor alimentare pe cap de locuitor la nivel mondial, in reteaua de comert cu amanuntul si la consumator si referitor la reducerea pierderilor de produse alimentare in lanturile de productie si distributie pana in anul 2030;

b) incurajarea donatiilor de produse alimentare si alte forme de redistribuire pentru consumul uman, acordand prioritate uzului uman fata de hrana pentru animale si fata de prelucrarea ulterioara in produse nealimentare.

(6) Operatorii economici generatori de deseuri iau masuri pentru:

a) reducerea volumului deseurilor generate, in special al deseurilor care nu pot fi pregatite pentru reutilizare sau reciclare;

b) reducerea generarii de deseuri in cadrul proceselor legate de productia industriala, extractia mineralelor, fabricare, constructii si desfiintari, luand in considerare cele mai bune tehnici disponibile.

(7) Autoritatile care au competente in identificarea activitatilor ce genereaza deseuri gestionate necorespunzator, in special in mediul natural si in cel marin, au obligatia de a furniza autoritatii publice centrale in domeniul economiei informatiile necesare pentru adoptarea masurilor corespunzatoare pentru a preveni si a reduce deseurile aruncate provenite de la astfel de produse, iar in cazul in care decid sa indeplineasca aceasta obligatie prin aplicarea pe piata a unor masuri restrictive, acestea se asigura ca restrictiile respective sunt proportionale si nediscriminatorii.

ARTICOLUL 14

(1) Autoritatile publice care detin date/informatii privind produsele supuse masurilor de prevenire, precum si cele referitoare la gestionarea deseurilor au obligatia de a le transmite anual autoritatilor prevazute la art. 13, care trebuie sa monitorizeze si sa evalueze progresul inregistrat in ceea ce priveste punerea in aplicare a masurilor de prevenire a generarii deseurilor, prin utilizarea de indicatori si obiective calitative sau cantitative corespunzatoare, elaborate de fiecare institutie in parte pe domeniul de activitate, urmarind in special cantitatea de deseuri generate, exprimata in tone.

(2) Autoritatile administratiei publice centrale prevazute la art. 13 alin. (2) monitorizeaza si evalueaza punerea in aplicare a masurilor adoptate de catre acestea privind reutilizarea, masurand gradul de reutilizare pe baza Deciziei de punere in aplicare (UE) 2021/19 a Comisiei din 18 decembrie 2020 de stabilire a unei metodologii comune si a unui format pentru raportarea privind reutilizarea in conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului [notificata cu numarul C (2020) 8976], privind deseurile si de abrogare a anumitor directive.

(3) Autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale impreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului instituie prin intermediul strategiilor/ordinelor de ministru/hotararilor de Guvern masuri in materie de prevenire a generarii de deseuri alimentare.

(4) Autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul agriculturii impreuna cu autoritatea publica centrala din domeniul protectiei mediului monitorizeaza, respectiv evalueaza punerea in aplicare a masurilor instituite in materie de prevenire pe baza metodologiei comune stabilite de Comisia Europeana in Decizia delegata (UE) 2019/1.597 a Comisiei din 3 mai 2019 de completare a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile si de abrogare a anumitor directive in ceea ce priveste o metodologie comuna si cerintele minime de calitate pentru masurarea uniforma a nivelurilor de deseuri alimentare, incepand cu primul an calendaristic intreg dupa adoptarea acestui act.

(5) Autoritatea publica centrala cu atributii in domeniul economiei si autoritatea publica centrala pentru protectia mediului adopta prin ordin comun sau propun pentru aprobare prin hotarare a Guvernului, dupa caz, norme pentru punerea in aplicare a Deciziei de punere in aplicare (UE) 2021/19, inclusiv raportarea catre Comisia Europeana.

(6) Autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul agriculturii, impreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, adopta prin ordin comun sau propune prin hotarare a Guvernului, dupa caz, norme pentru punerea in aplicare a prevederilor Deciziei delegate (UE) 2019/1.597.

ARTICOLUL 15 Valorificarea deseurilor

(1) Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia de a se asigura ca deseurile sunt pregatite pentru reutilizare, reciclate sau sunt supuse altor operatiuni de valorificare, in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21.

(2) Unitatile si intreprinderile care valorifica deseurile au urmatoarele obligatii:

a) sa detina spatii special amenajate pentru stocarea deseurilor in conditii care sa garanteze reducerea riscului pentru sanatatea umana si deteriorarii calitatii mediului;

b) sa evite formarea de stocuri de deseuri care urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care sa prezinte riscuri asupra sanatatii populatiei;

c) sa adopte cele mai bune tehnici disponibile in domeniul valorificarii deseurilor.

(3) Producatorii/detinatorii de deseuri vor indeplini aceeasi obligatie ca cea prevazuta la alin. (2) lit. a).

ARTICOLUL 16

(1) Pentru asigurarea unui grad inalt de valorificare, producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri, in cazul in care acest lucru este necesar, pentru respectarea prevederilor art. 15 si pentru facilitarea sau imbunatatirea pregatirii pentru reutilizare, reciclarii si altor operatiuni de valorificare, au obligatia sa colecteze deseurile separat si sa nu le amestece cu alte deseuri sau materiale cu proprietati diferite.

(2) Operatorii economici care colecteaza si/sau transporta deseuri au obligatia de a le verifica vizual daca sunt separate corespunzator si de a le prelua separat si a nu le amesteca in timpul transportului cu alte deseuri sau materiale cu proprietati diferite.

(21) Transportul deseurilor se face numai cu autovehicule inscriptionate cu litera «D» la loc vizibil.

(22) Transportul/Transferul deseurilor introduse pe teritoriul national se va face numai pe rute generice prestabilite prin dispozitii ale administratiei publice centrale.

(3) Este interzisa incinerarea deseurilor colectate separat pentru pregatirea pentru reutilizare si reciclare in temeiul art. 17 alin. (1) – (4) si al art. 33, cu exceptia deseurilor care provin din operatiuni de tratare ulterioara a deseurilor colectate separat, pentru care incinerarea reprezinta rezultatul optim din punct de vedere ecologic in conformitate cu art. 4.

(4) Autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului poate autoriza din punctul de vedere al protectiei mediului, in baza procedurilor generale stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului sau ANPM, derogari de la alin. (1), cu conditia sa fie indeplinita una dintre urmatoarele conditii:

a) colectarea amestecata a anumitor tipuri de deseuri nu le afecteaza potentialul de a fi supuse pregatirii pentru reutilizare, reciclarii sau altor operatiuni de valorificare in conformitate cu art. 4, iar operatiunile respective produc un rezultat de o calitate comparabila cu cea obtinuta in urma colectarii separate;

b) colectarea separata nu produce rezultatul optim din punct de vedere ecologic daca se tine seama de impactul integral asupra mediului al gestionarii fluxurilor corespunzatoare de deseuri;

c) colectarea separata nu este fezabila din punct de vedere tehnic, avand in vedere bunele practici de colectare a deseurilor;

d) colectarea separata ar presupune costuri economice disproportionate, avand in vedere costurile generate de impactul negativ asupra sanatatii si mediului al colectarii si tratarii deseurilor mixte, potentialul unor imbunatatiri in materie de eficienta in colectarea si tratarea deseurilor, veniturile provenite din vanzarea de materii prime secundare, precum si aplicarea principiului „poluatorul plateste” si raspunderea extinsa a producatorilor.

(5) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si ANPM reexamineaza derogarile acordate in temeiul alin. (4), tinand seama de bunele practici aplicate in colectarea separata a deseurilor si ghidurile/orientarile/normele adoptate de Comisia Europeana in materie de gestionare a deseurilor.

(6) Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri, in cazul in care acest lucru este necesar pentru a se respecta alin. (1) si a se facilita sau imbunatati valorificarea, adopta masurile pentru a elimina, inainte sau in timpul valorificarii, substantele periculoase, amestecurile si componentele provenite de la deseuri periculoase, pentru a fi tratate in conformitate cu prevederile art. 4 si art. 21.

(7) ANPM, pana la data de 31 decembrie 2021, transmite Comisiei Europene un raport privind punerea in aplicare a prezentului articol in ceea ce priveste deseurile municipale si biodeseurile, inclusiv privind acoperirea materiala si teritoriala a colectarii separate si eventualele derogari in temeiul alin. (4).

ARTICOLUL 17

(1) Autoritatile publice centrale cu atributii in domeniul protectiei mediului sau economiei adopta sau, dupa caz, propun prin intermediul ghidurilor/ordinelor de ministru/hotararilor de Guvern, in functie de domeniul de reglementare, masuri adecvate pentru promovarea activitatilor de pregatire pentru reutilizare, in special prin incurajarea instituirii si sprijinirea retelelor de pregatire pentru reutilizare si de reparare, prin facilitarea, atunci cand acest lucru este compatibil cu gestionarea corespunzatoare a deseurilor, a accesului retelelor respective la deseurile detinute de sistemele sau instalatiile de colectare, care pot fi pregatite pentru reutilizare, insa nu sunt prevazute sa fie pregatite pentru reutilizare de respectivele sisteme sau instalatii, si prin promovarea utilizarii instrumentelor economice, a criteriilor aplicabile achizitiilor publice, a obiectivelor cantitative sau a altor masuri.

(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului promoveaza reciclarea de inalta calitate si, in acest scop instituie colectarea separata a deseurilor cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (1) daca nu se aplica art. 16 alin. (4).

(3) Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri cu conditia respectarii prevederilor art. 16 alin. (1) si (4) introduc colectarea separata cel putin pentru hartie, metal, plastic si sticla, iar pana la data de 1 ianuarie 2025 si pentru textile.

(4) Titularul autorizatiei de construire/desfiintare emise de catre autoritatea administratiei publice locale, centrale sau de catre institutiile abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii cu caracter special are obligatia de a avea un plan de gestionare a deseurilor din activitati de construire si/sau desfiintare, dupa caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deseurile provenite din activitati de constructie si desfiintare, cel putin pentru lemn, materiale minerale – beton, caramida, gresie si ceramica, piatra, metal, sticla, plastic si ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, in masura in care este fezabil din punct de vedere economic, nu afecteaza mediul inconjurator si siguranta in constructii, precum si de a lua masuri de promovare a demolarilor selective pentru a permite eliminarea si manipularea in conditii de siguranta a substantelor periculoase pentru a facilita reutilizarea si reciclarea de inalta calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

(5) Autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociatiile de dezvoltare intercomunitara ale acestora, dupa caz, au urmatoarele obligatii:

a) sa asigure colectarea separata cel putin pentru deseurile de hartie, metal, plastic si sticla, iar pana la data de 1 ianuarie 2025 si pentru textile din deseurile municipale, sa stabileasca daca gestionarea acestor deseuri se face in cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material si sa organizeze atribuirea conform deciziei luate;

b) sa atinga un nivel de pregatire pentru reutilizare si reciclare de minimum 50% din masa totala generata, minim pentru deseurile de hartie, metal, plastic si sticla provenind din deseurile menajere sau, dupa caz, din alte surse, in masura in care aceste fluxuri de deseuri sunt similare deseurilor care provin din gospodarii;

c) sa atinga, pana in anul 2025 un nivel minim de pregatire pentru reutilizare si reciclarea deseurilor municipale de 55% din masa;

d) sa atinga, pana in anul 2030 un nivel minim de pregatire pentru reutilizare si reciclarea deseurilor municipale de 60% din masa;

e) sa atinga, pana in anul 2035 un nivel minim de pregatire pentru reutilizare si reciclarea deseurilor municipale de 65% din masa;

f) sa includa in caietele de sarcini si in contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, in aplicarea principiilor prevazute la art. 3 din Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, tarife distincte pentru activitatile desfasurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deseurilor prevazute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deseurilor, altele decat cele prevazute la lit. a);

g) sa stabileasca si sa includa in caietele de sarcini, in contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare si in regulamentele serviciului de salubrizare indicatori de performanta pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare, care sa cuprinda indicatorii prevazuti in anexa nr. 5, astfel incat sa atinga obiectivele de reciclare prevazute la lit. b)-e) si penalitati pentru nerealizarea lor;

h) sa implementeze, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, instrumentul economic „plateste pentru cat arunci”, bazat pe unul sau mai multe dintre urmatoarele elemente:

(i) volum;

(ii) frecventa de colectare;

(iii) greutate;

(iv) saci de colectare personalizati;

i) sa stabileasca si sa aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubrizare taxe/tarife distincte pentru gestionarea deseurilor prevazute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deseurilor, altele decat cele prevazute la lit. a), si sanctiuni aplicabile in cazul in care beneficiarul serviciului nu separa in mod corespunzator fluxurile de deseuri stabilite prin Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

j) sa aplice dupa aprobarea tarifelor/taxelor prevazute la lit. i) pentru gestionarea deseurilor prevazute la lit. a) valoarea contributiei pentru economia circulara prevazuta la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, numai pentru cantitatile de deseuri destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanta prevazuti in contracte;

k) sa aplice dupa aprobarea tarifelor/taxelor prevazute la lit. i) pentru gestionarea deseurilor, altele decat cele prevazute la lit. a), valoarea contributiei pentru economia circulara prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cantitatile de deseuri destinate a fi eliminate prin depozitare;

l) sa stabileasca prin contracte de delegare in sarcina operatorilor de salubrizare suportarea costurilor aferente achitarii contributiei prevazute la lit. j) si k) pentru cantitatile de deseuri municipale destinate a fi depozitate care depasesc cantitatile corespunzatoare indicatorilor de performanta prevazuti in contracte;

m) sa organizeze, sa gestioneze si sa coordoneze activitatea de colectare a deseurilor provenite de la lucrari pentru care nu este necesara emiterea unei autorizatii de construire/desfiintare potrivit art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

n) sa organizeze, sa gestioneze si sa coordoneze activitatea de colectare a deseurilor provenite de la lucrari de constructii abandonate pe teritoriul lor administrativ.

(6) Producatorii au obligatia sa acopere costurile de gestionare a deseurilor din deseurile municipale pentru care se aplica raspunderea extinsa a producatorului stabilite de prezenta ordonanta de urgenta si prin Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 212/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Titularii pe numele carora au fost emise autorizatii de construire si/sau desfiintare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa gestioneze deseurile din constructii si desfiintari, astfel incat sa atinga un nivel de pregatire pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de rambleiere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deseurilor nepericuloase provenite din activitati de constructie si desfiintari, cu exceptia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului.

ARTICOLUL 18

(1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate sa solicite Comisiei Europene amanarea cu pana la 5 ani a termenelor stabilite pentru indeplinirea obiectivelor prevazute la art. 17 alin. (5) lit. (c) – (e) daca a pregatit pentru reutilizare si a reciclat mai putin de 20% sau a eliminat prin depozitare peste 60% din deseurile sale municipale generate in 2013, potrivit datelor indicate in chestionarul comun al OCDE si Eurostat.

(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, cel tarziu cu 24 de luni inainte de expirarea termenelor prevazute art. 17 alin. (5) lit. (c) – (e), informeaza Comisia Europeana cu privire la intentia sa de a amana termenul respectiv si prezinta un plan de implementare in conformitate cu anexa nr. 6.

(3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, in cazul amanarii termenului de indeplinire a obiectivelor in conformitate cu alin. (1), ia masurile necesare pentru ca rata de pregatire pentru reutilizare si reciclarea deseurilor municipale sa creasca dupa cum urmeaza:

a) la minimum 50% pana in anul 2025 in cazul amanarii termenului stabilit pentru indeplinirea obiectivului prevazut la art. 17 alin. (5) lit. (c);

b) la minimum 55% pana in anul 2030 in cazul amanarii termenului stabilit pentru indeplinirea obiectivului prevazut la art. 17 alin. (5) lit. (d);

c) la minimum 60% pana in anul 2035 in cazul amanarii termenului stabilit pentru indeplinirea obiectivului prevazut la art. 17 alin. (5) lit. (e).

