Caută
Close this search box.
Envirocons Trading | Consultanta Protectia Mediului

Legea 17 din 2023 pentru aprobarea OUG 92

Legea 17 din 2023 completeaza, modifica si aproba OUG 92 din 2021 aceasta din urma devenind legea de referinta in ceea ce priveste gestionarea deseurilor in Romania.
Legea 17 din 2023

Pentru cei care doresc sa citeasca un rezumat cu Principalele modificari aduse OUG 92 prin Legea 17 din 2023 recomand un articol scurt aici.

Textul integral al Legii 17 din 2023, asa cum a fost el publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 09 ianuarie 2023 il regasiti mai jos:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 26 august 2021, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

” d) privind transportul şi trasabilitatea deşeurilor. „

2. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) prevenirea şi reducerea cantităţilor de deşeuri;”.

3. La articolul 5, litera a) a alineatului (1) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) utilizarea ulterioară a substanţei sau a obiectului este certă, fiind demonstrată prin existenţa unui contract ferm sau altă formă de garantare a utilizării acestuia pentru întreaga cantitate generată;

. . . . . . . . . .

(3) În lipsa unor criterii la nivel european sau naţional, pentru aplicarea condiţiilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care există solicitări din partea generatorilor de deşeuri, autoritatea competentă pentru protecţia mediului decide prin autorizaţia de mediu/autorizaţia integrată de mediu, pentru fiecare situaţie în parte, dacă o substanţă sau un obiect este considerat subprodus.”

4. La articolul 6, litera b) a alineatului (1) şi alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) există o piaţă sau cerere pentru substanţa sau obiectul în cauză, dovedită prin existenţa unor contracte de vânzare-cumpărare, în vederea utilizării substanţelor sau obiectelor respective în termen de cel mult 180 de zile de la preluarea de la generatorul de deşeuri;

. . . . . . . . . .

(2) În cazul în care nu au fost stabilite criterii la nivelul Uniunii Europene şi/sau în cazul în care există solicitări din partea generatorilor de deşeuri, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, denumită în continuare APM, analizează şi verifică împreună cu reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) şi transmite, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la solicitare, cele constatate Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, denumită în continuare ANPM, care centralizează şi propune criterii pentru fiecare situaţie în care anumite deşeuri încetează să mai fie considerate deşeuri, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la solicitare.

(3) Pentru aplicarea condiţiilor prevăzute la alin. (1), criteriile prevăzute la alin. (2) iau în considerare eventualele efecte negative asupra mediului şi sănătăţii umane ale substanţei sau ale obiectului în cauză, respectă prevederile alin. (5) şi sunt adoptate prin ordine comune de ministru, emise de autorităţile centrale în domeniul mediului, economiei, dezvoltării rurale şi administraţiei publice.”

5. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) La solicitarea organelor de urmărire penală, ANPM efectuează încadrarea, pe tip de deşeu, prin intermediul laboratorului de referinţă sau prin intermediul altor laboratoare acreditate, a deşeurilor ce fac obiectul unor cauze penale.”

6. La articolul 12, litera e) a alineatului (2) şi alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) comunicarea către public cu privire la impactul produselor pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă, ierarhia deşeurilor şi potenţialul de reciclare multiplă, dacă este cazul.

. . . . . . . . . .

(4) Răspunderea extinsă a producătorilor se aplică cu respectarea responsabilităţilor prevăzute la art. 23 alin. (1) şi art. 24 şi a legislaţiei privind produsele, iar în cazul unui conflict între prezenta ordonanţă de urgenţă şi Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare, acestea din urmă prevalează în cazul aplicării răspunderii extinse a producătorilor.

(5) În vederea asigurării unor condiţii uniforme de aplicare a obligaţiilor, producătorii de echipamente electrice şi electronice, producătorii de baterii şi acumulatori portabili trebuie să implementeze răspunderea extinsă a producătorilor, definită potrivit pct. 31 din anexa nr. 1, şi să se conformeze cu prevederile ordinului prevăzut la alin. (15) în termen de 9 luni de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

7. La articolul 12 alineatul (7) litera g), punctele (i) şi (iii) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(i) costurile de colectare separată, de transport şi tratare, inclusiv tratarea necesară pentru îndeplinirea obiectivelor naţionale de gestionare a deşeurilor stabilite la nivelul Uniunii Europene, precum şi costurile necesare pentru atingerea altor obiective prevăzute la lit. b), luând în calcul veniturile obţinute din reutilizare, din vânzarea ca materii prime secundare a materialelor provenite din produsele lor sau din garanţiile nerevendicate;

. . . . . . . . . .