(4) Planul de implementare prevazut la alin. (2) se revizuieste la solicitarea Comisiei Europene si se transmite in termen de 3 luni de la primirea solicitarii.

ARTICOLUL 19 Reguli pentru calcularea indeplinirii obiectivelor

(1) Pentru a calcula daca s-au indeplinit obiectivele prevazute la art. 17 alin. (5) lit. (c) – (e) si la art. 18 alin. (1) si (2):

a) ANPM calculeaza cantitatea deseurilor municipale generate si pregatite pentru reutilizare sau reciclate intr-un an calendaristic;

b) cantitatea deseurilor municipale pregatite pentru reutilizare se calculeaza ca fiind cantitatea produselor sau a componentelor produselor care au devenit deseuri municipale si care au fost supuse tuturor operatiunilor necesare de verificare, curatare sau reparare pentru a se permite reutilizarea lor fara nicio operatiune suplimentara de sortare sau pre-tratare;

c) cantitatea deseurilor municipale reciclate se calculeaza ca fiind cantitatea deseurilor care, dupa ce au fost supuse tuturor operatiunilor necesare de verificare, sortare si altor operatiuni preliminare pentru eliminarea materialelor uzate care nu sunt vizate de operatia de reprocesare respectiva pentru asigurarea unei inalte calitati a reciclarii, intra in operatiunea de reciclare unde deseurile sunt, de fapt, reprelucrate in produse, materiale sau substante;

d) cantitatea de deseuri municipale biodegradabile care intra in tratare aeroba sau anaeroba poate fi considerata ca fiind reciclata in cazul in care tratarea genereaza compost, digestat sau alte materiale intr-o cantitate a continutului reciclat similara cu cea a materialelor initiale, care urmeaza sa fie utilizat ca produs, material sau substanta reciclata.

(2) In sensul alin. (1) lit. (c), cantitatea deseurilor municipale reciclate se masoara in tone la momentul in care deseurile intra in operatiunea de reciclare.

(3) Prin exceptie de la alin. (1), cantitatea deseurilor municipale reciclate poate fi cantarita la finalul unei operatiuni de sortare cu conditia ca:

a) deseurile rezultate respective sa fie reciclate ulterior;

b) cantitatea materialelor sau a substantelor care sunt eliminate prin operatiuni ulterioare inainte de operatiunea de reciclare, nefiind reciclate ulterior, sa nu fie inclusa in cantitatea deseurilor raportate ca reciclate.

(4) Pentru a asigura indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. c), alin. (2) si (3), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului instituie un sistem eficace de colectare a datelor, control al calitatii acestora si de trasabilitate a deseurilor municipale, gestionat de catre Administratia Fondului pentru Mediu, sistemul continand localizarea, istoricul cantitatilor si al operatiunilor de gestionare a deseurilor municipale, precum colectarea, transportul, reciclarea si, dupa caz, valorificarea, sortarea si eliminarea prin identificare electronica.

(5) Pentru a se garanta fiabilitatea si exactitatea datelor acumulate referitoare la deseurile reciclate, sistemul prevazut la alin. (4) consta in registre electronice infiintate in temeiul art. 48 alin. (7) si (8) sau in specificatii tehnice pentru cerintele de calitate aplicabile deseurilor sortate ori in ratele medii ale pierderii de deseuri sortate pentru diferite tipuri de deseuri si, respectiv, practicile de gestionare a deseurilor.

(6) Ratele medii ale pierderilor in urma procesului de sortare, aplicate potrivit alin. (3), se utilizeaza numai in cazurile in care nu pot fi obtinute date fiabile si se calculeaza pe baza regulilor de calcul prevazute in deciziile delegate adoptate de catre Comisia Europeana.

(7) Incepand cu 1 ianuarie 2027, ANPM considera biodeseurile municipale care intra in tratare aeroba sau anaeroba ca fiind reciclate numai daca au fost colectate separat sau au fost separate la sursa, conform art. 33.

(8) Cantitatea de deseuri care nu mai sunt considerate deseuri in urma unei operatiuni de pregatire inainte de reprocesare poate fi considerata reciclata si inclusa de ANPM in calculul obiectivelor prevazute la art. 17 alin. (5) lit. (c) – (e) si la art. 18 alin. (1) numai daca materialele in cauza sunt destinate reprocesarii ulterioare in produse, materiale sau substante ce vor fi folosite in scopul initial sau in alte scopuri.

(9) Materialele care nu mai au statutul de deseu si care urmeaza sa fie folosite drept combustibil sau pentru un alt mod de generare a energiei sau care urmeaza sa fie incinerate, folosite pentru rambleiere sau eliminate in depozitele de deseuri nu sunt luate in calcul la indeplinirea obiectivelor de reciclare prevazute la art. 17 alin. (5).

(10) Pentru a calcula daca s-au indeplinit obiectivele prevazute la art. 17 alin. (5) lit. (c) – (e) si la art. 18 alin. (1), ANPM considera reciclarea metalelor separate dupa incinerarea deseurilor municipale, cu conditia ca metalele reciclate sa indeplineasca criteriile de calitate prevazute in actul adoptat de Comisia Europeana si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene care reglementeaza normele pentru calculul, verificarea si raportarea datelor, in special in ceea ce priveste metodologia comuna pentru calculul greutatii metalelor care au fost reciclate.

(11) In cazul in care in vederea indeplinirii obiectivelor prevazute la art. 17 alin. (5) lit. (b) – (e) si art. 18 alin. (1) deseurile sunt trimise catre alt stat membru in scopul reciclarii sau al rambleierii sunt luate in calcul numai deseurile colectate de pe teritoriul national.

(12) In cazul in care in vederea indeplinirii obiectivelor prevazute la art. 17 alin. (5) lit. (b) – (e) si art. 18 alin. (1) deseurile sunt exportate in tari din afara Uniunii Europene sunt luate in calcul numai deseurile colectate de pe teritoriul national si numai daca:

a) sunt respectate prevederile alin. (4) – (6);

b) exportatorul poate demonstra ca transferurile de deseuri respecta prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri;

c) tratarea deseurilor in afara Uniunii Europene a avut loc in conditii care sunt in mare parte echivalente cu cerintele dreptului relevant al Uniunii Europene privind protectia mediului.

(13) In cazul in care materialele obtinute in urma tratarii sunt utilizate pe terenuri se considera ca fiind reciclate numai daca aceasta utilizare aduce beneficii agriculturii sau ameliorarii ecologice.

ARTICOLUL 20 Eliminarea

(1) Producatorii de deseuri si detinatorii de deseuri au obligatia sa supuna deseurile care nu au fost valorificate potrivit art. 15 unei operatiuni de eliminare in conditii de siguranta, care indeplinesc cerintele art. 21.

(2) Operatorii economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru activitatea de eliminare a deseurilor au urmatoarele obligatii:

a) sa asigure eliminarea in totalitate a deseurilor care le sunt incredintate;

b) sa foloseasca cele mai bune tehnici disponibile si care nu implica costuri excesive pentru eliminarea deseurilor;

c) sa introduca in instalatia de eliminare numai deseurile mentionate in autorizatia emisa de agentia judeteana pentru protectia mediului, ANPM, dupa caz, si sa respecte tehnologia de eliminare aprobata de acestea.

(3) Abandonarea, aruncarea, precum si ascunderea deseurilor sunt interzise.

(4) Eliminarea, detinerea, pastrarea deseurilor in afara spatiilor autorizate in acest scop sunt interzise.

(5) Se interzice incendierea oricarui tip de deseu si/sau substanta sau obiect.

(6) Ingroparea deseurilor de orice fel este interzisa.

ARTICOLUL 21

Gestionarea deseurilor trebuie sa se realizeze fara a pune in pericol sanatatea populatiei si fara a dauna mediului, in special:

a) fara a genera riscuri de contaminare pentru aer, apa, sol, fauna sau flora;

b) fara a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; si

c) fara a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

ARTICOLUL 22 Costuri

(1) In conformitate cu principiul „poluatorul plateste”, costurile gestionarii deseurilor, inclusiv cele aferente infrastructurii necesare si exploatarii acesteia, urmeaza sa fie suportate de producatorul initial de deseuri sau de detinatorii actuali ori detinatorii anteriori ai deseurilor.

(2) La propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, cu respectarea obligatiilor prevazute la art. 12, prin actul normativ care reglementeaza categoria de deseuri se stabilesc cazurile in care costurile gestionarii deseurilor urmeaza sa fie suportate in intregime sau partial de catre producatorul produsului din care deriva deseul respectiv si eventuala participare a distribuitorilor unui asemenea produs la aceste costuri.

(3) In cazul deseurilor abandonate si in cazul in care producatorul/detinatorul de deseuri este necunoscut, inclusiv in cazul in care proprietarul terenului pe care sunt abandonate deseurile nu este cunoscut, cheltuielile legate de curatarea si refacerea mediului, precum si cele de transport, valorificare, recuperare/reciclare, eliminare sunt suportate de catre unitatea administrativ-teritoriala.

(4) Dupa identificarea producatorului/detinatorului de deseuri, acesta este obligat sa suporte atat cheltuielile prevazute la alin. (3), efectuate de unitatea administrativ-teritoriala, cat si pe cele legate de actiunile intreprinse pentru identificare.

CAPITOLUL III – Gestionarea deseurilor (conform noilor prevederi din OUG 92 din 2021)

ARTICOLUL 23 Responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor

(1) Producatorul de deseuri initial sau, dupa caz, orice detinator de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) – (3) si art. 21 prin mijloace proprii sau prin intermediul unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deseurilor in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) – (3) si art. 21.

(2) Detinatorul de deseuri, care executa lucrari de construire/desfiintare pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizatii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, are obligatia sa utilizeze sistemul organizat de autoritatea administratiei publice locale de pe raza administrativ-teritoriala in care isi are domiciliul potrivit art. 17 alin. (5) lit. m).

(3) Operatorii economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului sa efectueze operatiuni de colectare de deseuri au obligatia sa le predea numai la instalatii autorizate pentru efectuarea unei operatiuni de eliminare sau valorificare, dupa caz, prevazute in anexele nr. 3 si 7, cu respectarea prevederilor art. 21.

(4) Pentru indeplinirea obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor, titularul unei activitati economice de gestionare a deseurilor si/sau generatoare de deseuri are obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.

(5) Pentru activitatile care necesita autorizatie de mediu/autorizatie integrata de mediu, persoanele desemnate, prevazute la alin. (4), trebuie sa fie instruite in domeniul prevenirii generarii de deseuri si al managementului deseurilor, inclusiv in domeniul substantelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfectionare si specializare recunoscute la nivel national, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 24

(1) Producatorul sau detinatorul care transfera deseuri catre una dintre persoanele fizice autorizate ori persoanele juridice prevazute la art. 23 alin. (1) in vederea efectuarii unor operatiuni de tratare preliminara operatiunilor de valorificare sau de eliminare completa nu este scutit, ca regula generala de responsabilitatea pentru realizarea operatiunilor de valorificare ori de eliminare completa.

(2) La propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prin actul normativ care reglementeaza categoria de deseuri se stabilesc conditiile cu privire la responsabilitatea gestionarii deseurilor si cazurile in care producatorului initial de deseuri ii revine responsabilitatea pentru intregul lant al procesului de tratare sau cazurile in care responsabilitatea producatorului si a detinatorului de deseuri se poate imparti ori delega intre factorii implicati in lantul procesului de tratare.

(3) La propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, prin actul normativ care reglementeaza categoria de deseuri, in conformitate cu prevederile art. 12, se stabileste daca organizarea activitatilor de gestionare a deseurilor revine partial sau in totalitate producatorului produsului din care deriva deseul respectiv si masura in care distribuitorul produsului respectiv participa la aceasta responsabilitate.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) se aplica in masura in care studiile de evaluare efectuate la solicitarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului stabilesc oportunitatea impartirii responsabilitatii privind gestionarea deseurilor.

(5) In cazul in care impartirea responsabilitatii privind tratarea deseurilor implica transportul deseurilor peste frontiera Romaniei in Uniunea Europeana, acesta se poate realiza numai cu respectarea prevederilor comunitare referitoare la transferurile de deseuri, iar in cazul transportului catre tari terte, cu respectarea acordurilor si reglementarilor internationale.

(6) La controlul si supravegherea transporturilor deseurilor peste frontiera Romaniei se aplica Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deseuri, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 25 Principiile autonomiei si proximitatii

(1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului colaboreaza cu celelalte autoritati publice cu atributii in domeniul gestionarii deseurilor si cu autoritatile competente din alte state membre, daca este necesar sau oportun, pentru stabilirea unei retele nationale integrate in cea comunitara, adecvate de unitati de eliminare a deseurilor si de instalatii de valorificare a deseurilor municipale mixte colectate din gospodariile populatiei, inclusiv in cazul in care aceasta colectare vizeaza si astfel de deseuri provenite de la alti producatori, tinand seama de cele mai bune tehnici disponibile, care nu implica costuri excesive, cu respectarea cerintelor prevazute in Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.

(2) Reteaua prevazuta la alin. (1) este conceputa astfel incat sa permita Uniunii Europene sa asigure prin mijloace proprii eliminarea deseurilor, precum si valorificarea deseurilor municipale mixte colectate din gospodariile populatiei, inclusiv in cazul in care aceasta colectare vizeaza si astfel de deseuri provenite de la alti producatori, si pentru a permite Romaniei sa actioneze individual in acest scop, tinand cont de conditiile geografice sau de necesitatea de instalatii specializate pentru anumite tipuri de deseuri.

(3) Reteaua prevazuta la alin. (1) trebuie sa permita eliminarea si valorificarea deseurilor municipale mixte colectate din gospodariile populatiei, inclusiv in cazul in care aceasta colectare vizeaza si astfel de deseuri provenite de la alti producatori in cele mai apropiate instalatii adecvate, prin cele mai potrivite metode si tehnici, pentru a asigura un inalt nivel de protectie pentru mediu si pentru sanatatea publica.

(4) Prin derogare de la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, cu modificarile ulterioare, ANPM poate limita, in vederea protejarii retelei nationale de instalatii, intrarile transporturilor de deseuri destinate incineratoarelor clasificate ca instalatii de valorificare, in cazul in care autoritatea publica centrala pentru protectia mediului a stabilit ca asemenea transporturi ar duce la necesitatea eliminarii deseurilor nationale sau ar presupune tratarea respectivelor deseuri intr-un mod care nu este consecvent cu planul national de gestionare a deseurilor.

(5) In cazul in care ANPM aplica prevederile alin. (4), aceasta notifica decizia Comisiei Europene.

(6) ANPM poate, de asemenea, sa limiteze iesirile transporturilor de deseuri din considerente de mediu, astfel cum sunt prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006.

(7) Principiile autonomiei si proximitatii nu semnifica obligatia de a detine la nivel national toate tipurile de instalatii pentru valorificarea si eliminarea deseurilor.

ARTICOLUL 26

La elaborarea documentelor strategice locale si la aprobarea investitiilor in domeniul gestionarii deseurilor, autoritatile publice locale iau in considerare principiul autonomiei si proximitatii, fara a incalca prevederile planului national de gestionare a deseurilor si strategiei nationale de gestionare a deseurilor.