(iii) costurile de colectare şi raportare a datelor potrivit lit. c);”.

8. La articolul 12 alineatul (7) litera g), după punctul (iii) se introduce un nou punct, punctul (iv), cu următorul cuprins:

„(iv) costurile de funcţionare a organizaţiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor;”.

9. La articolul 12 alineatul (7) litera h), punctele (i) şi (ii) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(i) stabilirea unor costuri distincte pentru tipuri de produse sau pentru grupe de produse similare, în principal luând în considerare durabilitatea lor, posibilitatea de a fi reparate sau reutilizate, reciclabilitatea lor şi conţinutul de substanţe periculoase, într-o abordare a întregului ciclu de viaţă aliniat cu cerinţele relevante stabilite de legislaţia Uniunii Europene, în baza criteriilor armonizate pentru asigurarea funcţionării corespunzătoare a pieţei interne europene;

(ii) ca toate costurile de gestionare a deşeurilor să fie stabilite în mod transparent, prin publicarea structurii de costuri a fiecărui an fiscal încheiat pe website-ul propriu al fiecărei organizaţii de implementare a răspunderii extinse a producătorilor, cel târziu la data de 31 mai a anului următor.”

10. La articolul 12, alineatele (14) şi (15) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(14) Pentru autorizarea şi supravegherea implementării, îndeplinirii în mod colectiv, individual şi/sau prin reprezentanţi autorizaţi, după caz, a obligaţiilor privind răspunderea extinsă a producătorului, se înfiinţează în cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, denumită în continuare Comisia.

(15) Structura specifică şi regulamentul de funcţionare a Comisiei prevăzute la alin. (14) şi procedura de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor şi producătorilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului se aprobă prin ordin de ministru.”

echipa consultanti ENVIROCONS

Afla cum EnviroCons te poate ajuta sa iti indeplinesti toate obligatiile de mediu, corect si la timp:

Gestiune Deseuri

Intocmim evidentele si depunem la termen raportarile periodice pentru deseurile generate (APM, ANPM, MEC)

Autorizatii & Vize

Oferim solutii optime pentru obtinere sau revizuire autorizatii de mediu si asiguram viza anuala in timp util.

Declaratii AFM & OIREP

Facem calculele, propunem solutiile de optimizare costuri si depunem declaratiile/raportarile necesare.

11. La articolul 14, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul agriculturii împreună cu autoritatea publică centrală din domeniul protecţiei mediului monitorizează, respectiv evaluează punerea în aplicare a măsurilor instituite în materie de prevenire pe baza metodologiei comune stabilite de Comisia Europeană în Decizia delegată (UE) 2019/1.597 a Comisiei din 3 mai 2019 de completare a Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive în ceea ce priveşte o metodologie comună şi cerinţele minime de calitate pentru măsurarea uniformă a nivelurilor de deşeuri alimentare, începând cu primul an calendaristic întreg după adoptarea acestui act.

. . . . . . . . . .

(6) Autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul agriculturii, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, adoptă prin ordin comun sau propune prin hotărâre a Guvernului, după caz, norme pentru punerea în aplicare a prevederilor Deciziei delegate (UE) 2019/1.597.”

12. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

„(21) Transportul deşeurilor se face numai cu autovehicule inscripţionate cu litera «D» la loc vizibil.

(22) Transportul/Transferul deşeurilor introduse pe teritoriul naţional se va face numai pe rute generice prestabilite prin dispoziţii ale administraţiei publice centrale.”

13. La articolul 17 alineatul (5), literele a), i) şi l) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) să asigure colectarea separată cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 şi pentru textile din deşeurile municipale, să stabilească dacă gestionarea acestor deşeuri se face în cadrul unui singur contract de delegare a serviciului de salubrizare sau pe mai multe tipuri de materiale/contract/contracte distincte pentru toate tipurile de materiale/pe tip de material şi să organizeze atribuirea conform deciziei luate;

. . . . . . . . . .

i) să stabilească şi să aprobe pentru beneficiarii serviciului de salubrizare taxe/tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), şi sancţiuni aplicabile în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător fluxurile de deşeuri stabilite prin Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

. . . . . . . . . .

l) să stabilească prin contracte de delegare în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea costurilor aferente achitării contribuţiei prevăzute la lit. j) şi k) pentru cantităţile de deşeuri municipale destinate a fi depozitate care depăşesc cantităţile corespunzătoare indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;”.