ARTICOLUL 27 Controlul deseurilor periculoase

(1) Producatorii si detinatorii de deseuri periculoase, precum si operatorii economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului sa desfasoare activitati de colectare, transport, stocare si tratare a deseurilor periculoase sunt obligati sa colecteze, sa transporte si sa stocheze separat diferitele categorii de deseuri periculoase, in functie de proprietatile fizicochimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu, astfel incat sa se poata asigura un grad ridicat de protectie a mediului si a sanatatii populatiei potrivit prevederilor art. 21, incluzand asigurarea trasabilitatii de la locul de generare la destinatia finala, pentru a indeplini prevederile art. 48.

(2) Controlul privind generarea, colectarea, operatiunile de transfer, stocarea temporara si tratarea in cazul deseurilor periculoase se efectueaza de catre institutiile abilitate prin normele juridice in vigoare si are in vedere, in mod deosebit, originea, destinatia, precum si masurile luate de producatorul de deseuri pentru ambalarea si etichetarea unor astfel de deseuri.

(3) Modalitatea de reglementare a transferului deseurilor periculoase pe teritoriul national este reglementata prin hotarare a Guvernului.

(4) Activitatile prevazute la alin. (1) se urmaresc si se supun controlului Garzii Nationale de Mediu.

ARTICOLUL 28 Interzicerea amestecarii deseurilor periculoase

(1) Producatorii si detinatorii de deseuri periculoase, inclusiv comerciantii si brokerii care intra fizic in posesia deseurilor, au obligatia sa nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase cu alte categorii de deseuri periculoase sau cu alte deseuri, substante ori materiale.

(2) Amestecarea include diluarea substantelor periculoase.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului pot autoriza amestecarea daca:

a) operatiunea de amestecare este efectuata de un operator economic autorizat, potrivit prevederilor art. 34;

b) sunt respectate conditiile prevazute la art. 21, iar efectele nocive ale gestionarii deseurilor asupra sanatatii populatiei si asupra mediului nu sunt agravate;

c) operatiunea de amestecare se realizeaza in conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile;

d) caracterizarea deseurilor prevazuta la art. 8 alin. (4) permite acest proces.

(4) In situatiile in care au fost amestecate in mod ilegal deseuri periculoase, incalcandu-se dispozitiile prezentului articol, detinatorul deseurilor este obligat, cu respectarea prevederilor art. 62, sa efectueze separarea acestora daca este fezabila din punct de vedere tehnic si necesara cu respectarea art. 21.

(5) In cazul in care separarea nu este necesara in conformitate cu alin. (4), detinatorul deseurilor trebuie sa trateze deseurile amestecate in cadrul unei instalatii care dispune de o autorizatie pentru tratarea unui astfel de amestec, in conformitate cu art. 34 si art. 35.

ARTICOLUL 29

(1) Producatorii si detinatorii de deseuri sunt obligati sa se asigure ca pe durata efectuarii operatiunilor de colectare, transport si stocare a deseurilor periculoase, acestea sunt ambalate si etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE, precum si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Transferul deseurilor periculoase pe teritoriul national trebuie sa fie insotit de documentul de identificare prevazut in anexa IB la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

ARTICOLUL 30 Deseurile periculoase provenite din gospodarii

(1) Pana la 1 ianuarie 2025, autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociatiile de dezvoltare intercomunitara ale acestora trebuie sa organizeze colectarea separata a fractiei de deseuri periculoase care provin din gospodarii, sa se asigure ca sunt tratate in conformitate cu art. 4 si 21 si ca nu contamineaza alte fluxuri de deseuri municipale.

(2) Art. 27-29 nu se aplica deseurilor mixte provenite din gospodarii.

(3) Art. 29 nu se aplica fractiunilor separate de deseuri periculoase provenind din gospodarii atat timp cat colectarea, eliminarea sau valorificarea lor nu a fost acceptata de o unitate sau intreprindere care a obtinut o autorizatie sau a fost inregistrata in conformitate cu art. 34 si art. 35.

(4) Persoanele fizice au obligatia sa depuna deseurile provenite din gospodarie, pe tipuri, in sistemul de colectare separata a deseurilor municipale gestionate de operatorii economici prevazuti in Legea nr. 101/2006, republicata, cu modificarile ulterioare, inclusiv in centrele prevazute la art. 60 pct. A lit. h) si i).

(5) Persoanele fizice care detin in gospodarie uleiuri vegetale folosite sunt obligate sa predea cu titlu gratuit intreaga cantitate numai operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de salubritate, colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

ARTICOLUL 31 Uleiurile uzate

(1) Cu respectarea obligatiilor privind gestionarea deseurilor periculoase prevazute la art. 28 si art. 29, producatorii si detinatorii de uleiuri uzate, excluzand persoanele fizice, trebuie sa adopte masurile necesare pentru a se asigura ca:

a) uleiurile uzate sunt colectate separat tinand cont de bunele practici in recipiente inchise etans, rezistente la soc mecanic si termic, cu exceptia cazului in care colectarea separata nu este posibila din punct de vedere tehnic;

b) uleiurile uzate sunt tratate, acordandu-se prioritate regenerarii sau, alternativ, altor operatiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decat regenerarea, in conformitate cu art. 4 si 21;

c) uleiurile uzate prezentand caracteristici diferite nu se amesteca, iar uleiurile uzate nu se amesteca cu alte tipuri de deseuri sau substante, daca o astfel de amestecare impiedica regenerarea lor sau alte operatiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, in ansamblu, asupra mediului decat regenerarea;

d) uleiurile uzate sunt stocate in recipiente adecvate in spatii corespunzator amenajate, imprejmuite si securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.

(2) Statiile de distributie a produselor petroliere si alti operatori economici care comercializeaza uleiuri de motor si de transmisie au urmatoarele obligatii:

a) sa amenajeze in incinta un spatiu de colectare a uleiurilor uzate sau intr-o zona aflata la o distanta acceptabila pentru clienti si sa asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate;

b) sa predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului sa efectueze aceasta operatie;

c) sa afiseze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spatiilor de colectare.

(3) Producatorii si detinatorii de uleiuri uzate, cu exceptia persoanelor fizice, sunt obligati sa predea intreaga cantitate numai operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

(4) APM publica pe site-ul propriu lista cu operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de salubritate, colectare, valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate.

ARTICOLUL 32

(1) Producatorii si importatorii de uleiuri si lubrifianti sunt obligati sa informeze publicul asupra necesitatii colectarii si despre beneficiile aduse de valorificarea si/sau eliminarea adecvate a uleiurilor uzate; informatia trebuie amplasata in locuri vizibile la toate punctele de comercializare si trebuie sa contina urmatorul text:

Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupa utilizare!”

(2) Uleiurile de motor si de transmisie destinate comercializarii trebuie sa aiba inscriptionat pe ambalaj urmatorul text:

„Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat dupa utilizare! Este interzisa amestecarea acestui ulei cu solventi, lichid de frana si lichid de racire. Este interzisa utilizarea acestuia drept carburant in amestec cu motorina”.

(3) In scopul colectarii separate a uleiurilor uzate si al tratarii lor corespunzatoare, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului adopta sau dupa caz propune potrivit conditiilor nationale, prin ordin al ministrului sau hotarare a Guvernului, masuri noi, cum ar fi cerinte tehnice, responsabilitatea producatorilor, instrumente economice sau acorduri voluntare.

(4) Pentru a acorda prioritate regenerarii uleiurilor uzate se respecta prevederile art. 11 sau art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul transferului de uleiuri uzate dinspre Romania catre instalatii de incinerare sau coincinerare aflate pe teritoriul altor state membre ori tari terte.

ARTICOLUL 33 Biodeseurile

(1) Autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociatiile de dezvoltare intercomunitara ale acestora cu respectarea art. 16 alin. (1), (2) si (4) trebuie ca pana la 31 decembrie 2023 sa organizeze colectarea separata si reciclarea la sursa a biodeseurilor sau colectarea separata a acestora fara a le amesteca cu alte tipuri de deseuri.

(2) APM stabileste si decide prin autorizatia de mediu daca deseurile cu proprietati similare in materie de biodegradabilitate si compostabilitate care sunt conforme cu standardele europene, normele tehnice prevazute de Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deseurilor nepericuloase compostabile sau cu standarde/norme nationale echivalente pentru ambalaje valorificabile prin compostare si biodegradare pot fi colectate impreuna cu biodeseurile.

(3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului adopta sau, dupa caz, propune prin intermediul ghidurilor/ordinelor de ministru/hotararilor de Guvern masuri adecvate in conformitate cu art. 4 si 21, pentru a:

a) incuraja reciclarea, inclusiv compostarea si fermentarea biodeseurilor, intr-un mod care asigura un inalt nivel de protectie a mediului, rezultatele acestei reciclari respectand standarde relevante de inalta calitate;

b) incuraja producerea de compost in gospodarii; si

c) promova utilizarea unor materiale produse din biodeseuri.

(4) Metodologia de calcul al biodeseurilor municipale separate si reciclate la sursa prevazuta la alin. (1) este descrisa in anexa nr. II la Decizia de punere in aplicare (UE) 2019/1.004 a Comisiei din 7 iunie 2019 de stabilire a normelor pentru calculul, verificarea si raportarea datelor privind deseurile in conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Deciziei de punere in aplicare C (2012) 2.384 a Comisiei.

echipa consultanti ENVIROCONS

Afla cum EnviroCons te poate ajuta sa iti indeplinesti toate obligatiile de mediu, corect si la timp:

Gestiune Deseuri

Intocmim evidentele si depunem la termen raportarile periodice pentru deseurile generate (APM, ANPM, MEC)

Autorizatii & Vize

Oferim solutii optime pentru obtinere sau revizuire autorizatii de mediu si asiguram viza anuala in timp util.

Declaratii AFM & OIREP

Facem calculele, propunem solutiile de optimizare costuri si depunem declaratiile/raportarile necesare.

CAPITOLUL IV – Autorizare si inregistrare

ARTICOLUL 34

(1) Toate unitatile sau intreprinderile care desfasoara activitati de colectare, salubritate, tratare a deseurilor sunt obligate sa obtina o autorizatie/autorizatie integrata de mediu emisa de catre autoritatile competente pentru protectia mediului.

(11) Autorizatia/Autorizatia integrata de mediu se emite numai pentru operatorii economici persoane juridice.

(2) Autorizatia/Autorizatia integrata de mediu trebuie sa contina urmatoarea lista care nu este exhaustiva:

a) codul/codurile operatiilor de eliminare/valorificare potrivit anexelor nr. 3 si 7;

b) tehnologia aplicata pentru fiecare tip de operatiune;

c) tipurile si cantitatile exprimate in tone si volum de deseuri care pot fi tratate, inclusiv originea acestora;

d) tipurile si cantitatile de deseuri si/sau produse care rezulta din instalatie exprimate in tone/an si volum;

e) conditiile tehnice si tehnologice de functionare a instalatiei de tratare;

f) masurile de siguranta si de prevenire care trebuie luate;

g) modul de operare a instalatiei de tratare astfel incat sa nu apara efecte daunatoare sau disconfort asupra mediului sau sanatatii umane;

h) monitorizarea si controlul instalatiei de tratare, dupa caz, astfel incat sa nu puna in pericol sanatatea umana si sa nu dauneze mediului;

i) masurile de inchidere si de intretinere ulterioara, dupa caz;

j) specificarea perioadei de timp si a capacitatii de stocare exprimate in volum si tone a deseurilor de pe amplasament.

(3) Autorizatia/Autorizatia integrata de mediu se emite si se revizuieste in conformitate cu prevederile art. 12, art. 13 si art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Autorizatia/Autorizatia integrata de mediu prin care autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis ca sunt respectate conditiile prevazute la art. 5 alin. (1) si art. 6 alin. (1) trebuie sa contina un plan de monitorizare a respectarii criteriilor, iar in cazul in care se constata, de catre reprezentantii Garzii Nationale de Mediu sau ai autoritatii centrale/teritoriale pentru protectia mediului, neindeplinirea vreunui criteriu se recurge la incadrarea materialelor in cauza ca deseuri, urmand sa fie gestionate potrivit legislatiei aplicabile.

(5) Unitatile sau intreprinderile care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sunt obligate sa depuna la autoritatea competenta pentru protectia mediului documentatia completata conform prevederilor alin. (2) si sa solicite revizuirea autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu pana la data de 1 februarie 2024.

ARTICOLUL 35

(1) In cazul in care APM considera ca metoda de tratare propusa nu este acceptabila din punctul de vedere al protectiei mediului, in special atunci cand metoda nu este conforma cu prevederile art. 21, aceasta refuza emiterea autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu.

(2) Toate autorizatiile/autorizatiile integrate de mediu pentru operatiuni de incinerare sau coincinerare cu recuperare de energie a deseurilor se emit cu conditia ca valorificarea sa se realizeze cu eficienta energetica ridicata.

(3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului impreuna cu celelalte autoritati publice centrale propun, daca este cazul, prin lege procedura prin care se combina autorizatia emisa potrivit art. 34 alin. (1) cu alte autorizatii emise in baza altei legislatii nationale sau comunitare pentru a forma o singura autorizatie in cazul in care un astfel de format inlatura:

a) dublarea inutila de informatii; si

b) repetarea muncii de catre operator sau autoritatea competenta care emite autorizatii.

ARTICOLUL 36

(1) ANPM tine un registru cu urmatoarele tipuri de operatori economici, care nu se supun autorizarii:

a) operatorii economici care transporta deseuri nepericuloase in sistem profesional;

b) comerciantii care nu intra fizic in posesia deseurilor sau brokerii.

(2) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa se inscrie in registrul tinut de ANPM.

(3) Operatorii economici care desfasoara activitati de reparare a produselor sunt obligati sa se inscrie intr-un registru tinut de ANPM, potrivit procedurii aprobate prin ordin de ministru, in termen de 180 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.

(4) In vederea reducerii sarcinii administrative asociate procesului de inregistrare, agentiile judetene pentru protectia mediului transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului informatiile pe care le detin cu privire la persoanele fizice si juridice prevazute la alin. (1).

(5) Institutiile care desfasoara activitati care privesc apararea tarii, securitatea nationala si ordinea publica nu se inregistreaza in registrul prevazut la alin. (1).

CAPITOLUL V – Planuri si programe (propuse prin noua Ordonanta 92 din 2021)

ARTICOLUL 37 Planurile de gestionare a deseurilor

(1) Pentru indeplinirea obiectivelor prezentei ordonante de urgenta se elaboreaza planuri de gestionare a deseurilor la nivel national, judetean si al municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 1, 4, 21 si 25.

(2) Planul national de gestionare a deseurilor, denumit in continuare PNGD, se elaboreaza de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si acopera intregul teritoriu geografic al Romaniei.

(3) Planul prevazut la alin. (2) se aproba prin hotarare a Guvernului si se notifica Comisiei Europene.

ARTICOLUL 38

(1) In baza principiilor, obiectivelor strategice, politicii descrise de PNGD si a cadrului general din Ordinul ministrului mediului nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea si revizuirea planurilor judetene de gestionare a deseurilor si a planului de gestionare a deseurilor pentru municipiul Bucuresti, consiliile judetene si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in colaborare cu APM, elaboreaza/realizeaza/revizuiesc planurile judetene de gestionare a deseurilor, denumite in continuare PJGD, si planul de gestionare a deseurilor pentru municipiul Bucuresti, denumit in continuare PMGD.

(2) PJGD se aproba prin hotarare a Consiliului Judetean, iar PMGD, prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu avizul APM.

(3) PJGD se actualizeaza in baza investitiilor necesare pentru conformarea cu programele de finantare, dupa notificarea APM pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

ARTICOLUL 39

(1) Realizarea studiilor, expertizelor si proiectelor necesare pentru elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor poate fi incredintata cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.

(2) Elaborarea si avizarea planurilor de gestionare a deseurilor se fac cu respectarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, potrivit hotararii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe.

(3) Autoritatile publice si operatorii economici au obligatia furnizarii datelor necesare elaborarii planurilor, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 40

(1) Planurile de gestionare a deseurilor cuprind o analiza a situatiei actuale in domeniul gestionarii deseurilor de pe teritoriul geografic in cauza, masurile care trebuie luate pentru imbunatatirea conditiilor de mediu in cazul pregatirii pentru reutilizare, reciclare, valorificare si eliminare, precum si o evaluare a modului in care planurile vor ajuta la punerea in aplicare a obiectivelor si dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.

(2) Planurile de gestionare a deseurilor prevazute la alin. (1) contin, dupa caz si luand in considerare nivelul geografic si acoperirea zonei de planificare, urmatoarele, fara a se rezuma la:

a) tipul, cantitatea si sursa deseurilor generate pe teritoriu, deseurile care ar putea fi expediate de pe sau pe teritoriul national, precum si o evaluare a evolutiei viitoare a fluxurilor de deseuri, luand in considerare impactul preconizat al masurilor stabilite in programul de prevenire a deseurilor elaborat potrivit art. 41 si 42;

b) principalele instalatii de eliminare si valorificare existente, inclusiv orice dispozitii speciale pentru uleiurile uzate, deseurile periculoase, deseurile care contin cantitati semnificative de materii prime critice sau fluxurile de deseuri care fac obiectul legislatiei specifice a Uniunii Europene;

c) o evaluare a necesarului de inchidere a instalatiilor de deseuri existente si de infrastructura suplimentara pentru instalatiile de deseuri in conformitate cu art. 25;

d) o evaluare a investitiilor si a altor mijloace financiare, inclusiv pentru autoritatile locale, necesare pentru a face fata nevoilor respective;

e) informatii privind masurile pentru indeplinirea obiectivelor stabilite de prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deseurilor sau in alte documente strategice care acopera intreg teritoriul national;

f) o evaluare a schemelor existente de colectare a deseurilor, inclusiv a acoperirii materiale si teritoriale a colectarii separate, precum si masuri de imbunatatire a functionarii sale, a tuturor derogarilor acordate in conformitate cu art. 16 alin. (4), precum si a necesarului de noi scheme de colectare;

g) informatii suficiente cu privire la criteriile de identificare a amplasamentului si la capacitatea viitoare de eliminare sau de operare a instalatiilor majore de valorificare, daca este cazul;

h) politici generale de gestionare a deseurilor, inclusiv tehnologii si metode planificate de gestionare a deseurilor sau politici privind deseurile care ridica probleme specifice de gestionare;

i) masuri de combatere si de prevenire a tuturor formelor de aruncare a deseurilor si de curatare a tuturor tipurilor de deseuri;

j) indicatori si obiective calitative sau cantitative corespunzatoare, in special in ceea ce priveste cantitatea de deseuri generate si tratarea acestora si deseurile municipale care sunt eliminate sau supuse valorificarii energetice;

k) masurile luate pentru a pune in aplicare norma nationala de transpunere a Directivei (UE) 2019/904/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.

(3) Luand in considerare nivelul geografic si acoperirea zonei de planificare, planurile prevazute la alin. (1) pot contine:

a) aspectele organizationale legate de gestionarea deseurilor, inclusiv o descriere a alocarii responsabilitatilor intre actorii publici si privati care se ocupa cu gestionarea deseurilor;

b) o analiza a utilitatii si a adecvarii utilizarii instrumentelor economice si de alta natura pentru rezolvarea diverselor probleme legate de deseuri, luand in considerare necesitatea mentinerii unei bune functionari a pietei interne;

c) utilizarea unor campanii de sensibilizare si de informare adresate publicului larg sau unor categorii speciale de consumatori;

d) depozite de deseuri istorice si masuri pentru reabilitarea acestora.

(4) Planurile de gestionare a deseurilor respecta dispozitiile art. 23 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare, in materie de planificare a deseurilor de ambalaje, obiectivele prevazute la art. 17 si art. 18 alin. (1) si (2) din prezenta ordonanta de urgenta si cerintele de la art. 5-9 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2021 si, in scopul prevenirii aruncarii de deseuri, cerintele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, aprobata cu modificari prin Legea nr. 6/2011, cu modificarile ulterioare, si anexa nr. 3 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) PJGD si PMGD, in plus de cele prevazute la alin. (1) – (3), contin si o evaluare a deficitului de investitii care sa justifice necesitatea unor infrastructuri de gestionare a deseurilor suplimentare sau modernizarea celor existente, cu informatii privind sursele de venituri disponibile pentru a acoperi costurile de exploatare si de intretinere.

ARTICOLUL 41 Programe de prevenire a generarii deseurilor

(1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, potrivit prevederilor art. 1 si 4, promoveaza prin hotarare a Guvernului programe de prevenire a generarii deseurilor la nivel national, pe baza informatiilor transmise de catre autoritatile prevazute la art. 13.

(2) Programele de prevenire a generarii deseurilor pot sa faca parte din planurile de gestionare a deseurilor prevazute la art. 37, din alte programe de politici de mediu sau sa fie elaborate ca programe distincte.

(3) In cazul in care programele prevazute la alin. (1) sunt integrate in planurile de gestionare a deseurilor sau in alte programe, masurile de prevenire a generarii deseurilor trebuie identificate clar.

(4) Programele de prevenire a generarii deseurilor la nivel national descriu, acolo unde este cazul, contributia instrumentelor si a masurilor enumerate in anexa nr. 2 si evalueaza utilitatea exemplelor de masuri indicate in anexa nr. 8 sau a altor masuri corespunzatoare.

(5) Programele de prevenire a generarii deseurilor la nivel national descriu masurile existente de prevenire a generarii deseurilor si contributia acestora la prevenirea generarii deseurilor in scopul eliminarii legaturii dintre cresterea economica si impactul asupra mediului asociat cu generarea de deseuri.

(6) Masurile de sprijin din anexele nr. 2 si 8 susceptibile a implica ajutor de stat vor fi acordate cu respectarea legislatiei europene si nationale in vigoare in acest domeniu.

ARTICOLUL 42

Autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, autoritatea publica centrala cu atributii in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, impreuna cu autoritatea publica centrala cu atributii in domeniul protectiei mediului, adopta programe specifice de prevenire a generarii de deseuri alimentare in cadrul programelor nationale de prevenire a generarii deseurilor.

ARTICOLUL 43 Evaluarea/Monitorizarea si revizuirea planurilor si a programelor

(1) Planul national de gestionare a deseurilor si programul national de prevenire a generarii deseurilor se evalueaza cel putin o data la 6 ani si se revizuiesc, dupa caz, de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, in baza raportului de monitorizare intocmit de ANPM, avand in vedere prevederile art. 13 si 17, acolo unde acestea sunt aplicabile.

(2) Planul national de gestionare a deseurilor si programul national de prevenire a generarii deseurilor se monitorizeaza anual de catre ANPM.

(3) PJGD si PMGD, respectiv programele judetene si al municipiului Bucuresti de prevenire a generarii deseurilor, ca parte integranta din PJGD si PMGD, se monitorizeaza anual, se evalueaza de catre APM, o data la 2 ani si se revizuiesc, dupa caz, de catre Consiliul Judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in baza raportului de monitorizare/evaluare intocmit de APM.

(4) Metodologia pentru monitorizarea si evaluarea PNGD se adopta prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 180 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.

ARTICOLUL 44

(1) Persoana juridica ce exercita o activitate de natura comerciala sau industriala, pentru care autoritatea competenta pentru protectia mediului a emis o autorizatie de mediu/autorizatie integrata de mediu, avand in vedere rezultatele unui audit de deseuri, este obligata sa intocmeasca si sa implementeze un program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie sau, dupa caz, de la orice produs fabricat, inclusiv masuri care respecta un anumit design al produselor, si sa adopte masuri de reducere a periculozitatii deseurilor.

(2) Programul prevazut la alin. (1) se poate elabora si de catre o terta persoana/asociatie profesionala.

(3) Programul prevazut la alin. (1) se publica pe pagina de internet a persoanei juridice si se transmite anual agentiei judetene pentru protectia mediului, inclusiv progresul inregistrat, pana la 31 mai anul urmator raportarii.

ARTICOLUL 45 Participarea publicului

(1) Autoritatile pentru protectia mediului care elaboreaza, colaboreaza, dupa caz, si promoveaza planurile de gestionare a deseurilor si programele de prevenire a generarii deseurilor afiseaza pe site-ul propriu planurile si programele, astfel incat partile interesate, autoritatile relevante, precum si publicul sa aiba:

a) posibilitatea de a participa la elaborarea lor;

b) acces la acestea, odata elaborate.

(2) Participarea partilor interesate, a autoritatilor relevante si a publicului la elaborarea planurilor si programelor promovate se realizeaza potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.076/2004, cu modificarile ulterioare, Hotararii Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participarii publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.

ARTICOLUL 46 Cooperarea

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului coopereaza, daca este cazul, cu alte state membre interesate si cu Comisia Europeana la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor si a programelor de prevenire a generarii deseurilor prevazute la art. 37, art. 40, art. 41 si art. 42.

ARTICOLUL 47 Informatii care trebuie prezentate Comisiei Europene

(1) APM informeaza autoritatea publica centrala pentru protectia mediului cu privire la adoptarea sau revizuirea planurilor si programelor elaborate la nivel local prevazute la art. 38 alin (1).

(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului informeaza Comisia Europeana cu privire la planurile de gestionare a deseurilor si programele de prevenire a generarii deseurilor prevazute la art. 37, art. 40, art. 41 si art. 42 in momentul in care au fost adoptate si in cazul in care au survenit modificari importante in cadrul planurilor si programelor.

ARTICOLUL 48 Pastrarea evidentei

(1) Producatorii de deseuri nepericuloase, unitatile si intreprinderile prevazute la art. 34, producatorii de deseuri periculoase si unitatile si intreprinderile care colecteaza sau transporta deseuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori actioneaza in calitate de comercianti si de brokeri de deseuri periculoase si nepericuloase tin o evidenta cronologica lunara, o publica in format tabelar si o pun la dispozitia agentiei judetene pentru protectia mediului electronic in sistemul pus la dispozitie de ANPM, pana la 15 martie anul urmator raportarii, precum si la cerere autoritatilor competente de control, dupa:

a) codul deseului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea in tone, natura si originea deseurilor generate, precum si cantitatea de produse si materiale care rezulta din pregatirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operatiuni de valorificare, eliminare;

b) destinatia, frecventa colectarii, modul de transport si metoda de tratare prevazuta pentru deseuri, atunci cand este relevant; si

c) cantitatea de deseuri in tone incredintata spre eliminare.

(2) Producatorii si detinatorii de deseuri periculoase sunt obligati sa detina buletinele de analiza care caracterizeaza deseurile periculoase si sa le transmita, la cerere, autoritatilor competente pentru protectia mediului.

(3) ANPM elaboreaza procedura de raportare a datelor si informatiilor prevazute la alin. (1) in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, care va fi aprobata prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

(4) APM pastreaza pentru scopuri statistice, cel putin 5 ani, evidentele prevazute la alin. (1).

(5) Operatorii economici prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel putin 3 ani, cu exceptia operatorilor economici care desfasoara activitati de transport, care trebuie sa pastreze evidenta timp de cel putin 12 luni.

(6) La cererea autoritatilor competente sau a unui detinator anterior, operatorii economici prevazuti la alin. (1) trebuie sa furnizeze documentele justificative conform carora operatiunile de gestionare au fost efectuate.

(7) ANPM instituie un registru electronic sau registre coordonate pentru a inregistra datele privind deseurile prevazute la alin. (1) care acopera intregul teritoriu geografic.

(8) ANPM, dupa caz, poate institui astfel de registre si pentru alte fluxuri de deseuri, in special pentru fluxurile de deseuri in privinta carora sunt stabilite obiective in actele legislative ale Uniunii Europene.

(9) ANPM utilizeaza datele privind deseurile raportate de operatorii industriali in cadrul registrului european al emisiilor si transferului de poluanti, infiintat in temeiul Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru european al emisiilor si transferului de poluanti si de modificare a Directivelor 91/689/CEE si 96/61/CE ale Consiliului.

(10) ANPM centralizeaza informatiile prevazute la art. 49 alin. (13) si publica anual un raport national sau include informatiile in Raportul anual privind starea mediului.

(11) Producatorii si detinatorii de deseuri din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala tin o evidenta cronologica lunara tabelara a deseurilor in propriile registre electronice si o pun la dispozitia ANPM anual, prin structurile de specialitate din cadrul autoritatilor publice centrale ale acestora.

(12) Registrele prevazute la alin. (11) contin:

a) codul deseului potrivit art. 7 alin. (1), cantitatea (tone), natura si originea deseurilor generate, precum si cantitatea de produse si materiale care rezulta din pregatirea pentru reutilizare, din reciclare sau din alte operatiuni de valorificare, eliminare;

b) destinatia, frecventa colectarii, modul de transport si metoda de tratare prevazuta pentru deseuri, atunci cand este relevant; si

c) cantitatea de deseuri (tone) incredintata spre eliminare.

ARTICOLUL 49 Raportare

(1) ANPM raporteaza Comisiei Europene, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea in aplicare a art. 17 alin. (5) lit. (b) – (e), alin. (7) si art. 18 alin. (3) potrivit Deciziei de punere in aplicare (UE) 2019/1.004.

(2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului raporteaza Comisiei Europene informatii potrivit art. 18 alin. (1) si alin. (2).

(3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si ANPM raporteaza datele prevazute la alin. (1) si (2) pe cale electronica, in termen de 18 luni de la sfarsitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele in formatul stabilit de Comisia Europeana prin Decizia de punere in aplicare (UE) 2019/1.004.

(4) Prima perioada de raportare potrivit alin. (3), alin (6) si alin (7) contine date incepand din anul 2020.

(5) In scopul verificarii conformarii cu art. 17 alin. (5) lit. (c) – (e) si cu art. 18 alin. (3), ANPM raporteaza cantitatea de deseuri pregatita pentru reutilizare, separat de cantitatea de deseuri reciclate.

(6) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului impreuna cu autoritatea publica centrala cu atributii in domeniul economiei si autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul agriculturii si al dezvoltarii rurale raporteaza Comisiei Europene, in termen de 18 luni de la sfarsitul anului de raportare, punerea in aplicare a art. 14 alin. (2) si (4) pentru fiecare an calendaristic potrivit Deciziei de punere in aplicare (UE) 2019/2.000 a Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unui format pentru raportarea datelor privind deseurile alimentare si pentru transmiterea raportului de control al calitatii in conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului [notificata cu numarul C (2019) 8577] si Decizia de punere in aplicare (UE) 2021/19.

(7) ANPM raporteaza Comisiei Europene datele pentru fiecare an calendaristic privind uleiurile minerale sau lubrifiantii sintetici sau uleiurile industriale introduse pe piata si uleiurile uzate colectate si tratate separat, in termen de 18 luni de la sfarsitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele, in formatul stabilit de Comisia Europeana prin Decizia de punere in aplicare (UE) 2019/1.004.

(8) Datele raportate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si ANPM in conformitate cu prezentul articol sunt insotite de un raport privind verificarea calitatii si de un raport privind masurile adoptate in temeiul art. 19 alin. (4) si alin. (12) potrivit Deciziei de punere in aplicare (UE) 2019/1004, care includ informatii detaliate cu privire la ratele medii ale pierderilor, daca este cazul in formatul stabilit de Comisia Europeana.