14. La articolul 19, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Pentru a asigura îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), alin. (2) şi (3), autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului instituie un sistem eficace de colectare a datelor, control al calităţii acestora şi de trasabilitate a deşeurilor municipale, gestionat de către Administraţia Fondului pentru Mediu, sistemul conţinând localizarea, istoricul cantităţilor şi al operaţiunilor de gestionare a deşeurilor municipale, precum colectarea, transportul, reciclarea şi, după caz, valorificarea, sortarea şi eliminarea prin identificare electronică.

(5) Pentru a se garanta fiabilitatea şi exactitatea datelor acumulate referitoare la deşeurile reciclate, sistemul prevăzut la alin. (4) constă în registre electronice înfiinţate în temeiul art. 48 alin. (7) şi (8) sau în specificaţii tehnice pentru cerinţele de calitate aplicabile deşeurilor sortate ori în ratele medii ale pierderii de deşeuri sortate pentru diferite tipuri de deşeuri şi, respectiv, practicile de gestionare a deşeurilor.”

15. La articolul 20, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Abandonarea, aruncarea, precum şi ascunderea deşeurilor sunt interzise.

(4) Eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate în acest scop sunt interzise.”

16. La articolul 23, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(4) Pentru îndeplinirea obligaţiilor legale privind gestionarea deşeurilor, titularul unei activităţi economice de gestionare a deşeurilor şi/sau generatoare de deşeuri are obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

(5) Pentru activităţile care necesită autorizaţie de mediu/autorizaţie integrată de mediu, persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deşeuri şi al managementului deşeurilor, inclusiv în domeniul substanţelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecţionare şi specializare recunoscute la nivel naţional, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”

17. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Producătorii şi deţinătorii de uleiuri uzate, cu excepţia persoanelor fizice, sunt obligaţi să predea întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate.”

18. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 34. – (1) Toate unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de colectare, salubritate, tratare a deşeurilor sunt obligate să obţină o autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu emisă de către autorităţile competente pentru protecţia mediului.”

19. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Autorizaţia/Autorizaţia integrată de mediu se emite numai pentru operatorii economici persoane juridice.”

20. La articolul 34, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Unităţile sau întreprinderile care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sunt obligate să depună la autoritatea competentă pentru protecţia mediului documentaţia completată conform prevederilor alin. (2) şi să solicite revizuirea autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu până la data de 1 februarie 2024.”

21. La articolul 40 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) informaţii privind măsurile pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor sau în alte documente strategice care acoperă întreg teritoriul naţional;”.

22. La articolul 40, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Planurile de gestionare a deşeurilor respectă dispoziţiile art. 23 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, în materie de planificare a deşeurilor de ambalaje, obiectivele prevăzute la art. 17 şi art. 18 alin. (1) şi (2) din prezenta ordonanţă de urgenţă şi cerinţele de la art. 5-9 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2021 şi, în scopul prevenirii aruncării de deşeuri, cerinţele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2011, cu modificările ulterioare, şi anexa nr. 3 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.”

23. La articolul 48, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 48. – (1) Producătorii de deşeuri nepericuloase, unităţile şi întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deşeuri periculoase şi unităţile şi întreprinderile care colectează sau transportă deşeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acţionează în calitate de comercianţi şi de brokeri de deşeuri periculoase şi nepericuloase ţin o evidenţă cronologică lunară, o publică în format tabelar şi o pun la dispoziţia agenţiei judeţene pentru protecţia mediului electronic în sistemul pus la dispoziţie de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum şi la cerere autorităţilor competente de control, după:”.

24. La articolul 49, alineatele (6), (11) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului împreună cu autoritatea publică centrală cu atribuţii în domeniul economiei şi autoritatea administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul agriculturii şi al dezvoltării rurale raportează Comisiei Europene, în termen de 18 luni de la sfârşitul anului de raportare, punerea în aplicare a art. 14 alin. (2) şi (4) pentru fiecare an calendaristic potrivit Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/2.000 a Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unui format pentru raportarea datelor privind deşeurile alimentare şi pentru transmiterea raportului de control al calităţii în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [notificată cu numărul C (2019) 8577] şi Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/19.