(9) Titularii pe numele carora au fost emise autorizatii de construire si/sau desfiintari si producatorii si detinatorii de uleiuri uzate trebuie sa raporteze anual APM, pana la 30 aprilie a anului urmator celui pentru care se raporteaza, conformarea cu art. 17 alin. (7) si masurile adoptate potrivit art. 31 alin (1).

(10) ANPM raporteaza ca rambleiere operatiunea de reprocesare a deseurilor in urma careia se obtin materiale ce urmeaza sa fie folosite pentru operatiuni de rambleiere si cantitatea de deseuri utilizata pentru operatiuni de rambleiere si alte operatiuni de valorificare a materialelor, separat de cantitatea de deseuri pregatite pentru reutilizare sau reciclate.

(11) Operatorii economici prevazuti la art. 13 alin. (5) trebuie sa raporteze anual autoritatii administratiei publice centrale cu atributii in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale si ANPM, dupa caz, masurile adoptate si progresul inregistrat.

(12) Producatorii care introduc pe piata din Romania produse reutilizate care includ atat produse reparate, cat si produse uzate care au parcurs operatia de pregatire pentru reutilizare trebuie sa puna la dispozitia autoritatii publice centrale in domeniul economiei si autoritatilor pentru protectia mediului o evidenta cronologica a cantitatilor de produse reutilizate, componentelor reutilizate, deseurilor rezultate din procesul de pregatire pentru reutilizare, tipurilor si a beneficiarilor produselor respective potrivit normei prevazute la art. 14 alin. (5).

(13) Autoritatea administratiei publice centrale cu atributii in domeniul economiei, si mediului de afaceri raporteaza Comisiei Europene pe cale electronica informatiile colectate potrivit alin. (12), cu respectarea Deciziei de punere in aplicare (UE) 2021/19, incepand cu primul an calendaristic intreg dupa adoptarea respectivului act.

(14) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara, unitatile administrativ-teritoriale care nu fac parte dintr-o asociatie de dezvoltare intercomunitara, operatorii de salubritate au obligatia de a raporta agentiei judetene pentru protectia mediului anual in registrul/registrele instituit/e de ANPM:

a) cantitatile de deseuri generate si gestionate, cantitatile de deseuri reciclabile colectate separat, inclusiv biodeseuri, cantitatea de deseuri pregatite pentru reutilizare si reciclare, capacitatea autorizata si utila a instalatiilor folosind, unde este cazul, anexa IV, partea A, partea B, punctul III din Decizia de punere in aplicare (UE) 2019/1.004;

b) la cerere, alte informatii cu privire la performanta si functionarea sistemului integrat de gestionare a deseurilor.

(15) Producatorii si detinatorii de deseuri prevazuti la alin. (9), precum si la art. 48 raporteaza datele in registrul/registrele instituit/e de ANPM.

(16) Producatorii si detinatorii de deseuri prevazuti la alin. (9), din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, pun la dispozitia ANPM, anual, informatiile, prin structurile de specialitate din cadrul autoritatilor publice centrale ale acestora.

(17) ANPM elaboreaza procedura si formatul de raportare a datelor si informatiilor prevazute la alin. (9) si alin. (14) in termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, care va fi aprobata prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

 • evidente si raportari
 • (re)autorizari si vize anuale
 • declaratii AFM si OIREP

CAPITOLUL VI – Atributii si raspunderi ale autoritatilor competente ale administratiei publice centrale si locale

ARTICOLUL 50

In legatura cu obiectul si domeniul de aplicare al prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor are urmatoarele atributii:

a) initiaza si propune spre adoptare proiecte de acte normative privind prevenirea generarii de deseuri, gestionarea deseurilor in economia circulara si metodologia de raportare a datelor catre autoritatile de protectie a mediului;

b) elaboreaza Planul National de Gestionare a Deseurilor si Programul National de Prevenire a Generarii de Deseuri, asigura monitorizarea planurilor de masuri prevazute in documentele de planificare, in colaborare cu celelalte autoritati competente, conform legii;

c) face publice documentele de planificare si rapoartele de monitorizare a acestora, pe pagina proprie de internet si pe paginile de internet a autoritatilor judetene pentru protectia mediului;

d) elaboreaza si adopta ghiduri, norme tehnice si instructiuni privind prevenirea generarii de deseuri si gestionarea deseurilor in economia circulara;

e) avizeaza reglementarile specifice in domeniul gestionarii deseurilor elaborate de celelalte autoritati publice;

f) reglementeaza, monitorizeaza si controleaza activitatile de gestionare a deseurilor;

g) autorizeaza prin unitatile subordonate operatiunile prevazute in anexele nr. 3 si 7;

h) gestioneaza baza de date a deseurilor care cad sub incidenta prezentei ordonante de urgenta in colaborare cu celelalte autoritati cu atributii in domeniul bazelor de date a deseurilor, in baza evidentei gestiunii deseurilor raportate autoritatilor competente pentru protectia mediului;

i) intocmeste rapoartele solicitate de Comisia Europeana, impreuna cu celelalte autoritati competente, potrivit legii;

j) intocmeste si publica rapoarte nationale privind situatia gestionarii deseurilor la nivel national;

k) propune si actualizeaza prin ordin de ministru tarife pe fluxurile de deseuri care au directive individuale;

l) initiaza studii integrate privind indicele de generare a deseurilor, compozitia deseurilor in raport cu productia de materii prime si materiale si consumul si cu privire la efectele gestionarii necorespunzatoare a deseurilor asupra calitatii mediului, in colaborare cu celelalte autoritati cu competente in aceste domenii si cu Ministerul Sanatatii;

m) gestioneaza unilateral sau impreuna cu alte autoritati asistenta financiara din fonduri externe rambursabile si nerambursabile acordate Romaniei pentru domeniul gestiunii deseurilor, in limita domeniului sau de activitate;

n) organizeaza si deruleaza impreuna cu celelalte autoritati publice centrale si locale si cu organizatiile neguvernamentale programe de instruire si educare a populatiei privind prevenirea generarii de deseuri si gestionarea deseurilor;

o) initiaza si deruleaza in colaborare cu alte autoritati publice centrale programe, proiecte si campanii de informare a populatiei privind beneficiile prevenirii generarii de deseuri si gestionarea sustenabila a acestora;

p) elaboreaza impreuna cu Ministerul Afacerilor Interne, cooptand si alte autoritati daca este cazul, ghiduri/proceduri privind gestionarea deseurilor generate ca urmare a unei situatii de urgenta;

q) promoveaza, daca este cazul, cu sprijinul autoritatilor publice centrale din domeniul finantelor, cercetarii, economiei, coordonarii programelor finantate din fonduri europene structurale si investitii, agriculturii si dezvoltarii rurale, sanitar-veterinar si siguranta alimentelor, prin hotarare a Guvernului, ghiduri sau recomandari, instrumente economice si masuri in scopul sustinerii etapelor superioare privind gestionarea deseurilor, tinand cont de ierarhia deseurilor si de regimul deseurilor promovate de legislatia specifica.

ARTICOLUL 51

Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:

a) evalueaza si intocmeste un raport, prin structurile competente, despre posibilul impact asupra sanatatii populatiei determinat de functionarea obiectivelor generatoare de deseuri de orice fel si/sau a obiectivelor care proceseaza deseuri;

b) elaboreaza strategia si programul de gestionare si prevenire a deseurilor rezultate din activitatea medicala si orice alte activitati care genereaza deseurile prevazute la clasa 18 subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului si asigura conditiile de ducere la indeplinire a acestora;

c) elaboreaza reglementari specifice pentru gestionarea si prevenirea deseurilor provenite din activitatile medicale si orice alte activitati care genereaza deseurile prevazute la clasa 18 subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE, cu avizul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;

d) elaboreaza ghiduri, instructiuni, norme de gestionare a deseurilor de medicamente provenite de la populatie;

e) monitorizeaza si controleaza activitatile de gestionare a deseurilor specifice domeniului de activitate, in conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege;

f) coordoneaza implementarea prevederilor legale in domeniul gestionarii deseurilor rezultate din activitatea medicala si orice alte activitati care genereaza deseurile prevazute la clasa 18 subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

g) aproba fonduri directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti pentru monitorizarea si controlul activitatilor legate de gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala la nivel local;

h) infiinteaza si gestioneaza baza de date a deseurilor rezultate din activitatea medicala si orice alte activitati care genereaza deseurile prevazute la clasa 18 subclasa 18 01 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

i) infiinteaza si gestioneaza baza de date privind programele si proiectele care vizeaza investitiile necesare gestionarii sustenabile a deseurilor medicale, programele educationale pentru gestionarea deseurilor medicale si a deseurilor de medicamente generate in gospodariile populatiei;

j) initiaza si deruleaza in colaborare cu alte autoritati, programe, proiecte si campanii de informare a populatiei privind gestionarea sustenabila deseurilor cuprinse in baza de date prevazute la lit. h).

ARTICOLUL 52

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului are urmatoarele atributii:

a) asigura corelarea prevederilor documentelor de politica publica promovate cu prevederile documentelor de politica publica in domeniul deseurilor, promoveaza sinergii si modele de afaceri in care deseurile sau subprodusele unui sector devin resursele altuia si principiile economiei circulare;

b) elaboreaza strategii, programe si politici sectoriale de dezvoltare a activitatilor industriale, cu includerea aspectelor legate de gestionarea deseurilor;

c) initiaza si propune impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor reglementari specifice pentru gestionarea diferitelor categorii de deseuri, precum si pentru operatiunile de reciclare si de valorificare a acestor deseuri;

d) initiaza si propune impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor spre adoptare proiecte de acte normative si scheme de finantare care promoveaza reutilizarea si repararea produselor, productia si consumul durabil, proiectarea ecologica a produselor pentru facilitarea repararii si reutilizarii, marcarea produselor astfel incat consumatorii sa fie informati cu privire la optiunile de gestionare a deseurilor si impactul pe care il exercita asupra mediului aruncarea necorespunzatoare a produsului;

e) elaboreaza impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si adopta ghiduri, norme tehnice si instructiuni privind consumul astfel incat sa se asigure prevenirea generarii de deseuri, sa se incurajeze reutilizarea produselor si gestionarea deseurilor in acord cu prevederile legale privind protectia mediului;

f) initiaza si propune impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor spre adoptare proiecte de acte normative care urmaresc sa armonizeze politica nationala cu cea comunitara cu privire la cerintele legate de produse sau restrictii de introducere pe piata a produselor pentru sustinerea unui consum sustenabil si utilizarea rationala a resurselor naturale;

g) deruleaza, impreuna cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor sau in cooperare cu alte autoritati, campanii de informare si constientizare la nivel national cu privire la consumul sustenabil, proiectarea produselor pentru a facilita repararea si reutilizarea acestora si cu privire la informatiile care se regasesc pe marcajele produselor, astfel incat sa se asigure protejarea mediului;

h) asigura participarea in cadrul Comisiei de supraveghere prevazute la art. 12 alin. (14).

ARTICOLUL 53

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii are urmatoarele atributii:

a) participa, in coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la elaborarea planurilor sectoriale de gestionare a deseurilor provenite din activitatile de transport si auxiliare si urmareste realizarea acestora de catre unitatile/operatorii economici aflate/aflati in subordinea sau sub autoritatea ministerului;

b) participa, in coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la elaborarea reglementarilor specifice privind gestionarea deseurilor provenite din activitatile de transport si auxiliare;

c) participa, in coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la elaborarea de reglementari specifice pentru controlarea activitatii de transport al deseurilor.

ARTICOLUL 54

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale are urmatoarele atributii:

a) colaboreaza cu alte autoritati competente, initiaza si promoveaza acte normative care promoveaza prevenirea sau reducerea generarii de deseuri alimentare in cadrul productiei primare, al prelucrarii si fabricarii, al comertului cu amanuntul si al altor tipuri de distributie de produse alimentare, al restaurantelor si al serviciilor de alimentatie, precum si al gospodariilor;

b) colaboreaza cu Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si alte autoritati, promoveaza actiuni necesare pentru incurajarea donatiilor de produse alimentare si alte forme de redistribuire pentru consumul uman, acordand prioritate uzului uman fata de hrana pentru animale si fata de prelucrarea ulterioara in produse nealimentare;

c) avizeaza propunerile de amplasamente pe terenurile cu destinatie agricola pentru instalatii pentru gestionarea deseurilor, depozite de deseuri, potrivit legislatiei in vigoare;

d) aproba si controleaza modul de utilizare a deseurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor in agricultura;

e) deruleaza, in mod individual sau in cooperare cu alte autoritati, campanii de informare si constientizare la nivel national cu privire la semnificatia risipei alimentare si a dateilimita de consum sau a datei minime de valabilitate;

f) colaboreaza cu alte autoritati competente, initiaza si propune masuri care privesc materiale plastice din deseurile marine provenite din echipamente de pescuit aruncate, inclusiv abandonate si pierdute;

g) colaboreaza cu celelalte autoritati publice pentru promovarea si implementarea de masuri care vizeaza consumul sustenabil, in acord cu cerintele de mediu si de sanatate publica.

ARTICOLUL 55

(1) Gestionarea deseurilor care sunt generate in urma operatiunilor care au loc in sectorul administrativ al institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta, in masura in care aplicarea acesteia nu pericliteaza pastrarea secretului si/sau securitatea nationala.

(2) Pentru alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1), Ministerul Apararii Nationale elaboreaza reglementari specifice pentru gestionarea deseurilor, avizate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.

(3) Prin protocol de colaborare dintre ministrul apararii nationale si ministrul mediului, apelor si padurilor se defineste modul de desfasurare a actiunilor in comun pentru prevenirea, verificarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si constatatarea efectelor poluarilor accidentale produse ca urmare a desfasurarii de activitati militare in afara terenurilor, obiectivelor, incintelor si zonelor cu regim special apartinand Ministerului Apararii Nationale.

(4) Prin protocol de colaborare, daca este cazul, dintre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si institutiile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala se defineste modul de desfasurare a actiunilor in comun pentru prevenirea, verificarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

ARTICOLUL 56

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei are urmatoarele atributii:

a) participa la elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala si asigura conditiile de ducere la indeplinire a acestora;

b) asigura corelarea prevederilor planificarii de urbanism si amenajare a teritoriului cu documentele de politica publica din domeniul deseurilor, astfel incat sa se evite crearea arealelor de conflict in zonele in care este prezenta infrastructura destinata gestionarii deseurilor, sa se ia masurile care se impun legal in situatia in care este nevoie de noi proiecte de investitii, asigurandu-se astfel protectia mediului si sanatatea populatiei;

c) sprijina administratiile publice locale in indeplinirea atributiilor si raspunderilor ce le revin pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta si a altor prevederi legale referitoare la deseuri.

ARTICOLUL 57

Ministerul Educatiei are urmatoarele atributii:

a) initiaza in colaborare cu celelalte autoritati publice centrale programe si proiecte de cercetare universitara in domeniul tehnologiilor inovatoare care sa contribuie la reducerea poluarii si imbunatatirea calitatii mediului;

b) initiaza programe universitare de formare privind domeniul deseurilor si economia circulara;

c) stimularea comportamentului responsabil al elevilor/studentilor in unitatile/institutiile de invatamant prin desfasurarea de activitati de informare privind consumul sustenabil, prevenirea generarii de deseuri si gestionarea sustenabila a deseurilor.

ARTICOLUL 58

Ministerul Finantelor are urmatoarele atributii:

a) colaboreaza cu alte autoritati publice pentru promovarea de instrumente economice si alte masuri, in scopul de a oferi stimulente financiare pentru aplicarea ierarhiei deseurilor;

b) colaboreaza si sprijina impreuna cu alte autoritati publice centrale modelele durabile de consum si de productie;

c) incurajeaza impreuna cu alte autoritati publice centrale conceperea, fabricarea si utilizarea produselor care sunt eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, sunt durabile, pot fi reparate, reutilizate si modernizate;

d) colaboreaza cu alte autoritati publice centrale pentru reducerea continutului de substante periculoase in materiale si produse, fara a aduce atingere cerintelor legale armonizate prevazute la nivelul Uniunii Europene referitoare la respectivele materiale si produse;

e) elaboreaza si transmite Comisiei Europene, pe baza informatiilor transmise de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor – ANPM in conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 2021/770 al Consiliului din 30 aprilie 2021 privind calcularea resursei proprii bazate pe deseurile de ambalaje din plastic care nu sunt reciclate, privind metodele si procedura de punere la dispozitie a resursei proprii respective, privind masurile menite sa raspunda necesitatilor trezoreriei si privind anumite aspecte legate de resursa proprie bazata pe venitul national brut.

ARTICOLUL 59

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor:

a) colaboreaza cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si alte autoritati competente, elaboreaza strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor rezultate din agricultura si din industria alimentara si urmareste realizarea acestora de catre societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si alti operatori economici din aceste sectoare economice;

b) colaboreaza cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si alte autoritati competente, participa la elaborarea de reglementari specifice privind gestionarea deseurilor provenite din industria alimentara;

c) colaboreaza cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si alte autoritati competente, promoveaza masuri necesare pentru incurajarea donatiilor de produse alimentare si alte forme de redistribuire pentru consumul uman, acordand prioritate uzului uman fata de hrana pentru animale si fata de prelucrarea ulterioara in produse nealimentare;

d) deruleaza in cooperare cu alte autoritati campanii de informare si constientizare la nivel national cu privire la impactul deseurilor alimentare asupra mediului, semnificatia risipei alimentare si a datei-limita de consum sau a datei durabilitatii minimale;

e) colaboreaza cu celelalte autoritati publice pentru promovarea si implementarea de masuri care vizeaza consumul sustenabil, in acord cu cerintele de mediu si de sanatate publica;

f) monitorizeaza masurile de prevenire a generarii deseurilor alimentare in cadrul productiei primare, al prelucrarii si fabricarii, al comertului cu amanuntul si al altor tipuri de distributie de produse alimentare, furnizand Comisiei Europene datele solicitate pe acest domeniu;

g) participa si gestioneaza baza de date privind deseurile alimentare, conform legii.

ARTICOLUL 60

(1) Autoritatile administratiei publice locale, inclusiv a municipiului Bucuresti au urmatoarele obligatii:

A. la nivel de comune, orase si municipii, inclusiv la nivelul municipiului Bucuresti:

a) asigura implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor asumate prin Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana si pentru respectarea prevederilor conventiilor si tratatelor internationale la care Romania este semnatara;

b) urmaresc si asigura indeplinirea prevederilor din PJGD si din programele de prevenire a generarii de deseuri;

c) elaboreaza si alte strategii si programe proprii pentru asigurarea prevenirii generarii de deseuri si gestionarea sustenabila a deseurilor;

d) asigura aprobarea investitiilor in domeniul deseurilor in acord cu prevederile planificarii in domeniul deseurilor si al planificarii urbanistice si de amenajare a teritoriului;

e) hotarasc asocierea sau cooperarea cu alte autoritati ale administratiei publice locale, cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor, in conditiile prevazute de normele juridice in vigoare;

f) desemneaza o persoana din randul angajatilor proprii pentru urmarirea si indeplinirii obligatiilor legale privind gestionarea deseurilor prevazute de legislatia in vigoare;

g) asigura si raspund pentru colectarea separata, transportul, neutralizarea, valorificarea si eliminarea finala a deseurilor, inclusiv a deseurilor menajere periculoase, potrivit prevederilor legale in vigoare;

g1) asigura si raspund pentru colectarea separata, transportul, neutralizarea si eliminarea finala a deseurilor periculoase, provenite din gospodarii, pe cheltuiala autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, de asociatiile de dezvoltare intercomunitara ale acestora, cu posibilitatea recuperarii contravalorii costurilor conform prevederilor art. 22;

h) asigura spatiile necesare pentru colectarea separata a deseurilor, tinand cont de reglementarile urbanistice si de cele emise de Ministerul Sanatatii, dotarea acestora cu containere specifice fiecarui tip de deseu si dezvolta in mod corespunzator centrele infiintate potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru a oferi populatiei posibilitatea de a se debarasa, fara plata, de deseuri de hartie si carton, sticla, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deseuri de echipamente electrice si electronice, deseuri de baterii si acumulatori, ulei vegetal uzat si deseuri voluminoase, inclusiv saltele si mobila;

i) asigura spatii necesare pentru colectarea separata a deseurilor periculoase provenite de la populatie;

j) asigura informarea locuitorilor prin mijloace adecvate si prin postare pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitatilor, inclusiv cu privire la centrele prevazute la lit. h);

k) asigura informarea locuitorilor prin mijloace adecvate si prin postare pe site-ul propriu cu privire la:

(i) modalitatea de selectare a deseurilor in gospodarii si de aruncare a deseurilor in spatiile prevazute la lit. h);

(ii) calendarul de ridicare al deseurilor, pe tipuri si categorii;

(iii) modalitatea de gestionare a deseurilor periculoase generate in gospodarii;

(iv) rezultatele colectarii selective a deseurilor, pe categorii, si a valorificarii acestora;

l) actioneaza pentru refacerea prejudiciului adus mediului in urma gestionarii defectuoase a deseurilor si asigura prin masuri adecvate protectia mediului;

m) asigura si raspund pentru monitorizarea activitatilor legate de gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala, potrivit legii.

B. la nivel judetean si la nivelul municipiului Bucuresti:

a) elaboreaza, adopta si revizuiesc PJGD/PMGD;

b) coordoneaza activitatea consiliilor locale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean privind gestionarea deseurilor;

c) acorda consiliilor locale sprijin si asistenta tehnica in implementarea PJGD si a programelor de prevenire a generarii de deseuri;

d) in limitele competentei si in conditiile legii hotarasc asocierea sau cooperarea cu alte autoritati ale administratiei publice locale, cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali pentru realizarea unor lucrari de interes public privind gestiunea deseurilor;

e) analizeaza propunerile facute de consiliile locale, in vederea elaborarii de prognoze pentru refacerea si protectia mediului;

f) colaboreaza cu consiliile locale in scopul respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta;

g) asigura monitorizarea activitatilor legate de gestionarea deseurilor rezultate din activitatea medicala.

(2) Autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale municipiului Bucuresti aproba, prin hotarari ale consiliului local/judetean/general, masurile necesare pentru interzicerea abandonarii, aruncarii necontrolate a deseurilor sau gestionarii neconforme cu ierarhia deseurilor.

(3) Pentru deseurile generate in gospodariile populatiei, autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale municipiului Bucuresti si, dupa caz, asociatiile de dezvoltare intercomunitara incheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare, in conformitate cu aria declarata, cu toate organizatiile autorizate care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului in vederea indeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale.

(4) Unitatile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor sau asociatiile de dezvoltare intercomunitare solicita organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deseurile municipale care fac obiectul raspunderii extinse a producatorului, stabilite in baza actului normativ care reglementeaza fluxul specific al respectivelor deseuri, si stabilesc modalitatea prin care se platesc serviciile aferente acelor deseuri, prestate de operatorii de salubrizare.

(5) Pentru deseurile care fac obiectul raspunderii extinse a producatorului care se regasesc in deseurile municipale, acoperirea costurilor se face de catre organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului si fara impunerea unor costuri suplimentare in sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare.

(6) Asociatiile de dezvoltare intercomunitara sau unitatile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor utilizeaza sumele incasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deseurile municipale care fac obiectul raspunderii extinse a producatorului exclusiv pentru scopurile carora le sunt destinate.

CAPITOLUL VII – Controalele si evidenta

ARTICOLUL 61

(1) Operatorii economici care efectueaza operatiuni de tratare a deseurilor, precum si cei care, cu titlu profesional, asigura colectarea sau transportul deseurilor, comerciantii, brokerii si producatorii de deseuri periculoase fac obiectul unor controale periodice corespunzatoare efectuate de autoritatile competente.

(2) Controalele privind colectarea, reciclarea, valorificarea, tratarea, eliminarea si transportul deseurilor se efectueaza de catre reprezentanti ai Garzii Nationale de Mediu si au in vedere, in mod deosebit, originea, natura, cantitatea exprimata in tone si destinatia acestora.

(3) Controalele prevazute la alin. (2) se efectueaza si de catre ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane, de ofiteri si subofiteri din cadrul Jandarmeriei Romane, daca este cazul, precum si de personalul politiei locale, in vederea indeplinirii atributiilor stabilite prin normele juridice in vigoare.

(4) In vederea efectuarii controalelor prevazute la alin. (2) si (3) de catre reprezentantii Garzii Nationale de Mediu, ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, precum si de catre personalul politiei locale, producatorii, detinatorii de deseuri si operatorii economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului sa desfasoare activitati de colectare, reciclare, valorificare, tratare, eliminare si transport al deseurilor sunt obligati sa permita accesul pe amplasament.

(5) Autoritatile competente pot tine seama de inregistrarile efectuate in baza Schemei comunitare de management de mediu si audit (EMAS), in special in ceea ce priveste frecventa si intensitatea controalelor.

(6) In unitatile din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala controlul aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se asigura de catre structurile de specialitate din cadrul acestora in conformitate cu prevederile instructiunilor si ordinelor proprii, cu informarea Garzii Nationale de Mediu cu privire la masurile de conformare stabilite in cazul in care se constata neconformitati ce pot determina alterarea caracteristicilor fizico-chimice si structurale ale componentelor naturale si antropice ale mediului din imediata apropiere a amplasamentelor acestora.

ARTICOLUL 62

(1) Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza

a) cu amenda de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, si de la 40.000 lei la 60.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul incalcarii dispozitiilor art. 8 alin. (1), (2) si (4), art. 12 alin. (11) si (12), art. 13 alin. (3), art. 15 alin. (1), alin. (2) lit. a) si b) si alin. (3), art. 16 alin. (1)-(3) si (6), art. 17 alin. (3), (4), (6) si (7), art. 20 alin. (1) si (2), art. 22 alin. (3) si (4), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), (4) si (5), art. 29, 31, art. 34 alin. (1) si (5), art. 36 alin. (2), art. 44 alin. (1) si (3), art. 48 alin. (1), (2), (5) si (6) si art. 61 alin. (4);

b) cu amenda de la 30.000 lei la 45.000 lei, pentru persoanele fizice, si de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul incalcarii dispozitiilor art. 11 si art. 20 alin. (3)-(6);

c) cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, in cazul incalcarii dispozitiilor art. 30 alin. (4) si (5);

d) cu amenda de la 20.000 lei la 45.000 lei, pentru neindeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor ce le revin autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociatiilor de dezvoltare intercomunitara ale acestora, potrivit prevederilor art. 17 alin. (5), art. 30 alin. (1), art. 33 alin. (1), art. 49 alin. (14) si art. 60 alin. (1)-(4) si (6);

e) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice, in cazul incalcarii dispozitiilor art. 32 alin. (1) si (2) si art. 49 alin. (9), (11), (12) si (15).

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza, dupa caz, de comisari si persoane imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu, Garzilor forestiere, autoritatilor administratiei publice locale, politiei locale, precum si de catre ofiteri si agenti de politie din cadrul Politiei Romane, respectiv de ofiteri si subofiteri din cadrul Jandarmeriei Romane, conform atributiilor stabilite prin normele juridice in vigoare.

(3) Constatarea corectitudinii datelor transmise ANPM si agentiilor judetene pentru protectia mediului potrivit dispozitiilor art. 48 alin. (1) se realizeaza de catre comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) in obiectivele, incintele si zonele apartinand structurilor componente ale sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala se realizeaza de catre personalul specializat din cadrul Garzii Nationale de Mediu impreuna cu personalul din structurile specializate din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si Serviciului de Telecomunicatii Speciale in conformitate cu prevederile instructiunilor si ordinelor proprii.

ARTICOLUL 63

In cazul nerespectarii dispozitiilor art. 20 alin. (3) se aplica si urmatoarea sanctiune contraventionala complementara in sarcina si pe cheltuiala contravenientului: ridicarea deseurilor depozitate in alte zone decat cele autorizate, curatarea terenului, precum si eliminarea acestora conform legislatiei in vigoare.

ARTICOLUL 64 (1) In cazul nerespectarii dispozitiilor art. 20 alin. (3)-(6) se aplica sanctiunea contraventionala complementara de confiscare a vehiculelor, bunurilor si mijloacelor folosite la savarsirea contraventiei pentru abandonarea/aruncarea/eliminarea deseurilor in spatii neautorizate, incendierea deseurilor, ingroparea deseurilor, dupa caz.

(11) In cazul nerespectarii dispozitiilor art. 20 alin. (4) se aplica sanctiunea contraventionala complementara de confiscare a deseurilor care au valoare, detinute, pastrate in afara spatiilor autorizate si/sau a caror provenienta nu este dovedita, in conditiile legii.

(2) In cazul confiscarii vehiculului, contravenientul este obligat sa transporte, pe cheltuiala sa, bunul care a facut obiectul confiscarii, la locul de predare in custodie stabilit de agentul constatator.

ARTICOLUL 65

Contraventiilor prevazute la art. 62-64 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 66

(1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda urmatoarele fapte atunci cand cantitatea sau impactul asupra mediului ori asupra vietii, integritatii corporale sau sanatatii persoanelor nu poate fi neglijata:

a) eliminarea deseurilor care au facut obiectul transferului, asa cum este definit de Regulamentul (CE) 1.013/2006, in spatii neautorizate sau prin constituirea de depozite ilegale;

b) colectarea, transportul sau valorificarea de deseuri, inclusiv controlul acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a spatiilor de eliminare, inclusiv actiunile intreprinse de comercianti sau brokeri in procesul de gestionare a deseurilor, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu;

c) comercializarea, abandonarea sau neasigurarea incarcaturii deseurilor pe durata si pe parcursul tranzitarii teritoriului Romaniei;

d) acceptarea de catre operatorii de depozite/incineratoare, in vederea eliminarii, a deseurilor introduse ilegal in tara sau a deseurilor introduse in tara in alte scopuri decat cel al eliminarii si care nu au putut fi utilizate in scopul pentru care au fost introduse.

e) incendierea oricarui tip de deseu si/sau substanta sau obiect;

f) ingroparea deseurilor;

g) eliminarea, detinerea, pastrarea deseurilor in afara spatiilor autorizate;

h) abandonarea, aruncarea si/sau ascunderea deseurilor.

(11) Faptele comise in mod repetat de aceeasi persoana, care, analizate impreuna, releva o cantitate totala de deseuri sau un impact cumulat asupra mediului, vietii, integritatii corporale sau sanatatii persoanelor ce nu poate fi neglijata/neglijat, se pedepsesc potrivit alin. (1), desi acestea, savarsite in mod separat, nu sunt considerate infractiuni in intelesul alineatului respectiv.