. . . . . . . . . .

(11) Operatorii economici prevăzuţi la art. 13 alin. (5) trebuie să raporteze anual autorităţii administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ANPM, după caz, măsurile adoptate şi progresul înregistrat.

(12) Producătorii care introduc pe piaţa din România produse reutilizate care includ atât produse reparate, cât şi produse uzate care au parcurs operaţia de pregătire pentru reutilizare trebuie să pună la dispoziţia autorităţii publice centrale în domeniul economiei şi autorităţilor pentru protecţia mediului o evidenţă cronologică a cantităţilor de produse reutilizate, componentelor reutilizate, deşeurilor rezultate din procesul de pregătire pentru reutilizare, tipurilor şi a beneficiarilor produselor respective potrivit normei prevăzute la art. 14 alin. (5).”

25. La articolul 60 alineatul (1) punctul A, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:

„g1) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea şi eliminarea finală a deşeurilor periculoase, provenite din gospodării, pe cheltuiala autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, cu posibilitatea recuperării contravalorii costurilor conform prevederilor art. 22;”.

26. La articolul 60 alineatul (1) punctul A, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, ţinând cont de reglementările urbanistice şi de cele emise de Ministerul Sănătăţii, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deşeu şi dezvoltă în mod corespunzător centrele înfiinţate potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a oferi populaţiei posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deşeuri de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori, ulei vegetal uzat şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă;”.

27. La articolul 62 alineatul (1), literele a) -e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 40.000 lei la 60.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul încălcării dispoziţiilor art. 8 alin. (1), (2) şi (4), art. 12 alin. (11) şi (12), art. 13 alin. (3), art. 15 alin. (1), alin. (2) lit. a) şi b) şi alin. (3), art. 16 alin. (1)-(3) şi (6), art. 17 alin. (3), (4), (6) şi (7), art. 20 alin. (1) şi (2), art. 22 alin. (3) şi (4), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), (4) şi (5), art. 29, 31, art. 34 alin. (1) şi (5), art. 36 alin. (2), art. 44 alin. (1) şi (3), art. 48 alin. (1), (2), (5) şi (6) şi art. 61 alin. (4);

b) cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul încălcării dispoziţiilor art. 11 şi art. 20 alin. (3)-(6);

c) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele fizice, în cazul încălcării dispoziţiilor art. 30 alin. (4) şi (5);

d) cu amendă de la 20.000 lei la 45.000 lei, pentru neîndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ale acestora, potrivit prevederilor art. 17 alin. (5), art. 30 alin. (1), art. 33 alin. (1), art. 49 alin. (14) şi art. 60 alin. (1)-(4) şi (6);

e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul încălcării dispoziţiilor art. 32 alin. (1) şi (2) şi art. 49 alin. (9), (11), (12) şi (15).”

28. La articolul 64, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 64. – (1) În cazul nerespectării dispoziţiilor art. 20 alin. (3)-(6) se aplică sancţiunea contravenţională complementară de confiscare a vehiculelor, bunurilor şi mijloacelor folosite la săvârşirea contravenţiei pentru abandonarea/aruncarea/eliminarea deşeurilor în spaţii neautorizate, incendierea deşeurilor, îngroparea deşeurilor, după caz.”

29. La articolul 64, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul nerespectării dispoziţiilor art. 20 alin. (4) se aplică sancţiunea contravenţională complementară de confiscare a deşeurilor care au valoare, deţinute, păstrate în afara spaţiilor autorizate şi/sau a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii.”

30. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 65. – Contravenţiilor prevăzute la art. 62-64 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

31. La articolul 66, partea introductivă şi literele b) şi g) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 66. – (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă următoarele fapte atunci când cantitatea sau impactul asupra mediului ori asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanelor nu poate fi neglijată:

. . . . . . . . . .

b) colectarea, transportul sau valorificarea de deşeuri, inclusiv controlul acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a spaţiilor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse de comercianţi sau brokeri în procesul de gestionare a deşeurilor, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu;

. . . . . . . . . .

g) eliminarea, deţinerea, păstrarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate;”.