(12) Pentru a evalua in ce masura cantitatea sau impactul asupra mediului sau asupra vietii, integritatii corporale sau sanatatii persoanelor nu poate fi neglijata, in sensul prevederilor alin. (1), vor fi avute in considerare urmatoarele:

a) numarul de obiecte considerate deseuri si vizate de actul de conduita ilicit;

b) cantitatea sau volumul deseurilor vizate de actul de conduita ilicit;

c) determina un impact asupra mediului ce nu poate fi neglijat, modificarea, chiar si intr-o proportie mica, a calitatii apei, solului sau subsolului din aria vizata de actul de conduita ilicit;

d) este indeplinita conditia de cantitate ce nu poate fi neglijata sau de impact asupra mediului ce nu poate fi neglijat atunci cand pentru inlaturarea efectului actului de conduita ilicit este necesar un efort ce implica un cost de orice natura.

(2) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 2 la 7 ani urmatoarele fapte:

a) introducerea pe teritoriul Romaniei de aparate, instalatii, echipamente, utilaje, substante si produse folosite si uzate, considerate deseuri in sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri, cu modificarile ulterioare, si carora nu le-a incetat statutul de deseu, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta;

b) refuzul de returnare in tara de origine a deseurilor introduse in tara in alte scopuri decat cel al eliminarii si pentru care s-a dispus masura returnarii de catre autoritatea competenta;

c) neluarea sau nerespectarea masurilor obligatorii in desfasurarea activitatilor de colectare, tratare, transport, valorificare sau eliminare a deseurilor periculoase;

d) introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Romaniei a deseurilor, inclusiv in sau din zonele libere, asa cum sunt instituite prin Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificarile si completarile ulterioare, cu incalcarea dispozitiilor legale in domeniu, in cazul in care aceasta activitate intra in domeniul de aplicare din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, cu modificarile ulterioare, indiferent daca transportul se efectueaza prin una sau mai multe operatiuni;

e) nerespectarea obligatiei prevazute de art. 64 alin. (2).

(3) Pentru faptele prevazute la alin. (2) lit. c) si d), savarsite din culpa, limitele de pedeapsa se reduc la jumatate.

(4) Prin derogare de la dispozitiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul infractiunilor prevazute in prezentul articol, suma corespunzatoare unei zile-amenda pentru persoana juridica este cuprinsa intre 500 lei si 25.000 lei.

(5) Tentativa la infractiunile prevazute la alin. (1) si (2) se pedepseste.

ARTICOLUL 67

Administratiile zonelor libere sunt obligate sa aplice prevederile prezentei ordonante de urgenta in zonele pe care le administreaza.

ARTICOLUL 68

La propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, Guvernul aproba, prin hotarare, modalitatea de gestionare a categoriilor de deseuri prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, precum si normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, daca documentarea realizata a priori indica necesitatea.

ARTICOLUL 69

Accesul publicului la fundamentarea deciziilor privind realizarea unor proiecte de investitii, precum si a planurilor nationale, judetene si sectoriale privind gestionarea deseurilor se face in conditiile legii.

ARTICOLUL 70

(1) Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Anexele nr. 1-4, 6-8 se actualizeaza prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

ARTICOLUL 71

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:

a) Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 220 din 28 martie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 61, care ramane in vigoare inca 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

b) Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007.

(2) Orice trimitere la Hotararea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate se considera a fi facuta la prezenta ordonanta de urgenta.

(3) Orice trimitere la Legea nr. 211/2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facuta la prezenta ordonanta de urgenta.

(4) La data intrarii in vigoare a ordinului prevazut la art. 12 alin. (15) se abroga:

a) art. 25 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si

b) art. 71 din Hotararea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) La data intrarii in vigoare a ordinului prevazut la art. 12 alin. (15), comisiile infiintate in temeiul art. 25 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 71 din Hotararea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, cu modificarile si completarile ulterioare, isi inceteaza activitatea.

(6) Licentele de operare emise in temeiul actelor prevazute la alin. (5) raman valabile 6 luni de la data adoptarii ordinului prevazut la art. 12 alin. (15).

(7) Documentatiile depuse in temeiul actelor prevazute la alin. (5) pentru obtinerea licentelor de operare/autorizatiilor se refac de catre solicitanti, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a ordinului prevazut la art. 12 alin. (15).

(8) Actele normative si administrative emise in temeiul Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate raman valabile si sunt aplicabile pana la intrarea in vigoare a actelor administrative care au acelasi obiect de reglementare si care vor fi adoptate in temeiul prezentei ordonante de urgenta.

(9) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice nascute sub reglementarea Legii nr. 211/2011 daca aceste situatii subzista dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(10) Dispozitiile referitoare la contraventii intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(11) Modalitatea de implementare, functionare, operare, inclusiv specificatiile tehnice ale sistemului prevazut la art. 19 alin. (4) se reglementeaza prin hotarare a Guvernului pana la data de 1 ianuarie 2024 si va lua in considerare actele de implementare sau de punere in aplicare pe care le va adopta Comisia Europeana cu referire la sistemul de control al calitatii si de trasabilitate a deseurilor municipale.

*
Prezenta ordonanta de urgenta nr 92 din 2021 transpune in legislatia nationala Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 312 din 22 noiembrie 2008, asa cum a fost modificata prin Regulamentul (UE) nr. 1.357/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2014, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 365 din 19 decembrie 2014, prin Directiva (UE) 2015/1.127 a Comisiei din 10 iulie 2015, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 184 din 11 iulie 2015, prin Regulamentul (UE) 2017/997 al Consiliului din 8 iunie 2017, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 150 din 14 iunie 2017, si prin Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European si a Consiliului din 30 mai 2018, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 150 din 14 iunie 2018.

ANEXA Nr. 1 – Definirea unor termeni in sensul OUG nr 92 din 2021

1. audit de deseuri – o evaluare sistematica, documentata, periodica si obiectiva a performantei sistemului de management si a proceselor de gestiune a deseurilor cu scopul de a facilita controlul managementului deseurilor si al valorificarii deseurilor generate, precum si de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea obiectivelor, performanta intreprinderii referitoare la prevenirea si reducerea producerii de deseuri din propria activitate si performanta intreprinderii referitoare la reducerea nocivitatii deseurilor;

11. abandonarea – parasirea/debarasarea de catre o persoana fizica ori juridica a deseurilor si/sau substantelor ori obiectelor in locurile sau spatiile unde au fost generate;

12. ascunderea – asezarea deseurilor si/sau substantelor ori obiectelor intr-un loc in care sa nu poata fi vazute si/sau gasite, alta decat ingroparea;

13. ingroparea – ascunderea sau incercarea de ascundere in sol a deseurilor;

14. aruncarea – debarasarea de catre o persoana fizica ori juridica a deseurilor si/sau substantelor ori obiectelor in locurile sau spatiile, altele decat cele special amenajate pentru colectarea, depozitarea si tratarea acestora;

2. autoritati competente – autoritatile publice pentru protectia mediului, respectiv autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, agentiile judetene pentru protectia mediului, Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, precum si alte autoritati care potrivit competentelor legale asigura reglementarea si controlul activitatilor in domeniul gestionarii deseurilor;

3. biodeseuri – deseuri biodegradabile provenite din gradini si parcuri, deseuri alimentare si de bucatarie provenite de la gospodarii, birouri, restaurante, depozite angro, cantine, firme de catering sau magazine de vanzare cu amanuntul si deseuri comparabile provenite din uzinele de prelucrare a produselor alimentare;

4. broker – orice intreprindere care se ocupa de valorificarea sau eliminarea deseurilor in numele altor persoane, inclusiv brokerii care nu intra fizic in posesia deseurilor;

5. cele mai bune tehnici disponibile – cele mai bune tehnici disponibile, definite la art. 3 lit. j) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

6. colectare – strangerea deseurilor, inclusiv sortarea si stocarea preliminara a deseurilor, in vederea transportarii la o instalatie de tratare;

7. colectare separata – colectarea in cadrul careia un flux de deseuri este pastrat separat in functie de tipul si natura deseurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifica a acestora;

8. colector – orice intreprindere/operator economic care desfasoara o activitate autorizata de colectare si actioneaza in nume propriu pentru strangerea deseurilor de la terti in vederea transportarii la o instalatie de tratare;

9. comerciant – orice intreprindere care actioneaza in nume propriu pentru cumpararea si pentru vanzarea ulterioara a deseurilor, inclusiv acei comercianti care nu intra fizic in posesia deseurilor;

10. deseuri – orice substanta sau obiect pe care detinatorul le arunca sau are intentia sau obligatia sa le arunce;

11. deseuri periculoase – orice deseuri care prezinta una sau mai multe din proprietatile periculoase enumerate in anexa nr. 4;

12. deseuri nepericuloase – deseurile care nu intra sub incidenta pct. 11;

13. deseuri municipale inseamna:

a) deseuri amestecate si deseuri colectate separat de la gospodarii, inclusiv hartia si cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeseurile, lemnul, textilele, ambalajele, deseurile de echipamente electrice si electronice, deseurile de baterii si acumulatori si deseurile voluminoase, inclusiv saltelele si mobila;

b) deseuri amestecate si deseuri colectate separat din alte surse, in cazul in care deseurile respective sunt similare ca natura si compozitie cu deseurile menajere.

Deseurile municipale nu includ deseurile provenite din productie, agricultura, silvicultura, pescuit, fose septice si reteaua de canalizare si tratare, inclusiv namolul de epurare, vehiculele scoase din uz sau deseurile provenite din activitati de constructie si desfiintari.

Aceasta definitie se aplica si in cazul in care responsabilitatile de gestionare a deseurilor sunt impartite intre actorii publici si cei privati;

14. deseuri provenite din activitati de constructie si desfiintari- deseuri generate de activitati de constructie si desfiintari;

15. deseuri alimentare – toate produsele alimentare definite la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritatii Europene pentru Siguranta Alimentara si de stabilire a procedurilor in domeniul sigurantei produselor alimentare care au devenit deseuri;

16. detinator de deseuri – producatorul deseurilor sau persoana fizica sau juridica care se afla in posesia acestora;

17. eliminare – orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, chiar si in cazul in care una dintre consecintele secundare ale acesteia ar fi recuperarea de substante sau de energie. Anexa nr. 7 stabileste o lista a operatiunilor de eliminare, lista care nu este exhaustiva;

18. evaluarea ciclului de viata – in legatura cu un produs, o evaluare a efectelor asupra mediului determinate de productia, distributia, comercializarea si utilizarea produsului, inclusiv valorificarea si eliminarea acestuia, inclusiv utilizarea energiei si materiilor prime si productia de deseuri din oricare dintre activitatile mentionate;

19. gestionarea deseurilor – colectarea, transportul, valorificarea (inclusiv sortarea) si eliminarea deseurilor, inclusiv supervizarea acestor operatiuni si intretinerea ulterioara a amplasamentelor de eliminare, inclusiv actiunile intreprinse in calitate de comerciant sau broker;

191. introducerea/scoaterea de deseuri pe/de pe teritoriul Romaniei – trecerea deseurilor peste frontiera de stat a Romaniei, astfel cum aceasta notiune este reglementata in legislatia speciala, prin oricare loc organizat si autorizat de Guvernul Romaniei pentru trecerea frontierei de stat sau prin orice alt loc;

20. perimare programata – deprecierea unui material, produs sau a unui echipament inainte de uzura sa materiala (depreciere din alte motive decat uzura fizica, de exemplu: progresul tehnic, evolutia componentelor, moda etc.);

21. platesti pentru cat arunci – instrument economic care are drept scop cresterea ratei de reutilizare, reciclare si reducere a cantitatii de deseuri la depozitare prin stimularea colectarii separate a deseurilor;

22. prevenire – masurile luate inainte ca o substanta, un material sau un produs sa devina deseu, care reduc:

a) cantitatea de deseuri, inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de viata a acestora;

b) impactul negativ al deseurilor generate asupra mediului si sanatatii populatiei;

c) continutul de substante periculoase al materialelor, subproduselor, produselor;

23. pregatirea pentru reutilizare – operatiunile de verificare, curatare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deseuri sunt pregatite pentru a fi reutilizate fara nicio alta operatiune de pretratare;

24. producator de deseuri – orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri (producator initial de deseuri) sau orice persoana care efectueaza operatiuni de pretratare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compozitiei acestor deseuri;

25. producator initial de deseuri – orice persoana ale carei activitati genereaza deseuri;

26. rambleiere – orice operatiune de valorificare in cadrul careia se utilizeaza deseuri nepericuloase adecvate in scopuri de refacere in zonele in care s-au efectuat excavari sau in scopuri de amenajare de arhitectura peisagistica. Deseurile utilizate pentru rambleiere trebuie sa inlocuiasca materiale care nu sunt deseuri, sa fie adecvate pentru scopurile mentionate mai sus si sa se limiteze la cantitatea strict necesara pentru atingerea acestor scopuri;

27. reciclare – orice operatiune de valorificare prin care deseurile sunt transformate in produse, materiale sau substante pentru a-si indeplini functia lor initiala sau pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetica si conversia in vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operatiunile de umplere;

28. reutilizare – orice operatiune prin care produsele sau componentele care nu au devenit deseuri sunt utilizate din nou in acelasi scop pentru care au fost concepute;

29. regenerarea uleiurilor uzate – orice proces de reciclare prin care uleiurile de baza pot fi produse prin rafinarea uleiurilor uzate, in special prin indepartarea contaminantilor, a produselor de oxidare si a aditivilor continuti de acestea;

30. schema de raspundere extinsa a producatorilor – set de masuri luate de stat pentru a se asigura ca producatorii de produse poarta responsabilitatea financiara sau financiara si organizatorica pentru gestionarea stadiului de deseu din ciclul de viata al unui produs;

31. raspunderea extinsa a producatorilor – producatorii de produse poarta responsabilitatea financiara sau organizatorica si financiara pentru gestionarea stadiului de deseu din ciclul de viata al unui produs, inclusiv colectarea separata si operatiunile de sortare si tratare, iar aceasta obligatie poate include, de asemenea, responsabilitatea de a contribui la prevenirea generarii de deseuri si la reutilizarea, respectiv reciclarea produselor;

32. tratare – operatiunile de valorificare sau eliminare, inclusiv pregatirea prealabila valorificarii sau eliminarii;

33. trasabilitate – caracteristica unui sistem de a permite regasirea istoricului, a utilizarii sau a localizarii unui deseu prin identificari inregistrate;

34. uleiuri uzate – toate uleiurile minerale sau lubrifiantii sintetici sau uleiurile industriale care au devenit improprii folosintei pentru care au fost destinate initial, cum ar fi uleiurile utilizate de la motoarele cu combustie si de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrefiante, uleiurile pentru turbine si cele pentru sistemele hidraulice;

35. uleiuri vegetale folosite – uleiurile de origine vegetala, destinate consumului alimentar, care au devenit improprii folosintei;

36. valorificare – orice operatiune care are drept rezultat principal faptul ca deseurile servesc unui scop util prin inlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate intr-un anumit scop sau faptul ca deseurile sunt pregatite pentru a putea servi scopului respectiv, in intreprinderi sau in economie in general. Anexa nr. 3 stabileste o lista a operatiunilor de valorificare, lista care nu este exhaustiva;

37. valorificare materiala – orice operatiune de valorificare, alta decat valorificarea energetica, si reprelucrarea in materiale care urmeaza sa fie folosite drept combustibil sau alte modalitati de producere a energiei. Aceasta cuprinde, printre altele, pregatirea pentru reutilizare, reciclarea si rambleierea;

38. incendiere – actiunea de a pune foc, a da foc, a aprinde in mod intentionat un deseu/obiect;

39. operator economic – persoana fizica autorizata sau juridica, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului, care in cadrul activitatii sale profesionale desfasoara una sau mai multe activitati in domeniul gestionarii deseurilor.

ANEXA Nr. 2 – Exemple de instrumente economice si alte masuri in scopul de a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deseurilor

1 In timp ce aceste instrumente si masuri ar putea oferi stimulente pentru prevenirea generarii deseurilor, care este treapta cea mai inalta a ierarhiei deseurilor, o lista cuprinzatoare cu exemple mai specifice de masuri de prevenire a producerii deseurilor este prezentata in anexa nr. 5

 1. Taxe si restrictii privind eliminarea prin depozitare si incinerarea deseurilor care stimuleaza prevenirea producerii de deseuri si reciclarea, mentinand, in acelasi timp, eliminarea prin depozitare drept cea mai putin preferabila optiune de gestionare a deseurilor
 2. Scheme de plata in functie de cantitatea de deseuri generata care taxeaza producatorii de deseuri pe baza cantitatii efective de deseuri generate si ofera stimulente pentru separarea la sursa a deseurilor reciclabile si reducerea deseurilor mixte
 3. Stimulente fiscale pentru donatiile de produse, in special alimentare, conform prevederilor Legii nr. 217/2016
 4. Scheme de raspundere extinsa a producatorilor pentru diferite tipuri de deseuri si masuri de crestere a eficacitatii, a eficientei din punctul de vedere al costurilor si a guvernantei acestora
 5. Scheme de restituire a garantiei si alte masuri pentru a incuraja colectarea eficienta a produselor si materialelor uzate
 6. Buna planificare a investitiilor in infrastructura de gestionare a deseurilor, inclusiv prin intermediul fondurilor Uniunii Europene
 7. Achizitii publice sustenabile pentru a incuraja o mai buna gestionare a deseurilor si utilizarea produselor si materialelor reciclate
 8. Masuri de eliminare treptata a subventiilor care nu sunt coerente cu ierarhia deseurilor
 9. Utilizarea de masuri fiscale sau alte mijloace de promovare a adoptarii produselor si materialelor care sunt pregatite pentru reutilizare sau reciclate
 10. Sprijinul pentru cercetare si inovare in domeniul tehnologiilor de reciclare avansate si al refabricarii
 11. Utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru tratarea deseurilor
 12. Stimulente economice pentru autoritatile locale si regionale, in special pentru promovarea prevenirii deseurilor si intensificarea schemelor de colectare separata, evitand, in acelasi timp, sprijinirea eliminarii prin depozitare si a incinerarii deseurilor
 13. Campanii de sensibilizare a opiniei publice, in special cu privire la colectarea separata, prevenirea generarii de deseuri si reducerea aruncarii de gunoaie, si integrarea acestor aspecte in educatie si formare
 14. Sisteme de coordonare, inclusiv prin mijloace digitale, intre toate autoritatile publice competente implicate in gestionarea deseurilor
 15. Promovarea dialogului permanent si a cooperarii intre toate partile interesate in gestionarea deseurilor si incurajarea acordurilor voluntare si a raportarii intreprinderilor privind deseurile

ANEXA Nr. 3 – Operatiuni de valorificare (stabilite prin Ordonanta 92 din 2021)

R1 Intrebuintarea in principal drept combustibil sau ca alta sursa de energie1
R2 Valorificarea/Regenerarea solventilor
R3 Reciclarea/Recuperarea substantelor organice care nu sunt utilizate ca solventi (inclusiv compostarea si alte procese de transformare biologica)2
R4 Reciclarea/Recuperarea metalelor si compusilor metalici3
R5 Reciclarea/Recuperarea altor materiale anorganice4
R6 Regenerarea acizilor sau a bazelor
R7 Valorificarea componentilor utilizati pentru reducerea poluarii
R8 Valorificarea componentelor catalizatorilor
R9 Rerafinarea uleiului uzat sau alte reutilizari ale uleiului uzat
R10 Tratarea terenurilor avand drept rezultat beneficii pentru agricultura sau ecologie
R11 Utilizarea deseurilor obtinute din oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 10
R12 Schimbul de deseuri in vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 115
R13 Stocarea deseurilor inaintea oricarei operatiuni numerotate de la R 1 la R 12 (excluzand stocarea temporara, inaintea colectarii, la situl unde a fost generat deseul)6

1 Aceasta include instalatii de incinerare destinate in principal tratarii deseurilor municipale solide, numai in cazul in care randamentul lor energetic este egal sau mai mare decat:

 • 0,60 pentru instalatiile care functioneaza si sunt autorizate in conformitate cu legislatia comunitara aplicabila inainte de 1 ianuarie 2009;
 • 0,65 pentru instalatiile autorizate dupa 31 decembrie 2008,
  folosindu-se urmatoarea formula:

Eficienta energetica = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)),
unde:
Ep reprezinta productia anuala de energie sub forma de caldura sau electricitate. Aceasta este calculata inmultind energia produsa sub forma de electricitate cu 2,6 si energia produsa sub forma de caldura pentru utilizare comerciala (GJ/an) cu 1,1;
Ef reprezinta consumul anual de energie al sistemului, provenita din combustibili, care contribuie la productia de aburi (GJ/an);
Ew reprezinta energia anuala continuta de deseurile tratate, calculata pe baza valorii calorice nete inferioare a deseurilor (GJ/an);
Ei reprezinta energia anuala importata, exclusiv Ew si Ef (GJ/an);
0,97 este un coeficient care reprezinta pierderile de energie datorate reziduurilor generate in urma incinerarii si radierii.
Aceasta formula se aplica in conformitate cu documentul de referinta privind cele mai bune tehnici existente pentru incinerarea deseurilor.

2 Aceasta include pregatirea pentru reutilizare, gazeificarea si piroliza care folosesc componentele ca produse chimice si valorificarea materialelor organice sub forma de rambleiaj.
3 Aceasta include pregatirea pentru reutilizare.
4 Aceasta include pregatirea pentru reutilizare, reciclarea materialelor de constructie anorganice, valorificarea materialelor anorganice sub forma de rambleiaj si curatarea solului care are ca rezultat valorificarea solului.
5 In cazul in care nu exista niciun alt cod R corespunzator, aceasta include operatiunile preliminare inainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfaramarea, compactarea, granularea, maruntirea uscata, conditionarea, reambalarea, separarea si amestecarea inainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la R1 la R11.
6 Stocare temporara inseamna stocare preliminara in conformitate cu anexa nr. 1 pct. 6.

echipa consultanti ENVIROCONS

Afla cum EnviroCons te poate ajuta sa iti indeplinesti toate obligatiile de mediu, corect si la timp:

Gestiune Deseuri

Intocmim evidentele si depunem la termen raportarile periodice pentru deseurile generate (APM, ANPM, MEC)

Autorizatii & Vize

Oferim solutii optime pentru obtinere sau revizuire autorizatii de mediu si asiguram viza anuala in timp util.

Declaratii AFM & OIREP

Facem calculele, propunem solutiile de optimizare costuri si depunem declaratiile/raportarile necesare.

ANEXA Nr. 4 – Proprietati ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase

Substante explozive conform ord 92 din 2021
Substante inflamabile conform ord 92 din 2021
Substante iritante conform ord 92 din 2021
Substante toxice conform ord 92 din 2021
Substante cancerigene conform ord 92 din 2021
Substante corozive conform ord 92 din 2021
Substante ecotoxice conform ord 92 din 2021
alte substante periculoase conform ord 92 din 2021

ANEXA Nr. 5 – Indicatorii minimi de performanta care trebuie inclusi in contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

indicatori de performanta conform ord 92 din 2021

ANEXA Nr. 6 – Planul de punere in aplicare care trebuie prezentat in temeiul art. 18 alin. (1) din OUG 92 din 2021

 1. Planul de punere in aplicare care trebuie prezentat in temeiul art. 11 alin. (3) contine urmatoarele:
  a) evaluarea ratelor anterioare, actuale si preconizate de reciclare, eliminare prin depozitare a deseurilor si alte operatiuni de tratare a deseurilor municipale si a fluxurilor din care sunt compuse;
  b) evaluarea punerii in aplicare a planurilor de gestionare a deseurilor si a programelor de prevenire a deseurilor, instituite in temeiul art. 37, 40-42;
  c) motivele pentru care statul membru considera ca s-ar putea sa nu poata indeplini obiectivul relevant prevazut la art. 17 alin. (5) si (7) in termenul stabilit in acesta si o evaluare a prelungirii termenului necesar pentru indeplinirea respectivului obiectiv;
  d) masurile necesare pentru indeplinirea obiectivelor stabilite la art. 17 alin. (5), (7) si art. 18 alin. (3), care sunt aplicabile statului membru in perioada prelungirii termenului, inclusiv instrumentele economice adecvate si alte masuri pentru a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deseurilor, astfel cum se prevede la art. 4 alin. (1) si in anexa nr. 8;
  e) un calendar pentru punerea in aplicare a masurilor identificate la litera d), stabilirea organismului competent pentru punerea lor in aplicare si o evaluare a contributiei lor individuale la indeplinirea obiectivelor aplicabile in cazul unei prelungiri a termenului;
  f) informatii privind finantarea gestionarii deseurilor in conformitate cu principiul „poluatorul plateste”;
  g) masuri de imbunatatire a calitatii datelor, dupa caz, in vederea unei mai bune planificari si monitorizari a performantei in ceea ce priveste gestionarea deseurilor.

ANEXA Nr. 7 – Operatiunile de eliminare

D1 Depozitarea in sau pe sol (de exemplu, depozite de deseuri etc.)
D2 Tratarea solului (de exemplu, biodegradarea deseurilor lichide sau namoloase in sol etc.)
D3 Injectarea in adancime (de exemplu, injectarea deseurilor care pot fi pompate in puturi, saline sau depozite geologice naturale etc.)
D4 Acumulare la suprafata (de exemplu, depunerea de deseuri lichide sau namoloase in bazine, iazuri sau lagune etc.)
D5 Depozite special construite (de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator etc.)
D6 Evacuarea intr-o masa de apa, cu exceptia marilor/oceanelor
D7 Evacuarea in mari/oceane, inclusiv eliminarea in subsolul marin
D8 Tratarea biologica nementionata in alta parte in prezenta anexa, care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D1 la D12
D9 Tratarea fizico-chimica nementionata in alta parte in prezenta anexa, care genereaza compusi sau mixturi finale eliminate prin intermediul unuia dintre procedeele numerotate de la D1 la D12 (de exemplu, evaporare, uscare, calcinare etc.)
D10 Incinerarea pe sol
D11 Incinerarea pe mare1
1 Aceasta operatiune este interzisa de legislatia Uniunii Europene si de conventii internationale.
D12 Stocarea permanenta (de exemplu, plasarea de recipiente intr-o mina etc.)
D13 Amestecarea anterioara oricarei operatiuni numerotate de la D1 la D122
2 In cazul in care nu exista niciun alt cod D corespunzator, aceasta include operatiunile preliminare inainte de eliminare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, sortarea, sfaramarea, compactarea, granularea, uscarea, maruntirea uscata, conditionarea sau separarea inainte de supunerea la oricare dintre operatiunile numerotate de la D1 la D12.
D14 Reambalarea anterioara oricarei operatiuni numerotate de la D1 la D13
D15 Stocarea inaintea oricarei operatiuni numerotate de la D1 la D14 (excluzand stocarea temporara, inaintea colectarii, in zona de generare a deseurilor)3 (*7)
3 Stocare temporara inseamna stocare preliminara in conformitate cu articolul 3 punctul 10.

ANEXA Nr. 8 – Exemple de masuri de prevenire a generarii deseurilor

Masuri care pot afecta conditiile de baza referitoare la generarea de deseuri

 1. Folosirea masurilor de planificare sau a altor instrumente economice care promoveaza utilizarea eficienta a resurselor
 2. Promovarea cercetarii si a dezvoltarii in vederea realizarii de produse si tehnologii mai curate si mai economice si distribuirea si utilizarea rezultatelor cercetarii si dezvoltarii
 3. Dezvoltarea unor indicatori eficienti si semnificativi ai presiunilor de mediu asociate generarii de deseuri cu scopul de a contribui la prevenirea generarii de deseuri la toate nivelurile, de la compararea produselor la nivel comunitar prin actiuni ale autoritatilor locale pana la nivel national

Masuri care pot afecta faza de proiectare, productie si distributie

 1. Promovarea eco-designului (integrarea sistematica a aspectelor de mediu in proiectarea produselor in scopul imbunatatirii performantei de mediu a acestora pe toata durata ciclului lor de viata)
 2. Furnizarea de informatii privind tehnicile de prevenire a generarii deseurilor pentru a facilita punerea in aplicare a celor mai bune tehnici disponibile in functie de industrie
 3. Organizarea de cursuri de formare pentru autoritatile competente privind includerea cerintelor privind prevenirea generarii de deseuri in autorizatiile eliberate in temeiul prezentei legi si al Directivei 96/61/CE
 4. Includerea de masuri de prevenire a generarii de deseuri la instalatiile care nu intra sub incidenta Directivei 96/61/CE. Unde este cazul, astfel de masuri pot include evaluari sau planuri de prevenire a generarii de deseuri.
 5. Organizarea de campanii de sensibilizare sau acordarea de ajutoare financiare, in luarea deciziilor sau alte tipuri de sprijin pentru intreprinderi. Aceste masuri pot fi deosebit de eficiente in masura in care sunt concepute si adaptate pentru intreprinderile mici si mijlocii si sunt aplicate in retele de intreprinderi bine stabilite.
 6. Utilizarea acordurilor voluntare, a grupurilor de consumatori/producatori sau a negocierilor sectoriale pentru a incuraja intreprinderile sau operatorii din sectoarele de activitate interesate sa isi stabileasca propriile planuri sau obiective privind prevenirea generarii deseurilor sau sa corecteze produsele sau ambalajele care genereaza prea multe deseuri
 7. Promovarea unor sisteme certificate de gestionare a mediului, inclusiv EMAS si ISO 14001

Masuri care pot afecta faza de consum si de utilizare

 1. Instrumente economice, cum ar fi stimulente pentru achizitii curate sau instituirea unei plati obligatorii de catre consumatori pentru un anumit articol sau un ambalaj care ar fi in mod normal furnizat gratuit
 2. Organizarea unor campanii de sensibilizare si de informare directionate catre publicul larg sau catre o categorie specifica de consumatori
 3. Promovarea de eco-etichete (etichete ecologice) recunoscute si de incredere
 4. Acorduri cu industria, cum ar fi, de exemplu, utilizarea unor grupuri de produse, ca acelea care sunt incluse in cadrul politicilor integrate ale produselor sau acorduri cu vanzatorii cu amanuntul privind furnizarea de informatii referitoare la prevenirea generarii deseurilor si la produsele cu impact redus asupra mediului
 5. In contextul contractelor de achizitii publice si private, includerea unor criterii de protectie a mediului si de prevenire a generarii deseurilor in cererile de oferta si in contracte, conform Manualului privind contractele de achizitii publice de mediu, publicat de Comisie la 29 octombrie 2004
 6. Incurajarea reutilizarii si/sau a repararii produselor defecte sau a componentelor acestora, in special prin recurgerea la masuri educative, economice, logistice sau a altor masuri, cum ar fi sprijinirea sau infiintarea unor centre si retele acreditate de reparare si de reutilizare, in special in regiunile cu o densitate ridicata a populatiei

Mai multe articole

Ai nevoie de ajutor? Scrie-ne:

Gasesti utila informatia? Impartaseste-o cu prietenii pe canalele tale favorite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email
Telegram
WhatsApp
Pinterest

Cu Ce Te Putem Ajuta?

Care este problema de mediu cu care te confrunti? Scrie-ne aici un mesaj scurt:

Apartament

fii mereu informat!

Aboneaza-te pentru a primi continut exclusiv si notificari cand apar modificari in legislatia de mediu.