32. La articolul 66 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) abandonarea, aruncarea şi/sau ascunderea deşeurilor.”

33. La articolul 66, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Faptele comise în mod repetat de aceeaşi persoană, care, analizate împreună, relevă o cantitate totală de deşeuri sau un impact cumulat asupra mediului, vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanelor ce nu poate fi neglijată/neglijat, se pedepsesc potrivit alin. (1), deşi acestea, săvârşite în mod separat, nu sunt considerate infracţiuni în înţelesul alineatului respectiv.

(12) Pentru a evalua în ce măsură cantitatea sau impactul asupra mediului sau asupra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii persoanelor nu poate fi neglijată, în sensul prevederilor alin. (1), vor fi avute în considerare următoarele:

a) numărul de obiecte considerate deşeuri şi vizate de actul de conduită ilicit;

b) cantitatea sau volumul deşeurilor vizate de actul de conduită ilicit;

c) determină un impact asupra mediului ce nu poate fi neglijat, modificarea, chiar şi într-o proporţie mică, a calităţii apei, solului sau subsolului din aria vizată de actul de conduită ilicit;

d) este îndeplinită condiţia de cantitate ce nu poate fi neglijată sau de impact asupra mediului ce nu poate fi neglijat atunci când pentru înlăturarea efectului actului de conduită ilicit este necesar un efort ce implică un cost de orice natură.”

34. La articolul 66 alineatul (2), literele a), c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) introducerea pe teritoriul României de aparate, instalaţii, echipamente, utilaje, substanţe şi produse folosite şi uzate, considerate deşeuri în sensul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, cu modificările ulterioare, şi cărora nu le-a încetat statutul de deşeu, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

. . . . . . . . . .

c) neluarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăşurarea activităţilor de colectare, tratare, transport, valorificare sau eliminare a deşeurilor periculoase;

d) introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul României a deşeurilor, inclusiv în sau din zonele libere, aşa cum sunt instituite prin Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, în cazul în care această activitate intră în domeniul de aplicare din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006, cu modificările ulterioare, indiferent dacă transportul se efectuează prin una sau mai multe operaţiuni;”.

35. La articolul 66 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) nerespectarea obligaţiei prevăzute de art. 64 alin. (2).”

36. La anexa nr. 1, punctul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„11. abandonarea – părăsirea/debarasarea de către o persoană fizică ori juridică a deşeurilor şi/sau substanţelor ori obiectelor în locurile sau spaţiile unde au fost generate;”.

37. La anexa nr. 1, după punctul 11 se introduc trei noi puncte, punctele 12-14, cu următorul cuprins:

„12. ascunderea – aşezarea deşeurilor şi/sau substanţelor ori obiectelor într-un loc în care să nu poată fi văzute şi/sau găsite, alta decât îngroparea;

13. îngroparea – ascunderea sau încercarea de ascundere în sol a deşeurilor;

14. aruncarea – debarasarea de către o persoană fizică ori juridică a deşeurilor şi/sau substanţelor ori obiectelor în locurile sau spaţiile, altele decât cele special amenajate pentru colectarea, depozitarea şi tratarea acestora;”.

38. La anexa nr. 1, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

„191. introducerea/scoaterea de deşeuri pe/de pe teritoriul României – trecerea deşeurilor peste frontiera de stat a României, astfel cum această noţiune este reglementată în legislaţia specială, prin oricare loc organizat şi autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat sau prin orice alt loc;”.

Art. II. – (1) În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi Administraţia Fondului pentru Mediu elaborează procedura de raportare a datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 48 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, care va fi aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

(2) Prevederile art. 60 alin. (1) – (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se implementează în maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Mai multe articole

Ai nevoie de ajutor? Scrie-ne:

Gasesti utila informatia? Impartaseste-o cu prietenii pe canalele tale favorite:
Facebook
Twitter
LinkedIn
Reddit
Email
Telegram
WhatsApp
Pinterest

Cu Ce Te Putem Ajuta?

Care este problema de mediu cu care te confrunti? Scrie-ne aici un mesaj scurt:

Apartament

fii mereu informat!

Aboneaza-te pentru a primi continut exclusiv si notificari cand apar modificari in legislatia de mediu.